Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mateo

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Kaliwatan ni Jesucristo (1-17)

  • Pagkabun-ag ni Jesus (18-25)

 • 2

  • Pagduaw sang mga astrologo (1-12)

  • Pagpalagyo pa Egipto (13-15)

  • Ginpapatay ni Herodes ang mga bata nga lalaki (16-18)

  • Pagbalik sa Nazaret (19-23)

 • 3

  • Si Juan nga Manugbawtismo nagbantala (1-12)

  • Pagbawtismo kay Jesus (13-17)

 • 4

  • Ginsulay sang Yawa si Jesus (1-11)

  • Nagbantala si Jesus sa Galilea (12-17)

  • Una nga mga disipulo (18-22)

  • Si Jesus nagbantala, nagpanudlo, kag nagpang-ayo (23-25)

 • 5

  • SERMON SA BUKID (1-48)

   • Nagtudlo si Jesus sa bukid (1, 2)

   • Siam ka kalipay (3-12)

   • Asin kag kapawa (13-16)

   • Si Jesus nagtuman sa Kasuguan (17-20)

   • Laygay parte sa kaakig (21-26), panghilahi (27-30), diborsio (31, 32), panumpa (33-37), pagbalos (38-42), gugma sa mga kaaway (43-48)

 • 6

  • SERMON SA BUKID (1-34)

   • Likawi ang pakitakita nga pagkamatarong (1-4)

   • Kon paano mangamuyo (5-15)

    • Modelo nga pangamuyo (9-13)

   • Pagpuasa (16-18)

   • Bahandi sa duta kag langit (19-24)

   • Untati ang pagkabalaka (25-34)

    • Unaha ang Ginharian (33)

 • 7

  • SERMON SA BUKID (1-27)

   • Untati ang paghukom (1-6)

   • Padayon sa pagpangayo, pagpangita, pagpanuktok (7-11)

   • Bulawanon nga Sugo (12)

   • Makitid nga gawang (13, 14)

   • Makilala sa bunga 15-23)

   • Balay sa igang, balay sa balas (24-27)

  • Nahayanghag sa panudlo ni Jesus (28, 29)

 • 8

  • Gin-ayo ang aruon (1-4)

  • Pagtuo sang opisyal sang mga soldado (5-13)

  • Nagpang-ayo sa Capernaum (14-17)

  • Kon paano magsunod kay Jesus (18-22)

  • Ginpalinong ni Jesus ang unos (23-27)

  • Mga demonyo ginpakadto ni Jesus sa mga baboy (28-34)

 • 9

  • Gin-ayo ni Jesus ang paralitiko (1-8)

  • Gintawag ni Jesus si Mateo (9-13)

  • Pamangkot tuhoy sa puasa (14-17)

  • Anak nga babayi ni Jairo; babayi gintandog ang bayo ni Jesus (18-26)

  • Gin-ayo ang bulag kag apa (27-34)

  • Alanyon madamo, mangangani diutay (35-38)

 • 10

  • Ang 12 ka apostoles (1-4)

  • Instruksion sa ministeryo (5-15)

  • Hingabuton ang mga disipulo (16-25)

  • Magkahadlok sa Dios, indi sa mga tawo (26-31)

  • Indi paghidait, kundi espada (32-39)

  • Pagbaton sa mga disipulo (40-42)

 • 11

  • Si Juan nga Manugbawtismo gindayaw (1-15)

  • Indi mahinulsulon nga kaliwatan ginpakamalaut (16-24)

  • Gindayaw ni Jesus ang Amay sa pagkahamuot sa mapainubuson (25-27)

  • Gota ni Jesus may kapahuwayan (28-30)

 • 12

  • Si Jesus, “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway” (1-8)

  • Gin-ayo ang naitus nga kamot (9-14)

  • Hinigugma nga alagad sang Dios (15-21)

  • Gintabog ang mga demonyo paagi sa balaan nga espiritu (22-30)

  • Indi mapatawad nga sala (31, 32)

  • Kahoy makilala sa bunga sini (33-37)

  • Tanda ni Jonas (38-42)

  • Kon ang demonyo magbalik (43-45)

  • Iloy kag mga utod ni Jesus (46-50)

 • 13

  • ILUSTRASYON TUHOY SA GINHARIAN (1-52)

   • Manugsab-ug (1-9)

   • Kon ngaa naggamit si Jesus sing ilustrasyon (10-17)

   •  Ilustrasyon tuhoy sa manugsab-ug ginpaathag (18-23)

   • Trigo kag hilamon (24-30)

   • Binhi sang mustasa, lebadura (31-33)

   • Paggamit sing ilustrasyon katumanan sang tagna (34, 35)

   • Ilustrasyon tuhoy sa trigo kag hilamon ginpaathag (36-43)

   • Natago nga bahandi, maayo nga perlas (44-46)

   • Pukot (47-50)

   • Bag-o kag daan nga bahandi (51, 52)

  • Ginsikway si Jesus sa iya lugar (53-58)

 • 14

  • Si Juan nga Manugbawtismo ginpugutan sang ulo (1-12)

  • Ginpakaon ni Jesus ang 5,000 (13-21)

  • Si Jesus naglakat sa tubig (22-33)

  • Pagpang-ayo sa Genesaret (34-36)

 • 15

  • Ginbuyagyag mga tradisyon (1-9)

  • Ang nagapahigko halin sa tagipusuon (10-20)

  • Daku nga pagtuo sang babayi nga taga-Fenicia (21-28)

  • Gin-ayo ni Jesus ang masakiton (29-31)

  • Ginpakaon ni Jesus ang 4,000 (32-39)

 • 16

  • Pagpangabay sing isa ka tanda (1-4)

  • Lebadura sang Fariseo, Saduceo (5-12)

  • Yabi sang Ginharian (13-20)

   • Kongregasyon gintukod sa igang (18)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna (21-23)

  • Matuod nga disipulo (24-28)

 • 17

  • Pagbaylo sang dagway ni Jesus (1-13)

  • Pagtuo kaangay sa binhi sang mustasa (14-21)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (22, 23)

  • Sensilyo halin sa baba sang isda ginbayad sa buhis (24-27)

 • 18

  • Pinakamataas sa Ginharian (1-6)

  • Mga kasandaran (7-11)

  • Ilustrasyon tuhoy sa nagtalang nga karnero (12-14)

  • Pagdaug sa utod (15-20)

  • Ilustrasyon tuhoy sa indi mapinatawaron nga ulipon (21-35)

 • 19

  • Pag-asawahay kag pagdiborsio (1-9)

  • Dulot nga pagkadiminyo (10-12)

  • Mga bata ginpakamaayo ni Jesus (13-15)

  • Manggaranon nga pamatan-on (16-24)

  • Sakripisyo para sa Ginharian (25-30)

 • 20

  • Mga mamumugon sa ulubasan kag pareho nga sueldo (1-16)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (17-19)

  • Nangabay sang posisyon sa Ginharian (20-28)

   • Si Jesus gawad para sa madamo (28)

  • Gin-ayo ang duha ka bulag (29-34)

 • 21

  • Pagsulod ni Jesus madinalag-on (1-11)

  • Si Jesus nagtinlo sa templo (12-17)

  • Higuera ginpakamalaut (18-22)

  • Awtoridad ni Jesus ginhangkat (23-27)

  • Ilustrasyon tuhoy sa duha ka anak (28-32)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugpatay nga mga agsador (33-46)

   • Ginsikway ang pinakaimportante nga bato (42)

 • 22

  • Ilustrasyon tuhoy sa punsion (1-14)

  • Dios kag Cesar (15-22)

  • Pamangkot sa pagkabanhaw (23-33)

  • Duha ka pinakaimportante nga sugo (34-40)

  • Ang Cristo bala anak ni David? (41-46)

 • 23

  • Escriba, Fariseo indi pag-iluga (1-12)

  • Escriba, Fariseo makaluluoy (13-36)

  • Panganduhoy ni Jesus para sa Jerusalem (37-39)

 • 24

  • TANDA SANG PRESENSIA SANG CRISTO (1-51)

   • Inaway, kakulang sa pagkaon, linog (7)

   • Ibantala ang maayong balita (14)

   • Dakung kapipit-an (21, 22)

   • Tanda sang Anak sang tawo (30)

   • Kahoy nga higuera (32-34)

   • Kaangay sang adlaw ni Noe (37-39)

   • Padayon nga magbantay (42-44)

   • Matutom kag malaut nga ulipon (45-51)

 • 25

  • TANDA SANG PRESENSIA SANG CRISTO (1-46)

   • Tuhoy sa napulo ka birhen (1-13)

   • Tuhoy sa mga talanton (14-30)

   • Karnero kag kanding (31-46)

 • 26

  • Paghimbon nga patyon si Jesus (1-5)

  • Mahamot nga lana ginbubo kay Jesus (6-13)

  • Katapusan nga Paskua, pagluib (14-25)

  • Panihapon sang Ginuo (26-30)

  • Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro (31-35)

  • Nangamuyo si Jesus sa Getsemane (36-46)

  • Gindakop si Jesus (47-56)

  •  Bista sa Sanhedrin (57-68)

  • Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus (69-75)

 • 27

  • Si Jesus gintugyan kay Pilato (1, 2)

  • Ginbitay ni Judas ang iya kaugalingon (3-10)

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (11-26)

  • Ginyaguta sa kadam-an (27-31)

  • Ginlansang sa usok sa Golgotha (32-44)

  • Kamatayon ni Jesus (45-56)

  • Paglubong kay Jesus (57-61)

  • Lulubngan ginpabantayan (62-66)

 • 28

  • Ginbanhaw si Jesus (1-10)

  • Ginbayaran ang mga soldado agod magbutig (11-15)

  • Sugo nga maghimo sing disipulo (16-20)