Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Marcos 9:1-50

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagbaylo sang dagway ni Jesus (1-13)

  • Bata nga may demonyo gin-ayo (14-29)

    • Posible ang tanan sa may pagtuo (23)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (30-32)

  • Pagbaisay sang mga disipulo kon sin-o ang pinakamataas (33-37)

  • Indi batok sa aton, dampig (38-41)

  • Mga kasandaran (42-48)

  • “Asin sa inyo kabuhi” (49, 50)

9  Nagsiling pa sia sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang iban nga nagatindog diri makakita sang paggahom sang Ginharian sang Dios sa wala pa sila mapatay.”+  Pagligad sang anom ka adlaw, gin-upod ni Jesus sanday Pedro, Santiago, kag Juan sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Kag nagbaylo ang iya dagway sa atubangan nila;+  ang iya bayo nagsanag, nga mas maputi sangsa mapaputi sang bisan sin-o nga tawo sa duta.  Nakita man nila sanday Elias kag Moises nga nagapakighambal kay Jesus.  Gani si Pedro nagsiling kay Jesus: “Rabbi, maayo nga yari kami diri. Gani mahimo kami sang tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag isa para kay Elias.”  Sa pagkamatuod, wala makahibalo si Pedro kon ano ang iya isiling, kay hinadlukan gid sila.  Kag may nag-abot nga panganod, nga naglikop sa ila, kag may tingog+ nga naghalin sa panganod: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma.+ Magpamati kamo sa iya.”+  Kag nanghulonghulong sila sa palibot, apang wala sila sing iban nga nakita kundi si Jesus gid lang.  Samtang nagadulhog sila sa bukid, ginsugo niya sila nga indi pag-isugid ang ila nakita bisan kay sin-o+ tubtob nga ang Anak sang tawo banhawon.+ 10  Ini nga pinamulong ginhuptan nila sa ila tagipusuon,* apang nagpamangkutanay sila kon ano ang kahulugan sang iya pagkabanhaw. 11  Kag ginpamangkot nila sia: “Ngaa nagsiling ang mga escriba nga dapat anay+ magkari si Elias?”+ 12  Nagsabat sia: “Magakari anay si Elias kag magapasag-uli sang tanan nga butang;+ apang ngaa nasulat nga ang Anak sang tawo dapat mag-antos sing tuman+ kag kabigon nga wala sing pulos?+ 13  Nagasiling ako sa inyo nga sa pagkamatuod, nagkari na si Elias+ kag ginhimo nila sa iya ang madamo nga butang nga luyag nila, subong sang nasulat tuhoy sa iya.”+ 14  Sang nagpalapit sila sa iban nga mga disipulo, nakita nila nga ginapalibutan sila sang madamo nga tawo kag nagapakigbais sa ila ang mga escriba.+ 15  Apang pagkakita sang mga tawo sa iya, nakibot sila, kag nagdalagan sila sa iya agod tamyawon sia. 16  Kag namangkot sia sa ila: “Ano ang inyo ginabaisan?” 17  Ang isa sa ila nagsabat: “Manunudlo, gindala ko sa imo ang akon anak nga lalaki bangod ginsudlan sia sang demonyo amo nga nangin apa sia.+ 18  Kon magsulod ini sa iya, ginalampos sia sini sa duta. Nagabura ang iya baba kag nagabagrot ang iya mga ngipon kag nagapalangluya sia. Ginpangabay ko ang imo mga disipulo nga tabugon ini, apang indi sila makasarang.” 19  Nagsabat sia: “Wala sing pagtuo nga kaliwatan,+ tubtob san-o ako magaupod sa inyo? Tubtob san-o ako magabatas sa inyo? Dalha ninyo sia sa akon.”+ 20  Gani gindala nila ang bata sa iya. Apang sang nakita sang demonyo si Jesus, gilayon nga ginpakombulsion sini ang bata, kag sang natumba sia sa duta, nagligidligid sia nga nagabura ang baba. 21  Dayon ginpamangkot ni Jesus ang amay: “San-o pa ini natabo sa iya?” Nagsabat sia: “Halin sang gamay pa sia. 22  Pirme lang sia ginahaboy sini sa kalayo kag sa tubig agod patyon sia. Apang kon may mahimo ka, kaluy-i kami kag buligi kami.” 23  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ngaa nagasiling ka ‘Kon may mahimo ka’? Kay sa isa nga may pagtuo, ang tanan posible.”+ 24  Sa gilayon ang amay sang bata nagsinggit: “May pagtuo ako! Buligi ako nga magbakod pa ang akon pagtuo!”+ 25  Sang nakita ni Jesus nga ang mga tawo nagadinalagan pakadto sa ila, ginsaway niya ang demonyo: “Ikaw nga apa kag bungol nga espiritu, ginamanduan ko ikaw, gua ka sa iya kag indi na magbalik liwat sa iya!”+ 26  Kag naggua ang espiritu sa tapos ini magsinggit kag ginpakombulsion sing tuman ang bata. Ang bata daw patay na, gani ang kalabanan nagsiling: “Patay na sia!” 27  Apang gin-uyatan sia ni Jesus sa kamot kag ginpabangon; kag nagtindog sia. 28  Sang nakasulod na sila sa balay, ginpamangkot sia sang mga disipulo nga silahanon lang: “Ngaa indi namon matabog ini?”+ 29  Nagsabat sia: “Ini nga sahi sang demonyo matabog lamang paagi sa pangamuyo.” 30  Naghalin sila didto kag nag-agi sa Galilea, apang indi niya luyag nga may makahibalo sini. 31  Kay ginatudluan niya ang iya mga disipulo kag ginsilingan sila: “Ang Anak sang tawo itugyan sa kamot sang mga tawo, kag patyon nila sia,+ apang bisan pa mapatay sia, sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.”+ 32  Apang, wala nila mahangpan ang iya ginsiling, kag nahadlok man sila nga magpamangkot sa iya. 33  Nag-abot sila sa Capernaum. Sang didto na sia sa sulod sang balay, ginpamangkot niya sila: “Ano ang inyo ginbaisan sa dalan?”+ 34  Naghipos sila, kay sa dalan nagbinaisay sila kon sin-o ang pinakamataas sa ila. 35  Gani nagpungko sia kag gintawag ang 12 ka apostoles kag ginsilingan sila: “Kon sin-o sa inyo ang luyag nga mangin pinakamataas, dapat sia mangin pinakakubos kag mangin alagad sang tanan.”+ 36  Dayon ginpatindog niya ang isa ka bata sa tunga nila, ginhakos sia, kag nagsiling sa ila: 37  “Ang bisan sin-o nga nagabaton sa bata nga kaangay sini+ tungod sa akon ngalan, nagabaton man sa akon; kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa akon, nagabaton indi lamang sa akon kundi sa Iya man nga nagpadala sa akon.”+ 38  Si Juan nagsiling sa iya: “Manunudlo, nakita namon ang isa ka tawo nga nagatabog sang mga demonyo paagi sa imo ngalan, kag ginpunggan namon sia kay indi naton sia kaupod.”+ 39  Apang si Jesus nagsiling: “Indi ninyo sia pagpunggi, kay wala sing makahimo sang milagro paagi sa akon ngalan kag dayon makahambal sing malain sa akon. 40  Kay ang indi batok sa aton dampig sa aton.+ 41  Kag ang nagahatag sa inyo sang isa ka kopa nga tubig nga mainom bangod mga disipulo kamo sang Cristo,+ sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, mabaton gid niya ang iya padya.+ 42  Apang ang bisan sin-o nga nagapasandad sa isa sining mga kubos nga nagatuo, maayo pa sa iya nga higtan sa liog sing daku nga galingan nga bato kag itagbong sa dagat.+ 43  “Kon ang imo kamot nagapasandad sa imo, utda ini. Maayo pa nga isa lang ang imo kamot apang may kabuhi ka sangsa duha ang imo kamot apang makadto ka man lang sa Gehenna,* sa kalayo nga indi mapalong.+ 44 * —— 45  Kag kon ang imo tiil nagapasandad sa imo, utda ini; maayo pa nga isa lang ang imo tiil apang may kabuhi ka sangsa duha ang imo tiil apang ihaboy ka man lang sa Gehenna.*+ 46 * —— 47  Kag kon ang imo mata nagapasandad sa imo, ihaboy ini.+ Maayo pa nga isa lang ang imo mata apang makasulod ka sa Ginharian sang Dios sangsa duha ang imo mata apang ihaboy ka sa Gehenna,*+ 48  diin ang mga ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong.+ 49  “Kay ang mga tawo nga kaangay sini dapat pagaasinan sing kalayo.+ 50  Ang asin maayo, apang kon ang asin indi na maparat, paano ini mapaparat liwat?+ Magtigayon kamo sing asin sa inyo kabuhi,+ kag magpakighidait sa isa kag isa.”+

Footnote

Ukon mahimo, “ginsekreto nila sa ila kaugalingon.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa ang Glossary.