Marcos 8:1-38

  • Ginpakaon ni Jesus ang 4,000 (1-9)

  • Pagpangabay sing isa ka tanda (10-13)

  • Lebadura sang Fariseo, Herodes (14-21)

  • Gin-ayo ang bulag sa Betsaida (22-26)

  • Ginkilala ni Pedro ang Cristo (27-30)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna (31-33)

  • Matuod nga disipulo (34-38)

8  Sadto nga mga adlaw, nagtipon liwat ang madamo nga tawo kag wala sila sing makaon, gani gintawag niya ang iya mga disipulo kag nagsiling sa ila:  “Naluoy ako sa mga tawo+ kay tatlo ka adlaw na nga kaupod ko sila, kag wala sila sing makaon.+  Kon papulion ko sila nga gutom, malipong sila sa dalan, kag ang iban sa ila naghalin pa sa malayo.”  Apang ang iya mga disipulo nagsabat sa iya: “Diin kami makuha sing bastante nga tinapay sa sining baw-ing nga lugar agod mabusog ini nga mga tawo?”  Sa amo namangkot sia sa ila: “Pila ka bilog ang inyo tinapay?” Nagsabat sila: “Pito.”+  Kag ginsugo niya ang mga tawo nga magpungko sa duta. Dayon ginkuha niya ang pito ka tinapay, nagpasalamat sa Dios, kag gintipiktipik ini kag ginhatag sa iya mga disipulo, kag ginpanagtag nila ini sa mga tawo.+  May pila man sila ka magagmay nga isda, kag sa tapos makapangamuyo, ginsugo man niya sila nga ipanagtag ini.  Gani nagkaon sila kag nabusog, kag gintipon nila ang nabilin nga mga tinipik; napuno ang pito ka dalagku nga alat.+  Mga 4,000 ka lalaki ang nakakaon. Sang ulihi ginpalakat niya sila. 10  Nagsakay sia gilayon sa sakayan upod ang iya mga disipulo kag nagkadto sa rehiyon sang Dalmanuta.+ 11  Didto may nag-abot nga mga Fariseo kag nakigbais sa iya. Ginpilit nila sia nga magpakita sing tanda halin sa langit, agod tilawan sia.+ 12  Gani, nanghakroy sia kag nagsiling: “Ngaa nagapangita sing tanda+ ini nga kaliwatan? Sa pagkamatuod nagasiling ako, wala sing tanda nga ihatag sa sini nga kaliwatan.”+ 13  Gani ginbayaan niya sila, kag nagsakay liwat sa sakayan, kag nagtabok sa pihak. 14  Apang nalipat sila sa pagdala sing tinapay, luwas sa isa ka bilog nga nadala nila sa sakayan.+ 15  Kag ginpaandaman niya sila: “Magbantay kamo kag mag-andam sa lebadura sang mga Fariseo kag sa lebadura ni Herodes.”+ 16  Gani nagbinaisay sila bangod wala sila makadala sing tinapay. 17  Sang natalupangdan niya ini, nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagabinaisay kamo nga wala kamo makadala sing tinapay? Wala pa bala kamo makahantop kag makahangop? Indi bala gihapon makahangop ang inyo tagipusuon? 18  ‘May mga mata kamo, apang ngaa indi kamo makakita; kag may mga dulunggan kamo, apang ngaa indi kamo makabati?’ Wala bala kamo makadumdom 19  sang gintipiktipik ko ang lima ka tinapay+ para sa 5,000 ka lalaki? Pila ka alat sang tinipik nga tinapay ang inyo natipon?” Nagsabat sila: “Dose.”+ 20  “Sang gintipiktipik ko ang pito ka tinapay para sa 4,000 ka lalaki, pila ka dalagku nga alat sang tinipik nga tinapay ang inyo natipon?” Nagsabat sila: “Pito.”+ 21  Gani nagsiling sia sa ila: “Wala pa bala gihapon kamo makahangop?” 22  Kag nag-abot sila sa Betsaida. Didto gindala sang mga tawo kay Jesus ang isa ka tawo nga bulag, kag nagpakiluoy sila nga tandugon niya sia.+ 23  Gin-uyatan niya ang kamot sang bulag kag gindala sia sa gua sang baryo. Ginduplaan niya ang mga mata sang bulag,+ kag gintungtong niya ang iya mga kamot sa iya kag ginpamangkot sia: “May nakita ka na?” 24  Ang tawo nanghulonghulong kag nagsiling: “May nakita ako nga mga tawo, apang daw mga kahoy sila nga nagalakat.” 25  Ginbutang niya liwat ang iya mga kamot sa mga mata sang bulag, kag nag-ayo sia, kag nakakita na sing maathag. 26  Gani ginpapauli niya sia, kag ginsilingan: “Indi ka magkadto sa baryo.” 27  Naglakat si Jesus kag ang iya mga disipulo pakadto sa mga baryo sang Cesarea Filipos, kag sa dalan nagpamangkot sia sa iya mga disipulo: “Sin-o ako suno sa mga tawo?”+ 28  Nagsabat sila: “Ang iban nagasiling, si Juan nga Manugbawtismo,+ apang ang iban, si Elias,+ kag ang iban pa gid, isa sa mga manalagna.” 29  Kag ginpamangkot niya sila: “Apang sin-o ako suno sa inyo?” Nagsabat si Pedro: “Ikaw ang Cristo.”+ 30  Ginsilingan niya sila nga indi gid pag-isugid kay bisan sin-o ang tuhoy sa iya.+ 31  Kag nagpanudlo sia sa ila nga ang Anak sang tawo dapat mag-antos sing tuman kag sikwayon sang mga gulang kag sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba. Pagapatyon+ sia kag sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon.+ 32  Ginhambal niya ini sa ila sing prangka. Apang gindala sia ni Pedro sa higad kag ginsabdong.+ 33  Nagtalikod sia, gintulok niya ang iya mga disipulo kag ginsabdong si Pedro: “Kadto ka sa likod ko, Satanas! kay ang imo panghunahuna indi iya sang Dios, kundi iya sang tawo.”+ 34  Dayon gintawag niya ang mga tawo kag ang iya mga disipulo kag ginsilingan sila: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos* kag padayon nga magsunod sa akon.+ 35  Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kabuhi* madula niya ini, apang ang bisan sin-o nga madula ang iya kabuhi tungod sa akon kag sa maayong balita magaluwas sini.+ 36  Ano gid nga kaayuhan ang maagom sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan apang madula ang iya kabuhi?*+ 37  Ano gid bala ang ihatag sang isa ka tawo kabaylo sang iya kabuhi?*+ 38  Kay ang bisan sin-o nga nagakahuya sa akon kag sa akon mga pulong sa sining makihilahion* kag makasasala nga kaliwatan, ikahuya man sia+ sang Anak sang tawo kon mag-abot sia sa himaya sang iya Amay kaupod ang balaan nga mga anghel.”+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag?”
Ukon “kalag?”
Ukon “indi matutom.”