Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Marcos 6:1-56

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ginsikway si Jesus sa iya lugar (1-6)

  • Instruksion sa 12 ka apostoles tuhoy sa ministeryo (7-13)

  • Kamatayon ni Juan nga Manugbawtismo (14-29)

  • Ginpakaon ni Jesus ang 5,000 (30-44)

  • Si Jesus naglakat sa tubig (45-52)

  • Pagpang-ayo sa Genesaret (53-56)

6  Naghalin sia didto kag nagpauli sa iya kaugalingon nga lugar,+ kag ang iya mga disipulo nag-upod sa iya.  Sang Adlaw nga Inugpahuway, nagpanudlo sia sa sinagoga, kag ang kalabanan nga nakabati sa iya natingala kag nagsiling: “Diin natun-an sini nga tawo ini nga mga butang?+ Paano niya ini natigayon, kag paano niya nahimo ini nga mga milagro?+  Indi bala sia ang panday+ nga anak ni Maria+ kag utod nanday Santiago,+ Jose, Judas, kag Simon?+ Kag indi bala ang iya mga utod nga babayi kaupod naton?” Gani nasandad sila sa iya.  Si Jesus nagsiling sa ila: “Ginapadunggan ang manalagna luwas lamang sa iya kaugalingon nga lugar kag sa iya mga paryente kag sa iya kaugalingon nga panimalay.”+  Gani wala sia maghimo sing milagro didto luwas lang sa pag-ayo sa pila ka masakiton paagi sa pagtungtong sang iya kamot sa ila.  Natingala sia nga wala sila sing pagtuo. Kag naglibot sia sa mga baryo agod magpanudlo.+  Gintawag niya ang 12 ka apostoles, kag ginpadala sila sing tagduhaduha,+ kag ginhatagan sing awtoridad sa pagtabog sa mga demonyo.+  Ginsugo man niya sila nga indi magdala sang bisan ano sa ila pagpanglakaton luwas sa sungkod. Indi sila magdala sing tinapay kag sing balunan sang pagkaon ukon sing kuarta sa ila mga wagkus.+  Magsuksok sila sang sandalyas, apang indi sila magdala sang duha ka bayo.* 10  Nagsiling pa sia: “Kon mag-abot kamo sa isa ka lugar, magdayon kamo sa balay sang nagabaton sa inyo tubtob nga maghalin kamo sa sina nga lugar.+ 11  Kon wala sing magbaton kag magpamati sa inyo sa isa ka lugar, itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil paghalin ninyo sa sina nga lugar subong paandam sa ila.”+ 12  Gani naglakat sila kag nagbantala agod maghinulsol+ ang mga tawo, 13  kag gintabog nila ang madamo nga demonyo+ kag ginhaplasan sing lana ang masakiton nga mga tawo kag gin-ayo sila. 14  Nabatian ini ni Hari Herodes,* kay nangin bantog ang ngalan ni Jesus, kag ang mga tawo nagasiling: “Si Juan nga Manugbawtismo ginbanhaw, gani nahimo niya ini nga mga milagro.”+ 15  Apang ang iban nagsiling: “Sia si Elias.” Ang iban pa gid nagsiling: “Isa sia ka manalagna kaangay sang mga manalagna sang una.”+ 16  Apang sang nabatian ini ni Herodes, nagsiling sia: “Si Juan nga akon ginpapugutan sang ulo nabanhaw.” 17  Kay ginpadakop mismo ni Herodes si Juan kag gingapos sia kag ginbilanggo bangod kay Herodias, nga asawa sang iya utod nga si Felipe, tungod ginpangasawa man niya si Herodias.+ 18  Kay ginahambalan ni Juan si Herodes: “Wala ginatugot sang kasuguan nga pangasaw-on mo ang asawa sang imo utod.”+ 19  Gani nagdumot si Herodias kay Juan kag luyag niya nga patyon sia, apang indi niya mahimo. 20  Kay nahadlok si Herodes kay Juan, bangod nakahibalo sia nga ini nga tawo matarong kag balaan,+ gani gin-amligan niya sia. Sang mabatian niya ang ginahambal ni Juan, indi sia makahibalo kon ano ang himuon sa iya, apang nalipay gihapon sia nga magpamati sa iya. 21  Sang ulihi nag-abot gid man ang kahigayunan ni Herodias sang naghiwat si Herodes sang sinalusalo sa iya kaadlawan+ para sa iya mataas nga mga opisyal kag mga kumander sang militar kag sa kilala nga mga tawo sa Galilea.+ 22  Kag nagsulod ang anak nga babayi ni Herodias kag nagsaot. Nalipay gid si Herodes kag ang iya mga bisita.* Gani nagsiling ang hari sa dalaga: “Ihatag ko sa imo ang tanan nga pangayuon mo.” 23  Nanumpa sia sa iya: “Ihatag ko sa imo ang bisan ano nga pangayuon mo, bisan pa ang katunga sang akon ginharian.” 24  Naggua ang dalaga kag nagpamangkot sa iya iloy: “Ano ang pangayuon ko?” Nagsabat sia: “Ang ulo ni Juan nga Manugbawtismo.” 25  Sa gilayon nagdalidali sia sa pagkadto sa hari kag nagsiling: “Luyag ko nga ihatag mo sa akon sa gilayon ang ulo ni Juan nga Manugbawtismo+ nga nabutang sa bandehado.” 26  Bisan pa nasubuan gid ang hari, indi sia makapangindi sa iya ginapangayo, bangod nagpanumpa sia sa atubangan sang iya mga bisita.* 27  Gani gilayon nga ginsugo sang hari ang bantay nga dalhon sa iya ang ulo ni Juan. Naglakat ang bantay sa bilangguan kag ginpugutan sia. 28  Dayon ginbutang niya ang ulo sa bandehado kag ginhatag ini sa dalaga, kag ginhatag man ini sang dalaga sa iya iloy. 29  Sang nabatian ini sang iya mga disipulo, ginkadtuan nila kag ginkuha ang iya bangkay kag ginlubong ini. 30  Ang mga apostoles nagbalik kay Jesus kag ginsugiran sia sang tanan nila nga ginhimo kag ginpanudlo.+ 31  Nagsiling sia sa ila: “Dali kamo, makadto kita sa isa ka baw-ing nga lugar nga kitahanon lang kag magpahuway sing makadali.”+ Bangod madamo ang nagapakadto-pakari sa ila, wala sila sing tion bisan sa pagkaon. 32  Gani nagsakay sila sa sakayan kag nagkadto sa isa ka baw-ing nga lugar nga silahanon lang.+ 33  Apang nakita sang mga tawo ang ila paglakat, kag madamo man ang nakahibalo sini, kag halin sa tanan nga siudad, nagdinalagan sila kag nauna pa nga nag-abot sa ila didto. 34  Pagpanaug niya, nakita niya ang madamo gid nga tawo, kag naluoy sia sa ila+ bangod kaangay sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay.+ Kag gintudluan niya sila sing madamo nga butang.+ 35  Sang hapon na gid, ang iya mga disipulo nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Ini nga lugar baw-ing, kag hapon na gid.+ 36  Palakta sila, agod makakadto sila sa kaumhan kag sa mga baryo sa palibot kag makabakal sing pagkaon.”+ 37  Nagsiling sia sa ila: “Hatagi ninyo sila sing pagkaon.” Kag nagsiling sila sa iya: “Malakat bala kami sa pagbakal sing 200 ka denario* nga tinapay kag ipakaon sa ila?”+ 38  Nagsiling sia sa ila: “Tan-awa ninyo kon pila ka bilog ang inyo tinapay.” Sang natan-aw na nila, nagsiling sila: “Lima, kag duha ka isda.”+ 39  Kag ginsugo niya ang tanan nga tawo nga magpungko sing grupogrupo sa berde nga kahilamnan.+ 40  Gani nagpungko sila nga nagrupo sing tag-100 kag tag-50. 41  Ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda, dayon nagtangla sia sa langit kag nagpangamuyo.+ Kag gintipiktipik niya ang mga tinapay kag ginhatag ini sa mga disipulo agod mapanagtag nila ini sa mga tawo, kag ginbahinbahin niya ang duha ka isda para sa tanan. 42  Gani nagkaon sila tanan kag nabusog, 43  kag gintipon nila ang mga tinipik, 12 ini ka alat, wala labot sa mga isda.+ 44  Ang nagkaon sang mga tinapay 5,000 ka lalaki. 45  Pagkatapos sadto, ginpasakay niya gilayon ang iya mga disipulo sa sakayan agod mag-una sa tabok pakadto sa Betsaida, samtang ginapapauli niya ang mga tawo.+ 46  Sang nakapaalam na sia sa ila, nagtaklad sia sa bukid agod magpangamuyo.+ 47  Sang sirom na, ang sakayan didto na sa tunga sang dagat, apang didto pa sia sa takas nga nagaisahanon lamang.+ 48  Nakita niya nga nabudlayan sila sa pagbugsay, kay sugata sila sa hangin. Sang mga ikap-at nga pagbantay sang kagab-ihon,* naglakat sia sa dagat pakadto sa ila; apang daw labayan lang niya sila. 49  Sang nakita nila nga nagalakat sia sa dagat, nagsiling sila: “Ginamatamata kita!” Kag nagsinggit sila. 50  Kay tanan sila hinadlukan sang nakita nila sia. Apang sa gilayon nagsiling sia sa ila: “Magpakaisog kamo! Ako ini; indi kamo magkahadlok.”+ 51  Kag nagsakay sia sa ila sakayan, kag nag-untat ang mabaskog nga hangin. Bangod sini natingala gid sila. 52  Wala nila mahangpan ang kahulugan sang iya milagro tuhoy sa tinapay, kag ang ila tagipusuon indi gihapon makahangop. 53  Sang nakatabok sila, nagdungka sila sa Genesaret kag ginhigot nila ang sakayan malapit sa baybay.+ 54  Apang pagpanaug nila sa sakayan, nakilala sia gilayon sang mga tawo. 55  Nagdinalagan sila kag ginpahibalo ini sa tanan sa palibot nga lugar. Dayon gindala nila kay Jesus ang mga masakiton nga nayayungan sa teheras. 56  Bisan diin nga baryo, siudad, ukon kaumhan sia makadto, ginadala nila ang mga masakiton sa mga tiendahan, kag nagapakiluoy sila nga matandog nila bisan ang sidsid lang sang iya bayo.+ Ang tanan nga nakatandog sini nag-ayo.

Footnote

Ukon “sang ekstra nga bayo.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ang mga nagasaliay sa lamesa.”
Ukon “sang mga nagasaliay sa lamesa.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Mga alas tres sang kaagahon tubtob sa pagbutlak sang adlaw sa mga alas seis sang aga.