Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Lucas 8:1-56

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga babayi nga nag-upod kay Jesus (1-3)

  • Ilustrasyon sang manugsab-ug (4-8)

  • Kon ngaa naggamit si Jesus sing ilustrasyon (9, 10)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugsab-ug ginpaathag (11-15)

  • Suga wala ginatakluban (16-18)

  • Iloy kag mga utod ni Jesus (19-21)

  • Ginpalinong ni Jesus ang unos (22-25)

  • Mga demonyo ginpakadto ni Jesus sa mga baboy (26-39)

  • Anak nga babayi ni Jairo; babayi gintandog ang bayo ni Jesus (40-56)

8  Wala madugay pagkatapos sadto, naglibot sia sa mga siudad kag mga baryo, nga nagabantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios.+ Kaupod niya ang 12 ka apostoles  kag ang pila ka babayi nga ginhilway niya sa malaut nga mga espiritu kag gin-ayo niya sa ila mga balatian: Si Maria nga gintawag Magdalena, nga ginhilway niya sa pito ka demonyo;  si Juana+ nga asawa ni Cuza nga tulugyanan ni Herodes sang iya panimalay; si Susana; kag ang madamo pa nga babayi, nga nag-alagad sa iya kag sa mga apostoles paagi sa paggamit sang ila mga pagkabutang.+  Sang nagtipon ang madamo nga tawo kag ang mga tawo nga nag-upod sa iya halin sa nagkalainlain nga siudad, naghambal sia paagi sa isa ka ilustrasyon:+  “Isa ka manugsab-ug ang naglakat sa pagsab-ug sang iya binhi. Samtang nagasab-ug sia, ang iban nga binhi nagtupa sa higad sang dalan kag gintapaktapakan, kag gintuka sang mga pispis.+  Ang iban nagtupa sa kabatuhan, kag sang magtubo ini, nalaya ini kay mamala ang duta.+  Ang iban pa nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, kag ginlumos ini sang tunukon nga mga tanom nga nagtubo sing dungan sa sini.+  Apang ang iban nagtupa sa maayo nga duta, kag sang nagtubo ini, nagpamunga ini sing 100 ka pilo.”+ Samtang ginahambal niya ini nga mga butang, nagsiling sia sing mabaskog: “Ang makabati magpamati sing maayo.”+  Ginpamangkot sia sang iya mga disipulo kon ano ang kahulugan sini nga ilustrasyon.+ 10  Nagsiling sia: “Ginhatagan kamo sing paghangop sa sagrado nga mga likom sang Ginharian sang Dios, apang para sa iban ilustrasyon+ lamang ini, amo kon ngaa bisan pa nagatulok sila, indi sila makakita, kag bisan pa nagapamati sila, indi sila makahangop.+ 11  Amo ini ang kahulugan sang ilustrasyon: Ang binhi amo ang pulong sang Dios.+ 12  Ang nagtupa sa higad sang dalan amo ang mga nakabati, apang nag-abot ang Yawa kag gin-agaw ang pulong sa ila tagipusuon agod indi sila magpati kag maluwas.+ 13  Ang nagtupa sa kabatuhan amo ang mga nagbaton sang pulong nga may kalipay pagkabati nila sini, apang wala ini sing gamot. Nagpati sila sing makadali, apang pag-abot sang pagtilaw, nagbiya sila.+ 14  Tuhoy sa nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, amo ini ang mga nakabati, apang bangod nadaug sang mga kabalaka kag nawili sa manggad+ kag kalipayan sini nga kabuhi,+ nalumos sila sing bug-os kag ang ila bunga wala nagagulang.+ 15  Tuhoy sa nagtupa sa maayo nga duta, amo ini ang mga nakabati sang pulong nga may maayo nga tagipusuon,+ nga nagahupot sini kag nagapamunga samtang nagabatas.+ 16  “Wala sing tawo nga nagasindi sang suga kag dayon ginatakluban ini sang suludlan ukon ginabutang ini sa idalom sang hiligdaan, kundi ginabutang niya ini sa tulungtungan, agod ang mga nagasulod makakita sang kapawa.+ 17  Kay wala sing bisan ano nga tinago nga indi mabuyagyag, ukon bisan ano nga nalipdan sing maayo nga indi mabuyagyag kag indi madayag.+ 18  Gani, talupangda ninyo kon paano kamo nagapamati, kay ang may paghangop makabaton sing dugang nga paghangop,+ apang ang wala sing paghangop, bisan ang ginahunahuna niya nga yara sa iya kuhaon.”+ 19  Nagkadto sa iya ang iya iloy kag ang iya mga utod,+ apang indi sila makapalapit sa iya bangod sang madamo nga tawo.+ 20  Apang, may nagsiling sa iya: “Ang imo iloy kag ang imo mga utod yara sa gua, kag luyag nila nga makita ka.” 21  Nagsabat sia: “Ini sila nga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini amo ang akon iloy kag akon mga utod.”+ 22  Isa sadto ka adlaw, nagsakay sia kag ang iya mga disipulo sa isa ka sakayan, kag nagsiling sia sa ila: “Matabok kita sa pihak sang linaw.” Gani nagpanakayon sila.+ 23  Samtang nagapanakayon sila, natulugan sia. Kag nag-abot ang mabaskog nga unos sa linaw, kag ginkapan sang tubig ang sakayan kag nabutang sila sa katalagman.+ 24  Gani nagpalapit sila sa iya kag ginpukaw sia, nga nagasiling: “Instruktor, Instruktor, mapatay na kita!” Amo nga nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag ang nagaalimbukad nga balod. Nagkanay kag naglinong ini.+ 25  Dayon nagsiling sia sa ila: “Diin ang inyo pagtuo?” Apang hinadlukan sila kag natingala, kag nagpinamangkutanay: “Sin-o gid bala ini? Kay ginamanduan niya bisan ang hangin kag balod, kag nagatuman ini sa iya.”+ 26  Kag nagdungka sila sa rehiyon sang mga taga-Gerasa,+ nga yara sa tabok sang Galilea. 27  Sang pagtakas ni Jesus, ginsugata sia sang isa ka tawo halin sa siudad. Ini nga tawo ginsudlan sang demonyo, kag madugay na nga wala nagasuksok sang bayo, kag wala nagapuyo sa balay kundi sa mga lulubngan.*+ 28  Sang nakita niya si Jesus, nagsinggit sia kag naghapa sa iya atubangan, kag nagsinggit sia sing mabaskog: “Ngaa ginagamo mo ako, Jesus, nga Anak sang Labing Mataas nga Dios? Nagapakiluoy ako sa imo, indi ako pagpaantusa.”+ 29  (Kay ginsugo ni Jesus ang indi matinlo nga espiritu nga maggua sa tawo. Ginsudlan sia sini sa madamo nga higayon.*+ Pirme sia ginagapos sing mga kadena sa kamot kag sa tiil kag ginabantayan, apang ginapamugto niya ang mga gapos kag sa impluwensia sang demonyo nagadalagan sia pakadto sa baw-ing nga mga duog.) 30  Si Jesus nagpamangkot sa iya: “Ano ang imo ngalan?” Nagsabat sia: “Lehiyon,”* kay madamo nga demonyo ang nagsulod sa iya. 31  Kag padayon sila nga nagapakiluoy sa iya nga indi sila pagtabugon pakadto sa kadadalman.+ 32  May daku nga panong sang mga baboy+ nga nagapanginaon sa bukid, gani nagpakiluoy sila sa iya nga tugutan sila nga magsulod sa mga baboy, kag gintugutan niya sila.+ 33  Gani ang mga demonyo naggua sa tawo kag nagkadto sa mga baboy, kag ang mga baboy nagdinaguso sa pil-as kag nahulog sa linaw kag nagkalalumos. 34  Apang sang nakita sang mga manugbantay sang mga baboy ang natabo, nagpalagyo sila kag ginbalita ini sa siudad kag sa kaumhan. 35  Dayon nagkadto ang mga tawo sa pagtan-aw sang natabo. Nagkadto sila kay Jesus kag nakita nila ang tawo nga ginsudlan anay sang mga demonyo, nga napanaptan na kag may husto nga panghunahuna, nga nagapungko sa tiilan ni Jesus, kag hinadlukan sila. 36  Ginsugid sa ila sang mga nakakita sini kon paano nag-ayo ang tawo nga ginsudlan sang mga demonyo. 37  Gani ginpangabay sia sang mga taga-Gerasa nga maghalin didto, kay hinadlukan gid sila. Amo nga nagsakay si Jesus sa sakayan kag naghanda sa pagpanakayon. 38  Apang, ang tawo nga ginsudlan anay sang mga demonyo padayon nga nagpakiluoy nga mag-upod sa iya, apang ginpalakat niya ang tawo, kag ginsilingan:+ 39  “Pauli ka, kag isugid ang ginhimo sang Dios sa imo.” Gani, naglakat sia kag ginbalita sa bug-os nga siudad ang ginhimo ni Jesus sa iya. 40  Pagbalik ni Jesus sa Galilea, gin-abiabi sia sing maayo sang mga tawo, kay sila tanan nagapaabot sa iya.+ 41  Kag nag-abot si Jairo, nga isa ka nagadumala nga opisyal sang sinagoga. Naghapa sia sa tiilan ni Jesus kag nagpakiluoy nga magkadto sia sa iya balay,+ 42  kay nagatagumatayon ang iya bugtong nga anak nga babayi nga mga 12 anyos ang edad. Sang nagapakadto si Jesus didto, nagdinaguso sa iya ang madamo nga tawo. 43  May isa ka babayi, nga ginatagasan sing dugo+ sa sulod sang 12 ka tuig, kag wala sing makapaayo sa iya.+ 44  Nagpalapit sia sa likod kag gintandog ang sidsid sang iya bayo,+ kag gilayon nga nag-untat ang pagtagas sang iya dugo. 45  Gani si Jesus nagsiling: “Sin-o ang nagtandog sa akon?” Sang nagsiling ang tanan nga wala sila makatandog sa iya, si Pedro nagsiling: “Instruktor, ang mga tawo nagaginutok kag nagadinaguso sa imo.”+ 46  Apang si Jesus nagsiling: “May nagtandog sa akon, kay nabatyagan ko nga may gahom+ nga naggua sa akon.” 47  Sang nahibaluan sang babayi nga indi na niya matago ang iya ginhimo, nagpalapit sia nga nagakurog kag naghapa sa atubangan niya kag ginsugid niya sa atubangan sang tanan kon ngaa gintandog niya si Jesus kag kon paano nga nag-ayo sia gilayon. 48  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Anak, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka nga may paghidait.”+ 49  Samtang nagahambal pa sia, ang isa ka tiglawas sang nagadumala nga opisyal sang sinagoga nag-abot kag nagsiling: “Ang imo anak nga babayi patay na; indi na pagtublaga ang Manunudlo.”+ 50  Pagkabati sini, ginsilingan sia ni Jesus: “Indi ka magkahadlok, magtuo ka lang, kag maluwas sia.”+ 51  Sang nag-abot sia sa balay, wala sia sing gintugutan nga magsulod upod sa iya luwas kanday Pedro, Juan, Santiago, kag ang mga ginikanan sang dalagita. 52  Apang nagahinibi ang tanan nga tawo kag nagapukpok sang ila dughan sa kasubo bangod napatay ang dalagita. Gani nagsiling sia: “Indi na kamo maghibi,+ kay wala sia mapatay kundi nagakatulog lang.”+ 53  Bangod sini ginkadlawan nila sia nga may pagyaguta, kay nahibal-an nila nga patay na ang dalagita. 54  Apang gin-uyatan niya sia sa kamot kag nagsiling: “Inday, bangon ka!”+ 55  Kag nabuhi+ ang dalagita* kag nagbangon gilayon,+ kag nagsugo sia nga hatagan sing pagkaon ang dalagita. 56  Kag ang iya mga ginikanan nahayanghag, apang ginsilingan niya sila nga indi gid pag-isugid kay bisan sin-o ang natabo.+

Footnote

Ukon “handumanan nga mga lulubngan.”
Ukon mahimo, “Madugay na nga ginagamhan sia sini.”
Tropa sang mga hangaway sang dumaan nga Roma. Ini nga tinaga nagapahangop sing tuman kadamo.
Ukon “Kag nagbalik ang puersa sang kabuhi sang dalagita.”