Lucas 21:1-38

 • Duha ka sensilyo sang balo (1-4)

 • TANDA SANG MAGAABOT (5-36)

  • Inaway, mabaskog nga linog, balatian, kulang sa pagkaon (10, 11)

  • Ang Jerusalem ginlibutan sang mga soldado (20)

  • Gintalana nga tion sang mga pungsod (24)

  • Pagkari sang Anak sang tawo (27)

  • Ilustrasyon tuhoy sa kahoy nga higuera (29-33)

  • Magpadayon nga nagamata (34-36)

 • Si Jesus nagpanudlo sa templo (37, 38)

21  Sang nagatan-aw sia, nakita niya ang mga manggaranon nga nagahulog sang ila amot sa mga bahandian.+  Nakita man niya ang isa ka imol nga balo nga babayi nga naghulog sing duha lang ka sensilyo.*+  Nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ining imol nga balo nga babayi naghulog sing kapin pa sangsa ila tanan.+  Kay sila tanan naghulog sang ila amot gikan sa kon ano lang ang sobra sa ila manggad, apang sia bisan pa imol, naghulog sang tanan niya nga palangabuhian.”+  Sang ulihi, sang nagahambal ang iban tuhoy sa kon paano ang templo nadekorasyunan sing matahom nga mga bato kag sing mga butang nga gindulot sa Dios,+  nagsiling sia: “Tuhoy sining mga butang nga inyo nakita subong, magaabot ang mga adlaw nga wala gid sing bisan isa ka bato diri nga mabilin sa ibabaw sang isa ka bato nga indi marumpag.”+  Dayon nagpamangkot sila sa iya: “Manunudlo, san-o bala ini matabo, kag ano bala ang tanda nga matabo na ini?”+  Nagsiling sia: “Mag-andam kamo nga indi kamo mapatalang,+ kay madamo ang magakari nga nagagamit sang akon ngalan kag magasiling, ‘Ako amo sia,’ kag, ‘Ang gintalana nga tion malapit na.’ Indi kamo magsunod sa ila.+  Kag kon makabati kamo sang mga inaway kag mga kinagamo, indi kamo magkahadlok. Kay dapat anay ini matabo, apang indi pa mag-abot gilayon ang katapusan.”+ 10  Dayon nagsiling sia sa ila: “Magailinaway ang mga pungsod+ kag subong man ang mga ginharian.+ 11  May mabaskog nga mga linog, kag sa nagkalainlain nga lugar may kakulang sa pagkaon kag mga balatian;+ kag ang mga tawo makakita sing makahaladlok nga mga talan-awon. Makakita sila sing dalagku nga mga tanda halin sa langit. 12  “Apang sa wala pa ini matabo, dakpon kamo kag hingabuton sang mga tawo,+ kag itugyan kamo sa mga sinagoga kag mga bilangguan. Dalhon kamo sa atubangan sang mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan.+ 13  Magaresulta ini sa inyo pagpanaksi. 14  Gani indi ninyo anay paghunahunaa kon paano kamo magpangapin,+ 15  kay hatagan ko kamo sing kaalam sa pagsabat nga indi mapamatukan ukon masuay sang tanan nga nagapamatok sa inyo.+ 16  Kag itugyan* kamo bisan sang inyo mga ginikanan kag mga utod kag mga paryente kag mga abyan, kag mangin kabangdanan sila sang kamatayon sang iban sa inyo,+ 17  kag dumtan kamo sang tanan nga tawo bangod sa akon ngalan.+ 18  Apang, wala sing isa ka buhok sa inyo ulo ang madula.+ 19  Paagi sa inyo pagbatas, matipigan ninyo ang inyo kabuhi.*+ 20  “Apang kon makita ninyo nga ang Jerusalem ginalibutan sang kasuldadusan,+ hibalua ninyo nga ang paghapay sa iya malapit na.+ 21  Sa amo nga tion, ang mga yara sa Judea dapat magpalagyo sa mga bukid,+ ang mga yara sa sulod sang Jerusalem maggua, kag ang mga yara sa kaumhan indi na magsulod sa iya, 22  bangod amo ini ang mga adlaw sang pagpatuman sang hustisya* agod matuman ang tanan nga nasulat. 23  Makaluluoy ang mga nagabusong kag ang mga nagapasuso sang lapsag sa sina nga mga adlaw!+ Kay may daku nga pag-antos sa duta kag pagsilot sa sini nga katawhan. 24  Kag pamatyon sila paagi sa espada kag dalhon nga bihag sa tanan nga pungsod;+ kag ang Jerusalem tasakon sang mga pungsod* tubtob matuman ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod.*+ 25  “Subong man, may mga tanda sa adlaw kag sa bulan kag sa mga bituon.+ Ang mga pungsod sa duta malisang kag indi mahibaluan ang himuon bangod sang pagdinaguhob sang nagaalimbukad nga dagat. 26  Ang mga tawo magakapunaw sa kahadlok kag sa pagpaabot sa mga butang nga mahanabo sa duta, kay ang gamhanan nga mga butang sa langit magatay-ug. 27  Dayon makita nila ang Anak sang tawo+ nga nagakari sa panganod nga may gahom kag daku nga himaya.+ 28  Apang kon magsugod nga mahanabo ini, magtindog kamo kag ihangad ang inyo ulo, bangod malapit na ang pagtubos sa inyo.” 29  Dayon nagsugid sia sang isa ka ilustrasyon sa ila: “Talupangda ninyo ang kahoy nga higuera kag ang iban pa nga mga kahoy.+ 30  Kon makita ninyo nga nagapanalingsing na ini, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw. 31  Sing kaanggid, kon makita ninyo nga nagakahanabo ini, mahibaluan ninyo nga malapit na ang Ginharian sang Dios. 32  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ini tanan.+ 33  Ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan.+ 34  “Apang mag-andam kamo nga ang inyo tagipusuon indi gid mabug-atan sang sobra nga pagkaon kag sobra nga pag-inom+ kag mga kabalaka sa kabuhi,+ kag ina nga adlaw magaabot sa inyo sing hinali 35  subong sang siod.+ Kay magaabot ini sa tanan nga nagaistar sa bug-os nga duta. 36  Gani, magpadayon kamo nga nagamata+ kag nagaampo sa tanan nga tion+ agod magmadinalag-on kamo sa pagpalagyo sa sining tanan nga butang nga mahanabo kag sa pagtindog sa atubangan sang Anak sang tawo.”+ 37  Kon adlaw nagapanudlo sia sa templo, apang kon gab-i nagagua sia kag nagatener sa Bukid sang mga Olibo. 38  Kag ang tanan nga tawo aga pa nagakadto sa templo sa pagpamati sa iya.

Footnote

Sa literal, “duha ka lepton.” Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “luiban.”
Ukon “matigayon ninyo ang inyo kalag.”
Ukon “mga adlaw sang pagtimalos.”
Ukon “Gentil.”
Ukon “Gentil.”