Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Lucas 11:1-54

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Kon paano mangamuyo (1-13)

    • Modelo nga pangamuyo (2-4)

  • Gintabog ang mga demonyo paagi sa tudlo sang Dios (14-23)

  • Nagbalik ang demonyo (24-26)

  • Matuod nga kalipay (27, 28)

  • Tanda ni Jonas (29-32)

  • Suga sang lawas (33-36)

  • Makaluluoy ang mga relihioso nga salimpapaw (37-54)

11  Pagkatapos niya makapangamuyo sa isa ka lugar, ang isa sa iya mga disipulo nagsiling sa iya: “Ginuo, tudlui kami magpangamuyo, kaangay sang pagtudlo ni Juan sa iya mga disipulo.”  Gani nagsiling sia: “Kon magpangamuyo kamo, magsiling kamo: ‘Amay, pakabalaanon ang imo ngalan.+ Magkari ang imo Ginharian.+  Hatagi kami sang pagkaon sa tagsa ka adlaw suno sa kinahanglan namon.+  Kag patawara kami sang amon mga sala,+ kay ginapatawad man namon ang tanan nga nakasala* sa amon;+ kag indi pagtuguti nga madaug kami sang pagsulay.’”+  Dayon nagsiling sia: “Pananglitan, may isa sa inyo nga may abyan kag magakadto ka sa iya sa tungang-gab-i kag magasiling sa iya, ‘Abyan, pahulama ako sang tatlo ka tinapay,  bangod nag-abot ang isa sa akon mga abyan halin sa pagpanglakaton kag wala ako sing mahanda sa iya.’  Apang ang yara sa sulod magasabat: ‘Indi na ako pagtublaga. Ang puertahan natrangkahan na, kag nagahigda na ako upod sa akon kabataan. Indi na ako makabangon kag makahatag sa imo.’  Nagasiling ako sa inyo, pat-od nga mabangon sia kag hatagan ang iya abyan sang bisan ano nga iya ginakinahanglan, indi bangod abyan niya sia, kundi bangod sa iya padayon nga pagpamilit.+  Gani, nagasiling ako sa inyo, padayon kamo sa pagpangayo,+ kag kamo pagahatagan; padayon kamo sa pagpangita, kag kamo makakita; padayon kamo sa pagpanuktok, kag kamo pagabuksan.+ 10  Kay ang tanan nga nagapangayo makabaton,+ kag ang tanan nga nagapangita makakita, kag ang tanan nga nagapanuktok pagabuksan. 11  Sa pagkamatuod, sin-o nga amay sa inyo nga kon pangayuan sang iya anak sang isda, hatagan niya sia sang man-ug sa baylo sang isda?+ 12  Ukon kon mangayo sia sang itlog, hatagan niya sia sang iwiiwi? 13  Gani, kon kamo nga mga makasasala makahibalo maghatag sing maayo nga regalo sa inyo mga anak, daw ano pa gid ang Amay sa langit! Ihatag gid niya ang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!”+ 14  Sang ulihi, gintabog niya ang demonyo nga nagsulod kag nagpaapa sa isa ka tawo.+ Sang naggua ang demonyo, ang tawo nakahambal, kag natingala ang mga tawo.+ 15  Apang ang pila sa ila nagsiling: “Nagatabog sia sang mga demonyo paagi kay Beelzebub,* ang manuggahom sang mga demonyo.”+ 16  Kag agod tilawan sia, ang iban nagpangayo sang tanda+ sa iya halin sa langit. 17  Sang nahibaluan niya ang ila ginahunahuna,+ nagsiling sia sa ila: “Ang tanan nga ginharian nga nabahinbahin mahapay, kag ang panimalay nga nabahinbahin mapukan. 18  Sing kaanggid, kon si Satanas nabahinbahin man, paano makatindog ang iya ginharian? Kay nagasiling kamo nga nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebub. 19  Kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebub, paagi kay sin-o sila ginatabog sang inyo mga sumulunod? Gani ipakita sang inyo mga sumulunod nga sala kamo. 20  Apang kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi sa tudlo sang Dios,+ ang Ginharian sang Dios nag-abot kag wala ninyo ini matalupangdi.+ 21  Kon ang makusog nga tawo nga kompleto sa hinganiban nagabantay sang iya balay, wala sing makakuha sang iya mga pagkabutang. 22  Apang kon salakayon sia kag lutuson sang isa nga mas makusog sangsa iya, kuhaon sina nga tawo ang tanan niya nga ginasaligan nga hinganiban, kag bahinbahinon ang mga butang nga ginkuha sa iya. 23  Ang indi dampig sa akon batok sa akon, kag ang wala nagapanipon upod sa akon nagapalapta.+ 24  “Kon ang demonyo makagua sa tawo, magalibot sia sa mga lugar nga wala sing tubig sa pagpangita sing palahuwayan, kag sang wala sia sing makita, magasiling sia, ‘Mabalik ako sa balay nga akon ginhalinan.’+ 25  Kag pagbalik niya, makita niya nga ang balay matinlo kag nadekorasyunan. 26  Dayon malakat sia kag manghagad sang pito pa ka demonyo nga malaut pa sa iya, kag pagsulod nila, magaistar sila didto. Gani ang kahimtangan sini nga tawo mangin malain pa sangsa una.” 27  Sang nahambal niya ini, may isa ka babayi sa kadam-an nga nagsinggit: “Malipayon ang nagpanganak kag nagpasuso sa imo!”+ 28  Apang nagsiling sia: “Mas malipayon ang mga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini!”+ 29  Sang nagtipon ang mga tawo, nagsiling sia: “Ini nga kaliwatan isa ka malaut nga kaliwatan; nagapangita ini sang isa ka tanda, apang wala sing tanda nga ihatag sa sini nga kaliwatan luwas sa tanda ni Jonas.+ 30  Kay subong nga si Jonas+ nangin tanda sa mga taga-Ninive, ang Anak sang tawo mangin tanda man sa sini nga kaliwatan. 31  Sa Adlaw sang Paghukom, ang rayna sang bagatnan+ banhawon upod sa mga tawo sini nga kaliwatan kag pakamalauton sila, kay nagkari sia halin sa malayo nga duta agod magpamati sa kaalam ni Solomon. Apang ang isa nga labaw pa kay Solomon yari diri.+ 32  Sa Adlaw sang Paghukom, ang mga taga-Ninive mabanhaw upod sini nga kaliwatan kag pakamalauton nila ini nga kaliwatan, kay naghinulsol sila bangod sa ginbantala ni Jonas,+ apang ang isa nga labaw pa kay Jonas yari diri. 33  Sa tapos magsindi sang suga, wala ini ginabutang sa talaguan ukon sa idalom sang alat,* kundi sa ibabaw sang tulungtungan+ agod ang mga nagasulod makakita sang kapawa. 34  Ang imo mata amo ang suga sang lawas. Kon ang imo mata nakapukos,* ang imo bug-os nga lawas masanag* man; apang kon ini mahisaon,* ang imo lawas madulom man.+ 35  Gani, magbantay ka nga ang kapawa nga yara sa imo indi kadudulman. 36  Gani, kon ang imo bug-os nga lawas masanag kag wala gid sing bahin nga madulom, mangin masanag ini kaangay sang suga nga nagahatag sang kasanag sa imo.” 37  Pagkatapos niya ini mahambal, may isa ka Fariseo nga nag-agda sa iya nga magkaon sa iya balay. Gani nag-upod sia kag nagkaon. 38  Apang, nakibot ang Fariseo sang nakita niya nga wala sia manghinaw* antes magkaon.+ 39  Ang Ginuo nagsiling sa iya: “Kamo nga mga Fariseo, ginatinluan ninyo ang gua lang nga bahin sang kopa kag pinggan, apang ang sulod sang inyo tagipusuon puno sang kakagod kag kalautan.+ 40  Mga indi makatarunganon! Indi bala nga ang isa nga naghimo sang gua amo man ang naghimo sang sulod? 41  Apang, maghatag kamo sing dulot tungod sa kaluoy* paagi sa paghatag sing tinagipusuon. Kon himuon ninyo ini, mangin matinlo kamo. 42  Makaluluoy kamo nga mga Fariseo, bangod nagahatag kamo sang ikanapulo sang hierbabuena kag sang ruda* kag sang iban pa nga tanom sa hardin,*+ apang ginapatumbayaan ninyo ang katarungan kag ang gugma sa Dios! Ini dapat ninyo himuon, apang indi pagpatumbayai ang katarungan kag ang gugma sa Dios.+ 43  Makaluluoy kamo nga mga Fariseo, bangod luyag ninyo magpungko sa nahauna* nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag luyag ninyo tamyawon sa mga tiendahan!+ 44  Makaluluoy kamo, bangod kaangay kamo sang mga lulubngan* nga wala sing tanda+ nga ginatapakan lang sang mga tawo nga wala makahibalo!” 45  Nagsabat ang isa sa mga sampaton sa Kasuguan: “Manunudlo, ginainsultuhan mo man kami sa imo ginhambal.” 46  Gani nagsiling sia: “Makaluluoy man kamo nga mga sampaton sa Kasuguan, bangod nagahimo kamo sing mga pagsulundan nga kaangay sang mabug-at nga lulan nga ginapapas-an sa mga tawo, apang kamo mismo indi luyag magtandog sini bisan sang inyo tudlo!+ 47  “Makaluluoy kamo, bangod ginatukod ninyo ang mga lulubngan* sang mga manalagna, apang ang inyo mga katigulangan ang nagpatay sa ila!+ 48  Nakahibalo gid kamo sang ginhimo sang inyo mga katigulangan, apang ginaugyunan ninyo sila, kay ginpatay nila ang mga manalagna+ apang kamo ang nagatukod sang ila mga lulubngan. 49  Bangod sini, ang Dios sa iya kaalam nagsiling man: ‘Ipadala ko sa ila ang mga manalagna kag mga apostoles, kag patyon nila kag hingabuton ang iban sa ila, 50  gani ini nga kaliwatan sukton tungod sang naula nga dugo sang tanan nga manalagna halin sang pagtukod sa kalibutan,+ 51  halin sa dugo ni Abel+ tubtob sa dugo ni Zacarias, nga ginpatay sa ulot sang halaran kag sang balay.’*+ Huo, ginasiling ko sa inyo, sukton ini sa sini nga kaliwatan. 52  “Makaluluoy kamo nga mga sampaton sa Kasuguan, bangod ginkuha ninyo ang yabi sa ihibalo. Kamo mismo wala magsulod, kag ginabalabagan ninyo ang mga nagasulod!”+ 53  Gani sang naggua sia didto, gindugukan sia sang mga escriba kag sang mga Fariseo kag ginpaulanan sing pamangkot, 54  agod madakop nila sia paagi sa iya ginahambal.+

Footnote

Sa literal, “nakautang.”
Isa ka titulo nga nagapatuhoy kay Satanas.
Ukon “sulukban nga alat.”
Ukon “maathag.” Sa literal, “simple.”
Ukon “puno sang kapawa.”
Sa literal, “malain; malaut.”
Matinlo suno sa seremonya.
Ukon “dulot para sa imol.” Tan-awa ang Glossary.
Tanom ini nga ginagamit nga bulong kag panakot sa pagkaon.
Ukon “iban pa nga utanon.”
Ukon “pinakamaayo.”
Ukon “handumanan nga mga lulubngan.”
Ukon “handumanan nga mga lulubngan.”
Ukon “templo.”