Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lucas

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Panamyaw kay Teofilo (1-4)

  • Gintagna ang pagkabun-ag ni Juan nga Manugbawtismo (5-25)

  • Pagkabun-ag ni Jesus gintagna ni Gabriel (26-38)

  • Ginduaw ni Maria si Elisabet (39-45)

  • Gindayaw ni Maria si Jehova (46-56)

  • Pagbun-ag kag paghingalan kay Juan (57-66)

  • Tagna ni Zacarias (67-80)

 • 2

  • Pagkabun-ag ni Jesus 1-7)

  • Nagpakita ang anghel sa mga manugbantay sang karnero (8-20)

  • Pagtuli kag pagputli (21-24)

  • Nakita ni Simeon ang Cristo (25-35)

  • Ana naghambal tuhoy sa bata (36-38)

  • Pagbalik sa Nazaret (39, 40)

  • Si Jesus sa templo sang 12 anyos sia (41-52)

 • 3

  • Pagsugod sang hilikuton ni Juan (1, 2)

  • Juan nagabantala sang bawtismo (3-20)

  • Pagbawtismo kay Jesus (21, 22)

  • Kaliwatan ni Jesucristo (23-38)

 • 4

  • Ginsulay sang Yawa si Jesus (1-13)

  • Nagbantala si Jesus sa Galilea (14, 15)

  • Ginsikway si Jesus sa Nazaret (16-30)

  • Sa sinagoga sa Capernaum (31-37)

  • Ugangan ni Simon kag iban pa gin-ayo (38-41)

  • Si Jesus nakita sang mga tawo sa baw-ing nga lugar (42-44)

 • 5

  • Milagruso nga pagkuha sang isda; una nga mga disipulo (1-11)

  • Gin-ayo ang aruon (12-16)

  • Gin-ayo ni Jesus ang paralitiko (17-26)

  • Gintawag ni Jesus si Levi (27-32)

  • Pamangkot tuhoy sa puasa (33-39)

 • 6

  • Si Jesus, “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway” (1-5)

  • Gin-ayo ang naitus nga kamot (6-11)

  • Ang 12 ka apostoles (12-16)

  • Jesus nagpanudlo, nagpang-ayo (17-19)

  • Malipayon kag makaluluoy (20-26)

  • Gugma sa mga kaaway (27-36)

  • Untati ang paghukom (37-42)

  • Makilala sa bunga (43-45)

  • Balay nga natukod sing maayo; balay nga wala sadsaran (46-49)

 • 7

  • Pagtuo sang opisyal sang mga soldado 1-10)

  • Anak sang balo sa Nain ginbanhaw ni Jesus (11-17)

  • Si Juan nga Manugbawtismo gindayaw (18-30)

  • Indi mahinulsulon nga kaliwatan ginpakamalaut (31-35)

  • Ginpatawad ang makasasala nga babayi (36-50)

   • Ilustrasyon sang nakautang (41-43)

 • 8

  • Mga babayi nga nag-upod kay Jesus (1-3)

  • Ilustrasyon sang manugsab-ug (4-8)

  • Kon ngaa naggamit si Jesus sing ilustrasyon (9, 10)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugsab-ug ginpaathag (11-15)

  • Suga wala ginatakluban (16-18)

  • Iloy kag mga utod ni Jesus (19-21)

  • Ginpalinong ni Jesus ang unos (22-25)

  • Mga demonyo ginpakadto ni Jesus sa mga baboy (26-39)

  • Anak nga babayi ni Jairo; babayi gintandog ang bayo ni Jesus (40-56)

 • 9

  • Instruksion sa 12 ka apostoles tuhoy sa ministeryo (1-6)

  • Naligban si Herodes kay Jesus (7-9)

  • Ginpakaon ni Jesus ang 5,000 (10-17)

  • Ginkilala ni Pedro ang Cristo (18-20)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna (21, 22)

  • Matuod nga disipulo (23-27)

  • Pagbaylo sang dagway ni Jesus (28-36)

  • Bata nga may demonyo gin-ayo (37-43a)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (43b-45)

  • Pagbaisay kon sin-o ang pinakamataas (46-48)

  • Indi batok sa aton, dampig (49, 50)

  • Baryo sang Samaritano nagsikway kay Jesus (51-56)

  • Kon paano magsunod kay Jesus (57-62)

 • 10

  •  Ginpadala ni Jesus ang 70 (1-12)

  • Indi mahinulsulon nga siudad makaluluoy (13-16)

  • Nagbalik ang 70 (17-20)

  • Gindayaw ni Jesus ang Amay sa pagkahamuot sa mapainubuson (21-24)

  • Ilustrasyon tuhoy sa maluluy-on nga Samaritano (25-37)

  • Si Marta kag si Maria ginduaw ni Jesus (38-42)

 • 11

  • Kon paano mangamuyo (1-13)

   • Modelo nga pangamuyo (2-4)

  • Gintabog ang mga demonyo paagi sa tudlo sang Dios (14-23)

  • Nagbalik ang demonyo (24-26)

  • Matuod nga kalipay (27, 28)

  • Tanda ni Jonas (29-32)

  • Suga sang lawas (33-36)

  • Makaluluoy ang mga relihioso nga salimpapaw (37-54)

 • 12

  • Lebadura sang mga Fariseo (1-3)

  • Magkahadlok sa Dios, indi sa tawo (4-7)

  • Ang nagakilala sa Cristo (8-12)

  • Ilustrasyon tuhoy sa buangbuang nga manggaranon (13-21)

  • Untati ang pagkabalaka (22-34)

   • Diutay nga panong (32)

  • Pagkamabinantayon (35-40)

  • Matutom kag indi matutom nga tulugyanan (41-48)

  • Indi paghidait, kundi pagbinahinbahin (49-53)

  • Kinahanglan hibaluon ang kahulugan sang tion (54-56)

  • Makighusay (57-59)

 • 13

  • Maghinulsol ukon mapatay (1-5)

  • Ilustrasyon tuhoy sa higuera nga wala sing bunga (6-9)

  • Babayi gin-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway (10-17)

  • Ilustrasyon tuhoy sa binhi sang mustasa kag lebadura (18-21)

  • Manikasog sa pagsulod sa makitid nga puertahan (22-30)

  • Herodes, ‘inang ido nga talunon’ (31-33)

  • Panganduhoy ni Jesus para sa Jerusalem (34, 35)

 • 14

  • Nagapalanghubawhubaw gin-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway (1-6)

  • Mangin mapainubuson nga bisita (7-11)

  • Agdaha ang indi makabalos sa imo (12-14)

  • Ilustrasyon tuhoy sa mga gin-agda nga namalibad (15-24)

  • Ang luyag mangin disipulo (25-33)

  • Asin nga indi na maparat (34, 35)

 • 15

  • Ilustrasyon tuhoy sa nadula nga karnero (1-7)

  • Ilustrasyon tuhoy sa nadula nga sensilyo (8-10)

  • Ilustrasyon tuhoy sa nadula nga anak (11-32)

 • 16

  • Ilustrasyon tuhoy sa indi matarong nga tulugyanan (1-13)

   • ‘Matutom sa gamay, matutom sa dalagku’ (10)

  • Kasuguan kag Ginharian sang Dios (14-18)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manggaranon kag kay Lazaro (19-31)

 • 17

  • Pagkasandad, pagpatawad, kag pagtuo (1-6)

  • Mga ulipon lang (7-10)

  • Gin-ayo ang napulo ka aruon (11-19)

  • Pag-abot sang Ginharian sang Dios (20-37)

   • Ginharian sang Dios “sa tunga ninyo” (21)

   • ‘Dumduma ang asawa ni Lot’ (32)

 • 18

  • Ilustrasyon tuhoy sa nagabalikbalik nga balo (1-8)

  • Fariseo kag manugsukot sing buhis (9-14)

  • Si Jesus kag ang mga bata (15-17)

  • Pamangkot sang manggaranon nga manugdumala (18-30)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (31-34)

  • Nagapakilimos nga bulag nakakita (35-43)

 • 19

  • Si Jesus nagduaw kay Zaqueo (1-10)

  • Ilustrasyon sang napulo ka mina (11-27)

  • Pagsulod ni Jesus madinalag-on (28-40)

  • Si Jesus naghibi tungod sa Jerusalem (41-44)

  • Si Jesus nagtinlo sa templo (45-48)

 • 20

  • Awtoridad ni Jesus ginhangkat (1-8)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugpatay nga mga agsador (9-19)

  • Dios kag Cesar (20-26)

  • Pamangkot sa pagkabanhaw (27-40)

  • Ang Cristo bala anak ni David? (41-44)

  • Paandam batok sa mga escriba (45-47)

 • 21

  •  Duha ka sensilyo sang balo (1-4)

  • TANDA SANG MAGAABOT (5-36)

   • Inaway, mabaskog nga linog, balatian, kulang sa pagkaon (10, 11)

   • Ang Jerusalem ginlibutan sang mga soldado (20)

   • Gintalana nga tion sang mga pungsod (24)

   • Pagkari sang Anak sang tawo (27)

   • Ilustrasyon tuhoy sa kahoy nga higuera (29-33)

   • Magpadayon nga nagamata (34-36)

  • Si Jesus nagpanudlo sa templo (37, 38)

 • 22

  • Paghimbon nga patyon si Jesus (1-6)

  • Paghanda sa katapusan nga Paskua (7-13)

  • Panihapon sang Ginuo (14-20)

  • “Ang magaluib sa akon kaupod ko sa lamesa” (21-23)

  • Pagbaisay kon sin-o ang pinakamataas (24-27)

  • Si Jesus nakigkatipan para sa ginharian (28-30)

  • Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro (31-34)

  • Mangin handa; duha ka espada (35-38)

  • Pangamuyo ni Jesus sa Bukid sang mga Olibo (39-46)

  • Gindakop si Jesus (47-53)

  • Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus (54-62)

  • Ginyaguta si Jesus (63-65)

  • Bista sa Sanhedrin (66-71)

 • 23

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato kag ni Herodes (1-25)

  • Si Jesus kag ang duha ka kriminal sa usok (26-43)

   • “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso” (43)

  • Kamatayon ni Jesus (44-49)

  • Paglubong kay Jesus (50-56)

 • 24

  • Ginbanhaw si Jesus (1-12)

  • Dalan pakadto sa Emaus (13-35)

  • Si Jesus nagpakita sa mga disipulo (36-49)

  • Si Jesus nagpaibabaw sa langit (50-53)