Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Josue 15:1-63

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang ginpanubli ni Juda (1-12)

  • Ang anak nga babayi ni Caleb ginhatagan sing duta (13-19)

  • Ang mga siudad ni Juda (20-63)

15  Ang duta nga ginhatag*+ sa mga pamilya sang tribo ni Juda nagalambot sa dulunan sang Edom,+ sa kamingawan sang Zin, sa bagatnan nga punta sang Negeb.  Ang ila dulunan sa bagatnan nagasugod sa punta sang bagatnan nga baybayon sang Dagat Asin.*+  Nagapakadto ini sa bagatnan sa taklaron sang Akrabim,+ kag nagaagi sa Zin. Dayon halin sa bagatnan, nagapataklad ini sa Kades-barnea+ kag nagaagi sa Hezron, nagapataklad sa Addar, kag nagaliko pakadto sa Karka.  Dayon nagaagi ini sa Azmon+ kag nagalambot sa Nalupyakan* sang Egipto,+ kag ang punta sang dulunan amo ang Dagat.* Amo ini ang ila dulunan sa bagatnan.  Ang dulunan sa sidlangan amo ang Dagat Asin* tubtob sa punta sang Jordan, kag ang dulunan sa aminhan nagasugod sa baybayon sang dagat, sa punta sang Jordan.+  Ang dulunan nagapakadto sa Bet-hogla+ kag nagaagi sa aminhan sang Bet-araba,+ kag nagapakadto sa bato ni Bohan+ nga anak ni Ruben.  Ang dulunan nagapakadto sa Debir sa Nalupyakan* sang Acor+ kag nagapaaminhan pakadto sa Gilgal,+ sa atubangan sang taklaron sang Adumim, sa bagatnan sang nalupyakan,* kag ang dulunan nagaagi sa mga tuburan sang En-semes+ tubtob sa En-rogel.+  Ang dulunan nagapakadto sa Nalupyakan sang Anak ni Hinom+ pakadto sa banglid sang siudad sang mga Jebusnon+ sa bagatnan, nga amo ang Jerusalem,+ kag nagapakadto ini sa ibabaw sang bukid sa katundan sang Nalupyakan sang Hinom, sa punta sang Nalupyakan* sang Refaim sa aminhan.  Kag ang dulunan nagasugod sa ibabaw sang bukid tubtob sa tuburan sang tubig sang Neftoa+ kag nagalambot sa mga siudad sa Bukid Efron; kag nagalambot ini sa Baala nga amo ang Kiryat-jearim.+ 10  Ang dulunan nagaliko halin sa Baala pakatundan pakadto sa Bukid Seir kag nagaagi sa banglid sang Bukid Jearim sa aminhan, nga amo ang Kesalon, kag nagadulhog ini sa Bet-semes+ kag nagaagi sa Timna.+ 11  Kag nagapakadto ini sa banglid sang Ekron+ sa aminhan, kag sa Sikeron kag nagaagi ini sa Bukid Baala pakadto sa Jabneel, kag ang punta sini nga dulunan amo ang dagat. 12  Ang dulunan sa katundan amo ang baybayon sang Daku nga Dagat.*+ Amo ini ang mga dulunan sang mga kaliwat ni Juda suno sa ila mga pamilya. 13  Suno sa sugo ni Jehova, ginhatagan ni Josue si Caleb+ nga anak ni Jefone sing parte halin sa mga kaliwat ni Juda, nga amo ang Kiryat-arba (si Arba amo ang amay ni Anak), nga amo ang Hebron.+ 14  Gani gintabog didto ni Caleb ang tatlo ka anak ni Anak:+ si Sesai, si Ahiman, kag si Talmai.+ 15  Halin didto, nagtaklad sia kag ginsalakay ang mga pumuluyo sang Debir.+ (Ang ngalan anay sang Debir amo ang Kiryat-sefer.) 16  Dayon nagsiling si Caleb: “Ipaasawa ko ang akon anak nga si Acsa sa tawo nga magsalakay kag magsakop sa Kiryat-sefer.” 17  Kag nasakop ini ni Otniel+ nga anak ni Kenaz+ nga utod ni Caleb. Gani, ginpaasawa ni Caleb ang iya anak nga si Acsa+ kay Otniel. 18  Sang nagapauli na si Acsa, ginsilingan niya ang iya bana nga mangayo sila sing uma sa iya amay. Sang nagpanaug sia sa iya asno,* ginpamangkot sia ni Caleb: “Ano ang kinahanglan mo?”+ 19  Nagsabat sia: “Palihug pakamaayuha ako, kag ihatag man sa akon ang Gullot-maim,* kay kigas nga duta ang ginhatag mo sa akon sa bagatnan.”* Gani ginhatag niya sa iya ang Takas nga Gullot kag ang Naubos nga Gullot. 20  Amo ini ang palanublion sang tribo ni Juda suno sa ila mga pamilya. 21  Ang mga siudad sa pinakabagatnan nga bahin sang tribo ni Juda sa dulunan sang Edom+ amo ang Kabzeel, Eder, Jagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedes, Hazor, Itnan, 24  Zif, Telem, Bealot, 25  Hazor-hadata, kag Keriot-hezron nga amo ang Hazor, 26  Amam, Sema, Molada,+ 27  Hazar-gada, Hesmon, Bet-pelet,+ 28  Hazar-sual, Beer-seba, Biziotia,+ 29  Baala, Iim, Ezem, 30  Eltolad, Kesil, Horma,+ 31  Ziklag,+ Madmana, Sansana, 32  Lebaot, Silhim, Ain, kag Rimon;+ 29 tanan ka siudad pati ang mga baryo sini. 33  Ang mga siudad sa Sepela+ amo ang Estaol, Zora,+ Asna, 34  Zanoa, En-ganim, Tapua, Enam, 35  Jarmut, Adulam,+ Soco, Azeka,+ 36  Saaraim,+ Aditaim, kag Gedera kag Gederotaim;* 14 ka siudad kag ang mga baryo sini. 37  Ang Zenan, Hadasa, Migdal-gad, 38  Dilean, Mizpe, Jokteel, 39  Laquis,+ Bozkat, Eglon, 40  Cabon, Lamam, Kitlis, 41  Gederot, Bet-dagon, Naama, kag Makeda;+ 16 ka siudad kag ang mga baryo sini. 42  Ang Libna,+ Eter, Asan,+ 43  Ifta, Asna, Nezib, 44  Keila, Aczib, kag Maresa; siam ka siudad kag ang mga baryo sini. 45  Ang Ekron kag ang sakop* nga mga banwa kag mga baryo sini; 46  ang tanan nga lugar sa tupad sang Asdod kag ang mga baryo sini halin sa Ekron pakatundan. 47  Ang Asdod,+ ang sakop* nga mga banwa kag mga baryo sini; ang Gaza,+ ang sakop nga mga banwa kag mga baryo sini, tubtob sa Nalupyakan* sang Egipto, ang Daku nga Dagat,* kag ang rehiyon sa higad sang dagat.+ 48  Ang mga siudad sa kabukiran amo ang Samir, Jatir,+ Soco, 49  Dana, Kiryat-sana nga amo ang Debir, 50  Anab, Estemo,+ Anim, 51  Gosen,+ Holon, kag Gilo;+ 11 ka siudad kag ang mga baryo sini. 52  Ang Arab, Duma, Esan, 53  Janim, Bet-tapua, Afeka, 54  Humta, Kiryat-arba nga amo ang Hebron,+ kag Zior; siam ka siudad kag ang mga baryo sini. 55  Ang Maon,+ Carmel, Zif,+ Juta, 56  Jezreel, Jokdeam, Zanoa, 57  Kain, Gibea, kag Timna;+ napulo ka siudad kag ang mga baryo sini. 58  Ang Halhul, Bet-zur, Gedor, 59  Maarat, Bet-anot, kag Eltekon; anom ka siudad kag ang mga baryo sini. 60  Ang Kiryat-baal nga amo ang Kiryat-jearim,+ kag Raba; duha ka siudad kag ang mga baryo sini. 61  Ang mga siudad sa kamingawan amo ang Bet-araba,+ Midin, Secaca, 62  Nibsan, ang Siudad sang Asin, kag En-gedi;+ anom ka siudad kag ang mga baryo sini. 63  Apang wala matabog sang mga tinawo ni Juda+ ang mga Jebusnon+ nga nagaistar sa Jerusalem,+ gani padayon nga nagaistar sa Jerusalem ang mga Jebusnon upod sa katawhan ni Juda tubtob sini nga adlaw.

Footnote

Ukon “ginhatag paagi sa pagabutgabot.”
Ang Patay nga Dagat.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Daku nga Dagat, ang Mediteraneo.
Ang Patay nga Dagat.
Ukon “Manubo nga Patag.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ang Mediteraneo.
Ukon mahimo, “namalakpak sia samtang nagasakay sa asno.”
Buot silingon, “Mga Lugar nga May Tubig.”
Ukon “Negeb.”
Ukon mahimo, “Gedera kag ang mga toril sini.”
Ukon “sa palibot.”
Ukon “sa palibot.”
Tan-awa ang Glossary.
Ang Mediteraneo.