Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Genesis

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Pagtuga sa langit kag duta (1, 2)

  • Paghanda sa duta sa anom ka adlaw (3-31)

   • Adlaw 1: kapawa; adlaw, gab-i (3-5)

   • Adlaw 2: kahawaan (6-8)

   • Adlaw 3: mamala nga duta kag mga tanom (9-13)

   • Adlaw 4: mga suga sa langit (14-19)

   • Adlaw 5: mga isda kag pispis (20-23)

   • Adlaw 6: mga sapat sa duta kag tawo (24-31)

 • 2

  • Nagpahuway ang Dios sa ikapito nga adlaw (1-3)

  • Si Jehova nga Dios, Manunuga sang langit kag duta (4)

  • Lalaki kag babayi sa hardin sang Eden (5-25)

   • Ginhimo ang tawo halin sa yab-ok (7)

   • Gindumilian nga kahoy sang pagkilala (15-17)

   • Pagtuga sa babayi (18-25)

 • 3

  • Kon paano nakasala ang tawo (1-13)

   • Ang una nga butig (4, 5)

  • Paghukom ni Jehova sa mga rebelde (14-24)

   • Kaliwat sang babayi gintagna (15)

   • Gintabog sa Eden (23, 24)

 • 4

  • Si Cain kag si Abel (1-16)

  • Mga kaliwat ni Cain (17-24)

  • Si Set kag iya anak nga si Enos (25, 26)

 • 5

  • Halin kay Adan tubtob kay Noe (1-32)

   • Nangin amay si Adan sang mga anak nga lalaki kag babayi (4)

   • Naglakat si Enoc upod sa Dios (21-24)

 • 6

  • Mga anak sang Dios nagpangasawa sa duta (1-3)

  • Natawo ang mga Nefilim (4)

  • Kalautan sang mga tawo nagpasubo kay Jehova (5-8)

  • Ginpahimo si Noe sing arka (9-16)

  • Ginpahibalo sang Dios ang Baha (17-22)

 • 7

  • Pagsulod sa arka (1-10)

  • Bug-os kalibutan nga Baha (11-24)

 • 8

  • Naghubas ang tubig sang baha (1-14)

   • Ginpalupad ang salampati (8-12)

  • Paggua sa arka (15-19)

  • Ang saad sang Dios para sa duta (20-22)

 • 9

  • Mga sugo sang Dios sa tawo (1-7)

   • Kasuguan tuhoy sa dugo (4-6)

  • Ang balangaw nga katipan (8-17)

  • Mga tagna sa mga kaliwat ni Noe (18-29)

 • 10

  • Listahan sang mga pungsod (1-32)

   • Mga kaliwat ni Jafet (2-5)

   • Mga kaliwat ni Ham (6-20)

    • Si Nimrod nagpamatok kay Jehova (8-12)

   • Mga kaliwat ni Sem (21-31)

 • 11

  • Torre sang Babel (1-4)

  • Gingumon ni Jehova ang lenguahe (5-9)

  • Halin kay Sem tubtob kay Abram (10-32)

   •  Ang pamilya ni Tera (27)

   • Naghalin si Abram sa Ur (31)

 • 12

  • Halin sa Haran nagpa-Canaan si Abram (1-9)

   • Ang saad sang Dios kay Abram (7)

  • Si Abram kag si Sarai sa Egipto (10-20)

 • 13

  • Nagbalik si Abram sa Canaan (1-4)

  • Nagbulagay si Abram kag si Lot (5-13)

  • Saad sang Dios kay Abram ginsulit (14-18)

 • 14

  • Ginluwas ni Abram si Lot (1-16)

  • Ginpakamaayo ni Melquisedec si Abram (17-24)

 • 15

  • Katipan sang Dios kay Abram (1-21)

   • Gintagna ang 400 ka tuig nga pag-antos (13)

   • Saad sang Dios kay Abram ginsulit (18-21)

 • 16

  • Si Hagar kag si Ismael (1-16)

 • 17

  • Si Abraham mangin amay sang mga pungsod (1-8)

   • Si Abram nangin si Abraham (5)

  • Ang katipan sa pagpatuli (9-14)

  • Si Sarai nangin si Sara (15-17)

  • Ginsaad ang anak nga si Isaac (18-27)

 • 18

  • Si Abraham ginduaw sang tatlo ka anghel (1-8)

  • Ginsaaran si Sara nga magaanak sia; nagkadlaw sia (9-15)

  •  Nagpakiluoy si Abraham para sa Sodoma (16-33)

 • 19

  • Ginduaw si Lot sang mga anghel (1-11)

  • Ginpalakat si Lot kag ang iya pamilya (12-22)

  • Sodoma kag Gomorra ginlaglag (23-29)

   • Asawa ni Lot nangin asin (26)

  • Si Lot kag ang iya mga anak (30-38)

   • Ang Moab kag Ammon (37, 38)

 • 20

  • Ginluwas si Sara kay Abimelec (1-18)

 • 21

  • Nabun-ag si Isaac (1-7)

  • Ginauligyat ni Ismael si Isaac (8, 9)

  • Ginpalakat si Hagar kag si Ismael (10-21)

  • Katipan ni Abraham kay Abimelec (22-34)

 • 22

  • Si Abraham ginsugo nga ihalad si Isaac (1-19)

   • Pagpakamaayo tungod sa kaliwat ni Abraham (15-18)

  • Ang pamilya ni Rebeca (20-24)

 • 23

  • Pagkapatay kag lulubngan ni Sara (1-20)

 • 24

  • Pagpangita asawa para kay Isaac (1-58)

  • Nag-upod si Rebeca agod makilala si Isaac (59-67)

 • 25

  • Nagpangasawa liwat si Abraham (1-6)

  • Kamatayon ni Abraham (7-11)

  • Ang mga anak ni Ismael (12-18)

  • Nabun-ag si Jacob kag si Esau (19-26)

  • Ginbaligya ni Esau ang iya kinamatarong bilang panganay (27-34)

 • 26

  • Si Isaac kag si Rebeca sa Gerar (1-11)

   • Saad sang Dios ginpat-od kay Isaac (3-5)

  • Ginbaisan ang mga bubon (12-25)

  • Katipan ni Isaac kay Abimelec (26-33)

  • Duha ka asawa ni Esau (34, 35)

 • 27

  • Ginpakamaayo ni Isaac si Jacob (1-29)

  • Si Esau nangayo sing pagpakamaayo apang wala maghinulsol (30-40)

  • Gindumtan ni Esau si Jacob (41-46)

 • 28

  • Si Jacob ginpakadto ni Isaac sa Padan-aram (1-9)

  • Ang damgo ni Jacob sa Betel (10-22)

   • Saad sang Dios ginpat-od kay Jacob (13-15)

 • 29

  • Nakilala ni Jacob si Raquel (1-14)

  • Ginhigugma ni Jacob si Raquel (15-20)

  • Ginpangasawa ni Jacob si Lea kag si Raquel (21-29)

  • Apat ka anak ni Jacob kay Lea: Ruben, Simeon, Levi, kag Juda (30-35)

 • 30

  • Ginbun-ag ni Bilha si Dan kag si Neptali (1-8)

  • Ginbun-ag ni Zilpa si Gad kag si Aser (9-13)

  • Ginbun-ag ni Lea si Isacar kag si Zebulon (14-21)

  • Ginbun-ag ni Raquel si Jose (22-24)

  • Nagdamo ang panong ni Jacob (25-43)

 • 31

  • Si Jacob tago nga nagpa-Canaan (1-18)

  • Naabtan ni Laban si Jacob (19-35)

  • Ang katipan ni Jacob kay Laban (36-55)

 • 32

  • Mga anghel ginsugata si Jacob (1, 2)

  • Naghanda si Jacob sa pagpakigkita kay Esau (3-23)

  • Nakigdumog si Jacob sa anghel (24-32)

   • Si Jacob nangin si Israel (28)

 • 33

  • Nagpakigkita si Jacob kay Esau (1-16)

  • Nagkadto si Jacob sa Siquem (17-20)

 • 34

  • Ginlugos si Dina (1-12)

  • Mga anak ni Jacob nagpanunto (13-31)

 • 35

  • Gindula ni Jacob ang mga diosdios (1-4)

  • Nagbalik si Jacob sa Betel (5-15)

  • Nabun-ag si Benjamin; napatay si Raquel (16-20)

  • Ang 12 ka anak ni Israel (21-26)

  • Kamatayon ni Isaac (27-29)

 • 36

  • Mga kaliwat ni Esau (1-30)

  • Mga hari kag shik sang Edom (31-43)

 • 37

  • Ang mga damgo ni Jose (1-11)

  • Nahisa ang mga utod ni Jose (12-24)

  • Ginbaligya si Jose (25-36)

 • 38

  • Si Juda kag si Tamar (1-30)

 • 39

  • Si Jose sa panimalay ni Potifar (1-6)

  • Si Jose kag ang asawa ni Potifar (7-20)

  • Nabilanggo si Jose (21-23)

 • 40

  • Ginpaathag ni Jose ang damgo (1-19)

   • “Dios ang nagahatag sang kahulugan sang mga damgo” (8)

  • Kaadlawan sang Paraon (20-23)

 • 41

  • Ginpaathag ni Jose ang damgo sang Paraon (1-36)

  • Si Jose ginpadunggan sang Paraon (37-46a)

  • Pagdumala ni Jose tuhoy sa pagkaon (46b-57)

 •  42

  • Mga utod ni Jose nagpa-Egipto (1-4)

  • Gintilawan ni Jose ang iya mga utod (5-25)

  • Mag-ulutod nagpauli kay Jacob (26-38)

 • 43

  • Nagbalik sa Egipto mga utod ni Jose; upod si Benjamin (1-14)

  • Nakita liwat ni Jose ang iya mga utod (15-23)

  • Nagkaon si Jose upod sa iya mga utod (24-34)

 • 44

  • Kopa ni Jose sa sako ni Benjamin (1-17)

  • Nagpakiluoy si Juda (18-34)

 • 45

  • Nagpakilala si Jose (1-15)

  • Ginpasugat ni Jose si Jacob (16-28)

 • 46

  • Nagsaylo si Jacob sa Egipto (1-7)

  • Ang mga nagsaylo sa Egipto (8-27)

  • Nakigkita si Jose kay Jacob sa Gosen (28-34)

 • 47

  • Nakilala ni Jacob ang Paraon (1-12)

  • Maalamon nga pagdumala ni Jose (13-26)

  • Nag-istar si Israel sa Gosen (27-31)

 • 48

  • Ginpakamaayo ni Jacob ang duha ka anak ni Jose (1-12)

  • Mas ginpakamaayo si Efraim (13-22)

 • 49

  • Tagna ni Jacob antes sia mapatay (1-28)

   • Ang Shilo magahalin kay Juda (10)

  • Instruksion ni Jacob sa iya lubong (29-32)

  • Kamatayon ni Jacob (33)

 • 50

  • Ginlubong si Jacob sa Canaan (1-14)

  • Nagpatawad si Jose (15-21)

  • Hingapusan nga mga adlaw ni Jose kag ang iya kamatayon (22-26)

   • Sugo ni Jose tuhoy sa iya tul-an (25)