Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bugna 1:1-20

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Bugna sang Dios paagi kay Jesus (1-3)

  • Panamyaw sa pito ka kongregasyon (4-8)

    • “Ako ang Alpha kag ang Omega” (8)

  • Si Juan sa adlaw sang Ginuo paagi sa espiritu (9-11)

  • Palanan-awon sa ginhimaya nga si Jesus (12-20)

1  Ini ang bugna* nga ginhatag sang Dios kay Jesucristo+ agod ipakita sa iya mga ulipon+ ang mga butang nga pat-od nga mahanabo sa indi madugay. Ginpadala niya ang iya anghel kag ginpakita ini paagi sa mga tanda kay Juan nga iya ulipon,+  nga nagpanaksi sa ginpamulong sang Dios kag sa ginpanaksi ni Jesucristo, huo, sa tanan nga butang nga iya nakita.  Malipayon ang isa nga nagabasa sing mabaskog kag ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini,+ kay malapit na ang gintalana nga tion.  Halin kay Juan para sa pito ka kongregasyon+ nga yara sa probinsia sang Asia:* Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa “Isa nga amo karon kag amo anay kag ang magakari,”+ kag halin sa pito ka espiritu+ nga yara sa atubangan sang iya trono,  kag halin kay Jesucristo, “ang Matutom nga Saksi,”+ “ang panganay halin sa mga patay,”+ kag “ang Manuggahom sang mga hari sang duta.”+ Sa iya nga nagahigugma+ kag naghilway sa aton gikan sa aton mga sala paagi sa iya dugo+  kag ginhimo niya kita nga isa ka ginharian,+ mga saserdote+ sa iya Dios kag Amay—huo, mangin sa iya ang himaya kag ang gahom sing dayon. Kabay pa.*  Yari karon! Magakari sia upod sa mga panganod,+ kag ang tagsa ka mata makakita sa iya, kag ang mga nagbuno sa iya; kag ang tanan nga tribo sa duta magapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo bangod sa iya.+ Huo, Kabay pa.  “Ako ang Alpha kag ang Omega,”*+ siling ni Jehova* nga Dios, “ang Isa nga amo karon kag amo anay kag ang magakari, ang Labing Gamhanan.”+  Ako si Juan, ang inyo utod kag masigkaumalambit sa kapipit-an+ kag sa ginharian+ kag sa pagbatas+ subong sumulunod ni Jesus,+ yara sa isla sang Patmos bangod sa paghambal tuhoy sa Dios kag sa pagpanaksi tuhoy kay Jesus. 10  Paagi sa balaan nga espiritu nakadangat ako sa adlaw sang Ginuo, kag nabatian ko sa akon likuran ang mabaskog nga tingog nga daw trumpeta, 11  nga nagasiling: “Isulat sa isa ka linukot ang imo nakita kag ipadala sa pito ka kongregasyon: Sa Efeso,+ Smirna,+ Pergamo,+ Tiatira,+ Sardis,+ Filadelfia,+ kag Laodicea.”+ 12  Nagbalikid ako agod makita kon sin-o ang nagapakighambal sa akon, kag nakita ko ang pito ka kandelero nga bulawan,+ 13  kag sa tunga sang mga kandelero ang isa nga kaangay sang anak sang tawo,+ nga nagasuksok sang panapton nga ang kalabaon tubtob sa tiil kag may wagkus sia nga bulawan sa dughan. 14  Ang buhok sa iya ulo subong kaputi sang de-lana, kag sang niebe. Ang iya mga mata kaangay sang nagadabdab nga kalayo,+ 15  kag ang iya mga tiil kaangay sa puro nga saway+ nga nagabaga sa hurno, kag ang iya tingog kaangay sang daganas sang madamo nga tubig. 16  Sa iya tuo nga kamot may pito ka bituon,+ kag sa iya baba nagagua ang isa ka matalom kag malaba nga espada nga duha sing sulab.+ Ang iya nawong tuman kasilaw kaangay sang adlaw sa kaudtuhon.+ 17  Sang nakita ko sia, natumba ako nga daw patay sa iya tiilan. Kag gintungtong niya sa akon ang iya tuo nga kamot kag nagsiling: “Indi ka magkahadlok. Ako ang Nahauna+ kag ang Katapusan,+ 18  kag ang isa nga nagakabuhi,+ kag napatay ako,+ apang nagakabuhi ako tubtob sa wala sing katubtuban,+ kag yari sa akon ang mga yabi sang kamatayon kag sang Lulubngan.*+ 19  Gani, isulat ang mga butang nga imo nakita, ang mga butang nga nagakahanabo karon, kag ang mga butang nga mahanabo pagkatapos sini. 20  Nahanungod sa sagrado nga likom sang pito ka bituon nga imo nakita sa akon tuo nga kamot kag sa pito ka kandelero nga bulawan: Ang pito ka bituon nagarepresentar sang mga anghel sang pito ka kongregasyon, kag ang pito ka kandelero nagarepresentar sang pito ka kongregasyon.+

Footnote

Ukon “pagbuyagyag.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ang A kag ang Z.” Ang Alpha kag ang Omega amo ang nahauna kag katapusan nga mga letra sang Griego nga alphabet.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “Hades,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.