Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 27:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Pablo pakadto sa Roma (1-12)

  • Barko ginbagyuhan (13-38)

  • Barko naguba (39-44)

27  Bangod nadesisyunan na nga manakayon kami pakadto sa Italya,+ gintugyan nila si Pablo kag ang iban pa nga mga bilanggo sa kumander sang mga soldado nga si Julio, sa tropa ni Augusto.  Nagsakay kami sa barko halin sa Adrumentina nga mapakadto sa mga pantalan sa baybayon sang probinsia sang Asia. Kaupod namon si Aristarco,+ nga taga-Macedonia halin sa Tesalonica.  Pagkadason nga adlaw, nagdungka kami sa Sidon, kag ginpakitaan ni Julio sing kaayo* si Pablo. Gintugutan niya si Pablo nga magkadto sa iya mga abyan agod matatap nila sia.  Halin didto, nagpanakayon kami nga nagapalipod sa Cipre, bangod sumpong ang hangin sa amon.  Dayon nagpanakayon kami sa malapad nga dagat sa Cilicia kag Pamfilia, kag nagdungka kami sa pantalan sang Mira nga sakop sang Licia.  Nakakita didto ang kumander sang mga soldado sing barko halin sa Alejandria nga nagapakadto sa Italya, kag ginpasakay niya kami.  Mahinay ang amon pagpanakayon sa sulod sang pila ka adlaw kag binudlayan gid kami tubtob nakalab-ot kami sa Cinido. Bangod indi kami makapadayon tungod sa hangin, nagpanakayon kami malapit sa Creta sa Salmone nayon diin lipod kami sa hangin.  Nangalihid lang kami sa pagpanakayon kag binudlayan gid kami tubtob nakalab-ot kami sa lugar nga ginatawag Maayo nga Dulungkaan, nga malapit sa siudad sang Lasea.  Nagligad ang malawig nga tion kag makatalagam na nga magpanakayon, kay bisan ang puasa sang Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala*+ nakaligad na, gani nagpanugda si Pablo 10  sa ila: “Mga abyan, nakita ko nga ini nga pagpanakayon mangin makahalalit kag mahimo madula indi lamang ang mga kargamento kag ang barko kundi pati man ang aton kabuhi.”* 11  Apang, gintuman sang kumander sang mga soldado ang kapitan kag ang tag-iya sang barko sa baylo nga sundon ang ginsiling ni Pablo. 12  Bangod indi maayo nga magpaligad sang tigtulugnaw sa amo nga dulungkaan, ang kalabanan nagpanugda nga magpanakayon sila agod tan-awon kon bala makalab-ot sila sa Fenice kag makapaligad sang tigtulugnaw didto. Isa ini ka dulungkaan sa Creta nga nagaatubang sa aminhan-sidlangan kag sa bagatnan-sidlangan. 13  Sang naghuyop sing mahinay ang habagat, naghunahuna sila nga makalab-ot sila sa Fenice. Gani ginbatak nila ang angkla kag nagpanakayon kami nga nagapangalihid malapit sa baybayon sang Creta. 14  Apang wala magdugay, naghuyop ang tuman kabaskog nga unos nga ginatawag Euroaquilo.* 15  Sang gindaldal ang barko kag indi na makasumpong sa hangin, nagpauyon na lang kami sa hangin kag nagpaanod. 16  Kag nakapalipod kami sa isa ka gamay nga isla nga ginatawag Cauda, apang nabudlayan kami magkuha sing bote nga yara nayon sa ulin sang barko. 17  Sang napasaka na ini, naggamit sila sang mga higot agod higtan ang kasko sang barko, kag bangod nahadlok sila nga magbara ini sa isa ka pasil nga ginatawag Sirte,* ginbutong nila ang mga lubid sang layag agod pagamayan ini kag nagpaanod. 18  Apang ginabulyabulya kami sang mabaskog kag dalagku nga mga balod bangod sang unos, gani sang madason nga adlaw ginpanghaboy nila sa dagat ang mga karga agod magmag-an ang barko. 19  Kag sang ikatlo nga adlaw, ginpanghaboy nila ang mga gamit sa layag sang barko. 20  Sa sulod sang madamo nga adlaw, indi makita ang adlaw ukon ang mga bituon kag may mabaskog pa nga unos nga nagawaswas sa amon, gani nadula na ang tanan namon nga paglaum nga maluwas pa. 21  Sang madugay na nga wala sila makakaon, nagtindog si Pablo sa tunga nila kag nagsiling: “Mga abyan, kon ginsunod kuntani ninyo ang akon ginsiling kag wala magpanakayon halin sa Creta, wala kuntani matabo ini nga kahalitan kag kapierdihan.+ 22  Apang ginasiling ko sa inyo nga magpakaisog kamo, kay wala sing isa sa inyo* nga madula, kundi ang barko lamang. 23  Kay kagab-i nagtindog malapit sa akon ang anghel+ sang Dios nga akon ginasimba kag ginaalagad. 24  Nagsiling ang anghel: ‘Indi ka magkahadlok, Pablo. Kinahanglan mag-atubang ka sa Cesar,+ kag tungod sa imo luwason sang Dios ang tanan nga nagapanakayon kaupod mo.’ 25  Gani mga abyan, magpakaisog kamo, kay nagatuo ako sa Dios, nga matabo gid ang ginsiling sa akon. 26  Apang, masampay kita sa isa ka isla.”+ 27  Ika-14 na nga gab-i nga ginabulyabulya kami sa Dagat sang Adria, kag sang tungang-gab-i, naghunahuna ang mga marinero nga malapit na sila sa duta. 28  Dayon gintungkad* nila ang kadalumon sang tubig kag ini 20 ka dupa,* sa uluunhan, gintungkad nila liwat ang kadalumon kag ini 15 ka dupa.* 29  Bangod nahadlok sila nga magsangyad kami sa mga bato, naghulog sila sang apat ka angkla halin sa ulin kag naglaum nga mag-adlaw na kuntani. 30  Nagtinguha ang mga marinero nga malagyo halin sa barko. Gintunton nila ang bote sa dagat nga nagapakunokuno nga tuyo nila ihulog ang mga angkla halin sa dulong. 31  Apang nagsiling si Pablo sa kumander kag sa mga soldado: “Kon indi magpabilin sa barko ini nga mga lalaki, indi kamo maluwas.”+ 32  Gani gin-utod sang mga soldado ang mga lubid sang bote kag ginpabay-an ini. 33  Sang kaagahon na, ginpalig-on ni Pablo ang tanan nga magkaon. Nagsiling sia: “Ika-14 nga adlaw na karon nga nagahulat kamo sing bulig kag wala gid kamo sing bisan ano nga ginkaon. 34  Gani magkaon na kamo, kay para ini sa inyo kaayuhan, kay wala sing bisan isa ka buhok sa inyo ulo ang madula.” 35  Sang masiling niya ini, nagkuha sia sing tinapay kag nagpasalamat sa Dios sa atubangan nila tanan. Dayon gintipiktipik niya ini kag nagkaon. 36  Gani nagpakaisog sila tanan kag nagkaon. 37  Ang amon kadamuon sa barko 276 ka tawo.* 38  Sang mabusog na sila, ginpanghaboy nila sa dagat ang trigo agod magmag-an ang barko.+ 39  Sang adlaw na, indi nila mahibaluan kon diin na sila nga lugar+ apang may nakita sila nga baybayon nga may pangpang, kag determinado sila nga dalhon sa higad sini ang barko kon masarangan nila. 40  Gani ginpang-utod nila ang mga higot sang mga angkla kag ginpabay-an ini nga mahulog sa dagat. Ginhalugan man nila ang mga higot sa mga timon; dayon ginpasaka nila ang layag sa unahan agod paliron sila sang hangin pakadto sa pangpang. 41  Sang nakabunggo sila sa pasil sa dagat, nagbara ang barko kag nag-ungot ang dulong kag indi na makahalin. Ang ulin nawasak bangod sang balod nga nagahampak sa sini.+ 42  Gani nagpamat-od ang mga soldado nga patyon ang mga bilanggo, agod wala sing makalangoy kag makapalagyo. 43  Apang luyag sang kumander sang mga soldado nga luwason si Pablo, gani ginpunggan niya ang ila plano. Nagmando sia nga ang makasarang maglangoy maglumpat sa dagat kag mag-una sa takas. 44  Ang iban magsunod na lang nga nagakapyot sa mga tapi kag sa iban pa nga bahin sang barko. Gani ang tanan nakatakas nga luwas sa katalagman.+

Footnote

Ukon “tawhanon nga kaayo.”
Sa bulan ini sang Tishri nga amo ang umpisa sang tingulan kag mabalod ang dagat.
Ukon “kalag.”
Ukon “amihan nga hangin.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “isa ka kalag.”
Naggamit sila sing tunton sa pagtungkad.
Mga 36 ka metro (120 ka pie). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 27 ka metro (90 ka pie). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “kalag.”