Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Samuel 14:1-52

  • Si Jonatan nakig-away sa Micmash (1-14)

  • Ang Dios nagbulig sa Israel (15-23)

  • Si Saul nanumpa sing padasudaso (24-46)

    • Ginkaon karne nga may dugo (32-34)

  • Pakig-away ni Saul; iya pamilya (47-52)

14  Isa ka adlaw, nagsiling si Jonatan+ nga anak ni Saul sa iya alagad nga nagadala sang iya mga hinganiban: “Dali, matabok kita sa garison sang mga Filistinhon.” Apang wala niya ginsugiran ang iya amay.  Nagpabilin anay si Saul sa dulunan sang Gibea+ sa idalom sang kahoy nga granada sa Migron, kag kaupod niya ang iya mga 600 ka tinawo.+  (Si Ahias nga anak ni Ahitub,+ nga utod ni Icabod,+ amo ang nagadala sang efod.+ Si Ahitub anak ni Finehas.+ Si Finehas anak ni Eli+ nga saserdote ni Jehova sa Shilo.)+ Wala makahibalo ang katawhan nga naglakat si Jonatan.  Sa ulot sang mga alagyan nga ginatabukan ni Jonatan pakadto sa garison sang mga Filistinhon, may duha ka daku nga bato nga daw ngipon tan-awon sa magtimbang nga bahin. Ang isa gintawag nga Bozez kag ang isa pa gid gintawag nga Sene.  Ang isa ka daku nga bato yara sa aminhan nga daw haligi nga nagaatubang sa Micmash, kag ang isa yara sa bagatnan nga nagaatubang sa Geba.+  Gani nagsiling si Jonatan sa iya manugdala sang hinganiban: “Dali, matabok kita sa garison sining wala matuli nga mga lalaki.+ Ayhan buligan kita ni Jehova, kay wala sing makapugong kay Jehova sa pagluwas paagi sa madamo ukon sa diutay lang.”+  Nagsabat ang iya manugdala sang hinganiban: “Himua kon ano ang yara sa imo tagipusuon. Kadtui ang luyag mo kadtuan, kag maupod ako sa imo bisan diin ka magkadto.”  Dayon nagsiling si Jonatan: “Matabok kita sa ila kag magpakita sa ila.  Kon magsiling sila sa aton, ‘Dira lang kamo, hulata ninyo kami dira!’ mapabilin kita sa aton nahamtangan kag indi kita magtaklad sa ila. 10  Apang kon magsiling sila, ‘Taklad kamo diri!’ mataklad kita, kay amo ini ang aton palatandaan nga itugyan sila ni Jehova sa aton.”+ 11  Dayon nagpakita sila nga duha sa garison sang mga Filistinhon. Nagsiling ang mga Filistinhon: “Tan-awa! Naggua ang mga Hebreo sa mga buho nga ginapanaguan nila.”+ 12  Gani ang mga lalaki sa garison nagsiling kay Jonatan kag sa manugdala sang iya hinganiban: “Taklad kamo diri, kag makita gid ninyo ang ginapangita ninyo!”+ Nagsiling dayon si Jonatan sa iya manugdala sang hinganiban: “Magsunod ka sa akon, kay itugyan sila ni Jehova sa Israel.”+ 13  Nagkamang pataklad si Jonatan, kag nagasunod sa iya ang iya manugdala sang hinganiban. Ginsalakay ni Jonatan ang mga Filistinhon, kag ang wala mapatay ni Jonatan ginpatay sang iya manugdala sang hinganiban. 14  Sa una nga pagsalakay ni Jonatan kag sang iya manugdala sang hinganiban, mga 20 ka lalaki ang ila napatay sa distansia nga mga katunga sang uma nga tunga sa ektarya.* 15  Dayon hinadlukan gid ang mga tawo sa kampo sa latagon kag sa garison. Bisan ang mga nagasalakay+ hinadlukan man, kag nag-uyog ang duta. Ginpahanabo ini sang Dios. 16  Nakita sang mga bantay ni Saul sa Gibea+ nga sakop sang Benjamin nga nagakinagula ang bug-os nga kampo.+ 17  Nagsiling si Saul sa iya mga tinawo: “Palihug isipa ang katawhan kag tan-awa kon sin-o ang wala sa aton.” Sang maisip na nila, natukiban nila nga wala si Jonatan kag ang iya manugdala sang hinganiban. 18  Nagsiling si Saul kay Ahias:+ “Dalha diri ang Kaban sang matuod nga Dios!” (Kay ang Kaban sang matuod nga Dios yara sa mga Israelinhon sadto nga tion.*) 19  Samtang nagapakighambal si Saul sa saserdote, labi pa nga nagdugang ang kinagula sa kampo sang mga Filistinhon. Dayon nagsiling si Saul sa saserdote: “Untati ang imo ginahimo.”* 20  Gani nagtipon si Saul kag ang tanan niya nga tinawo kag naglakat sila agod magpakig-away. Nakita nila nga nagapinatyanay paagi sa espada ang mga Filistinhon, kag nagasinalasala gid sila. 21  Ang mga Hebreo nga nagdampig anay sa mga Filistinhon kag nag-upod sa ila kampo, nagdampig na sa mga Israelinhon nga kaupod ni Saul kag ni Jonatan. 22  Nabalitaan sang mga Israelinhon nga nanago+ sa kabukiran sang Efraim nga nagpinalagyo ang mga Filistinhon, kag nagbuylog man sila sa paglagas sa mga Filistinhon. 23  Gani ginluwas ni Jehova ang Israel sadto nga tion+ kag nakalambot ang inaway tubtob sa Bet-aven.+ 24  Apang nabudlayan ang mga Israelinhon sadto nga tion, kay amo sini ang ginpanumpa ni Saul tuhoy sa katawhan: “Pakamalauton ang tawo nga magkaon sing bisan ano nga kalan-on* antes maggab-i kag antes pa ako makabalos sa akon mga kaaway!” Gani wala gid sing isa sa ila nga nagkaon.+ 25  Nagkadto ang tanan nga katawhan* sa kagulangan, kag may madamo nga dugos sa duta. 26  Pag-abot sang katawhan sa kagulangan, nakita nila ang dugos nga nagatulo, apang wala sing bisan isa nga nagkaon sini, bangod nahadlok sila sa panumpa. 27  Apang wala mabatian ni Jonatan ang ginpanumpa sang iya amay tuhoy sa katawhan,+ gani gintum-oy niya ang punta sang iya sungkod sa dugos. Sang ginkaon niya ini, nagpagsik sia.* 28  Bangod sini, nagsiling ang isa sa katawhan: “Nagpanumpa ang imo amay tuhoy sa katawhan, kag nagsiling sia, ‘Pakamalauton ang tawo nga magkaon subong nga adlaw!’+ Amo kon ngaa kapoy gid ang katawhan.” 29  Apang, nagsiling si Jonatan: “Daku nga halit ang ginhimo sang akon amay sa katawhan. Tan-awa ninyo. Nagpagsik ako sang makatilaw ako sing diutay lang nga dugos. 30  Mas maayo pa gid kon nakakaon ang katawhan+ subong halin sa naagaw nila sa ila mga kaaway! Mas madamo pa kuntani nga Filistinhon ang napatay naton.” 31  Sadto nga adlaw, ginpamatay nila ang mga Filistinhon halin sa Micmash tubtob sa Aijalon,+ kag ginkapoy gid ang katawhan. 32  Gani nagdinaguso ang katawhan sa pagkuha sang ila inagaw nga mga karnero, mga baka, kag mga tinday kag gin-ihaw nila ini sa duta, kag may dugo pa ang karne nga ginkaon nila.+ 33  Gani ginsugiran nila si Saul: “Nakasala ang katawhan kay Jehova kay may dugo pa ang karne nga ginkaon nila.”+ Nagsiling si Saul: “Nangin indi kamo matutom. Dalia ninyo, paligira ninyo ang daku nga bato diri sa tupad ko.” 34  Dayon nagsiling si Saul: “Kadtui ninyo ang katawhan kag isiling sa ila, ‘Ang kada isa sa inyo magdala sang iya toro nga baka kag karnero kag diri ninyo ini ihawon kag kaunon. Indi kamo magpakasala kay Jehova paagi sa pagkaon sang karne nga may dugo pa.’ ”+ Gani gindala sang kada isa sa ila ang iya toro nga baka sadto nga gab-i kag gin-ihaw nila ini didto. 35  Naghimo si Saul sing halaran para kay Jehova.+ Amo ini ang una nga halaran nga ginhimo niya para kay Jehova. 36  Sang ulihi, nagsiling si Saul: “Salakayon naton ang mga Filistinhon sa gab-i kag panguhaon naton ang ila mga pagkabutang tubtob mag-aga. Pamatyon naton sila tanan.” Nagsabat sila: “Himua kon ano ang sa banta mo maayo sa imo panulok.” Dayon nagsiling ang saserdote: “Mamangkot kita anay diri sa matuod nga Dios.”+ 37  Ginpamangkot ni Saul ang Dios: “Salakayon ko bala ang mga Filistinhon?+ Itugyan mo bala sila sa Israel?” Apang wala sia ginsabat sang Dios sa sina nga adlaw. 38  Gani nagsiling si Saul: “Dali kamo diri, kamo tanan nga pangulo sang katawhan, kag hibaluon naton kon ano nga sala ang nahimo naton subong nga adlaw. 39  Kay nagapanumpa ako sa buhi nga Dios nga si Jehova, nga nagluwas sang Israel, nga bisan pa si Jonatan nga akon anak ang nakasala, dapat sia patyon.” Apang wala sing bisan isa sa katawhan ang nagsabat sa iya. 40  Dayon nagsiling sia sa bug-os nga Israel: “Dira kamo sa pihak, kag ako kag si Jonatan nga akon anak diri sa pihak.” Dayon nagsiling ang katawhan kay Saul: “Himua kon ano ang sa banta mo maayo sa imo panulok.” 41  Nagsiling dayon si Saul kay Jehova: “O Dios sang Israel, sabta ako paagi sa Tumim!”*+ Dayon si Jonatan kag si Saul ang gintudlo sang Tumim, gani wala na sing salabton ang katawhan. 42  Nagsiling si Saul: “Pagabutgabuti+ ninyo kon sin-o sa amon ni Jonatan nga akon anak ang nakasala.” Kag si Jonatan ang nagabutan. 43  Dayon nagsiling si Saul kay Jonatan: “Sugiri ako, ano ang ginhimo mo?” Gani ginsugiran sia ni Jonatan: “Nagtilaw lang ako sing diutay nga dugos paagi sa punta sang akon sungkod.+ Handa ako mapatay tungod sini!” 44  Bangod sini, nagsiling si Saul: “Kabay pa nga silutan ako sang Dios sing mabug-at kon indi ka mapatay, Jonatan.”+ 45  Apang nagsiling ang katawhan kay Saul: “Dapat bala mapatay si Jonatan, sia nga nagdala sining daku nga kadalag-an*+ sa Israel? Indi ini mahimo! Nagapanumpa kami sa buhi nga Dios nga si Jehova, nga wala sing bisan isa ka buhok niya ang mahulog sa duta, kay ginbuligan sia sang Dios sa iya ginhimo sini nga adlaw.”+ Bangod sini, ginluwas* sang katawhan si Jonatan, kag wala sia mapatay. 46  Gani gin-untatan ni Saul ang paglagas sa mga Filistinhon, kag nagbalik ang mga Filistinhon sa ila teritoryo. 47  Ginpalig-on pa ni Saul ang iya paghari sa Israel kag nagpakig-away sia sa tanan nga kaaway niya sa palibot, batok sa mga Moabnon,+ sa mga Ammonhon,+ sa mga Edominhon,+ sa mga hari sang Zoba,+ kag sa mga Filistinhon.+ Bisan diin sia magkadto, ginapierde niya ang iya mga kaaway. 48  Maisog sia nga nagpakig-away kag ginpierde niya ang mga Amaleknon+ kag ginluwas niya ang Israel sa mga nagasalakay sa ila. 49  Ang mga anak nga lalaki ni Saul amo si Jonatan, si Isvi, kag si Malqui-sua.+ May duha sia ka anak nga babayi; ang magulang amo si Merab+ kag ang manghod amo si Mical.+ 50  Ang asawa ni Saul amo si Ahinoam nga anak ni Ahimaaz. Ang pangulo sang iya mga soldado amo si Abner+ nga anak ni Ner kag tiyo ni Saul. 51  Si Kis+ amo ang amay ni Saul, kag si Ner+ nga amay ni Abner amo ang anak ni Abiel. 52  Masandukot ang inaway sa tunga ni Saul kag sang mga Filistinhon sa tanan nga tion nga nagahari sia.+ Ginahimo ni Saul nga soldado ang bisan sin-o nga makita niya nga makusog ukon maisog.+

Footnote

Sa literal, “sang isa ka puna sang uma,” nga amo ang takus sang duta nga maarado sang isa ka paris sang baka sa isa ka adlaw.
Sa literal, “sa sina nga adlaw.”
Sa literal, “Kuhaa ang imo kamot.”
Sa literal, “tinapay.”
Sa literal, “duta.”
Sa literal, “nagsanag ang iya mga mata.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kaluwasan.”
Sa literal, “gintubos.”