Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Cronica 9:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Kaliwatan sa tapos makabalik halin sa pagkatapok (1-34)

  • Ginsulit ang pamilya ni Saul (35-44)

9  Ang tanan nga Israelinhon nalista sa listahan sang kaliwatan, kag nasulat sila sa Libro sang mga Hari sang Israel. Ang Juda gintapok sa Babilonia bangod indi sila matutom.+  Ang una nga nakabalik sa ila mga siudad sa ila duta amo ang pila ka Israelinhon, ang mga saserdote, ang mga Levinhon, kag ang mga alagad sa templo.*+  Amo ini ang pila ka kaliwat ni Juda,+ ni Benjamin,+ ni Efraim, kag ni Manases nga nag-istar sa Jerusalem:  Sa kaliwat ni Perez+ nga anak ni Juda, si Utai nga anak ni Amihud nga anak ni Omri nga anak ni Imri nga anak ni Bani.  Sa mga Shilonhon,* si Asaias nga panganay kag ang iya mga anak.  Sa mga anak ni Zera,+ si Jeuel kag ang 690 ka utod nila.  Sa mga kaliwat ni Benjamin, si Sallu nga anak ni Mesulam nga anak ni Hodabias nga anak ni Hasenua,  si Ibneias nga anak ni Jeroham, si Elah nga anak ni Uzzi nga anak ni Micri, kag si Mesulam nga anak ni Sepatias nga anak ni Reuel nga anak ni Ibnias.  Ang kadamuon sang ila mga utod suno sa ila kaliwatan, 956. Tanan sila mga ulo sang mga panimalay sang ila mga amay.* 10  Sa mga saserdote, si Jedaias, si Jehoiarib, si Jaquin,+ 11  si Azarias nga anak ni Hilkias nga anak ni Mesulam nga anak ni Zadok nga anak ni Meraiot nga anak ni Ahitub nga nagadumala sa balay* sang matuod nga Dios, 12  si Adaya nga anak ni Jeroham nga anak ni Pasur nga anak ni Malquias, si Maasai nga anak ni Adiel nga anak ni Jazera nga anak ni Mesulam nga anak ni Mesilemit nga anak ni Imer, 13  kag ang ila mga utod, nga mga ulo sang ila panimalay, 1,760 ka isganan nga mga lalaki kag sangkol sa pag-alagad sa balay sang matuod nga Dios. 14  Sa mga Levinhon, si Semaias+ nga anak ni Hasub nga anak ni Azrikam nga anak ni Hasabias nga mga kaliwat ni Merari; 15  kag si Bakbakar, si Heres, si Galal, si Matanias nga anak ni Mica nga anak ni Zikri nga anak ni Asaf, 16  si Obadias nga anak ni Semaias nga anak ni Galal nga anak ni Jedutun, kag si Berequias nga anak ni Asa nga anak ni Elkana, nga nag-istar sa mga baryo sang mga Netofanhon.+ 17  Ang mga manugbantay sang gawang+ amo si Sallum, si Akub, si Talmon, kag si Ahiman kag si Sallum nga ila utod amo ang pangulo, 18  kag sia ang bantay sa gawang sang hari sa sidlangan+ tubtob sadto nga tion. Amo ini ang mga manugbantay sang gawang sa mga kampo sang mga Levinhon. 19  Si Sallum nga anak ni Kore nga anak ni Ebiasaf nga anak ni Kora, kag ang iya mga utod sa iya panimalay, ang mga Koranhon, amo ang gintugyanan sa mga buluhaton sa pag-alagad bilang mga manugbantay sang puertahan sang tolda. Ang ila mga amay amo ang gintugyanan sa kampo ni Jehova bilang mga manugbantay sa alagyan pasulod. 20  Si Finehas+ nga anak ni Eleazar+ amo ang lider nila sadto; kag si Jehova kaupod niya. 21  Si Zacarias+ nga anak ni Meselemias amo ang manugbantay sang gawang sang tolda nga tilipunan. 22  Ang tanan nga ginpili nga manugbantay sang gawang, 212. Nag-istar sila sa ila mga baryo suno sa listahan sang ila kaliwatan.+ Sila ang gintangdo nga mga manugbantay bangod masaligan sila. Si David kag si Samuel nga makakita sang palanan-awon+ amo ang nagtangdo sa ila. 23  Sila kag ang ila mga anak amo ang gintugyanan nga magbantay sa gawang sang balay ni Jehova,+ nga amo ang tabernakulo.* 24  Nagabantay ang mga manugbantay sang gawang sa apat ka kilid, sa sidlangan, sa katundan, sa aminhan, kag sa bagatnan.+ 25  Kon kaisa, ang ila mga utod sa mga baryo nagakadto sa ila agod updan sila sa pag-alagad sa sulod sang pito ka adlaw. 26  Apat ang masaligan nga pangulo* nga mga manugbantay sang gawang. Mga Levinhon sila, kag ginpaatipan sa ila ang mga kuarto* kag ang mga bahandian sang balay sang matuod nga Dios.+ 27  Nagapabilin sila sa ila puesto sa bug-os nga gab-i sa palibot sang balay sang matuod nga Dios, kay sila ang mga bantay kag sila ang nagauyat sang yabi kag ang nagabukas sang balay kada aga. 28  Ang iban sa ila amo ang nagaatipan sang mga kagamitan+ sa pag-alagad. Ginaisip nila ang ginakuha kag ginabalik nga mga kagamitan. 29  Ang iban sa ila ginpaatipan sa iban pa nga kagamitan, sa tanan nga balaan nga kagamitan,+ kag sa pino nga harina,+ sa alak,+ sa lana,+ sa olibano,+ kag sa lana sang balsamo.+ 30  Ang iban nga mga anak sang mga saserdote nagahimo sang inugbanyos nga may lana sang balsamo. 31  Si Matitias nga Levinhon nga panganay nga anak ni Sallum nga Koranhon amo ang ginsaligan sa pagluto sing tinapay.+ 32  Ang iban sang ila mga utod nga mga Kohatnon amo ang gintugyanan sa paghanda sang nagatangkas nga tinapay*+ kada adlaw nga inugpahuway.+ 33  Amo ini ang mga manug-amba, nga mga ulo sang mga panimalay sang mga Levinhon sa mga kuarto.* Wala na sila sing iban pa nga obra, kay dapat yara sila sa ila katungdanan adlaw kag gab-i. 34  Amo ini ang mga ulo sang mga panimalay sang mga Levinhon suno sa ila kaliwatan. Nag-istar sila sa Jerusalem. 35  Nag-istar si Jeiel sa Gibeon.+ Sia ang nagtukod sini nga siudad. Ang iya asawa amo si Maaca. 36  Ang iya panganay nga anak amo si Abdon, dason si Zur, si Kis, si Baal, si Ner, si Nadab, 37  si Gedor, si Ahio, si Zacarias, kag si Miklot. 38  Si Miklot amay ni Simeam. Nag-istar sila tanan malapit sa ila mga utod sa Jerusalem, upod sa iban pa nila nga mga utod. 39  Si Ner+ amay ni Kis; si Kis amay ni Saul;+ si Saul amay ni Jonatan,+ ni Malqui-sua,+ ni Abinadab,+ kag ni Esbaal. 40  Ang anak ni Jonatan amo si Merib-baal.+ Si Merib-baal amay ni Miqueas.+ 41  Ang mga anak ni Miqueas amo si Piton, si Melec, si Tahrea, kag si Ahaz. 42  Si Ahaz amay ni Jara; si Jara amay ni Alemet, ni Azmavet, kag ni Zimri. Si Zimri amay ni Moza. 43  Si Moza amay ni Binea kag ang iya anak amo si Refaias, ang iya anak amo si Eleasa, ang iya anak amo si Azel. 44  Anom ang anak ni Azel kag ang ila ngalan amo si Azrikam, si Boceru, si Ismael, si Searias, si Obadias, kag si Hanan. Amo ini ang mga anak ni Azel.

Footnote

Ukon “ang mga Netinim.” Sa literal, “ang mga ginhatag.”
Indi sila ang mga pumuluyo sang Shilo kundi ang mga kaliwat ni Sela nga ikatlo nga anak ni Juda. Tan-awa ang Ge 46:12.
Sa literal, “mga ulo sang mga amay para sa panimalay sang ila mga amay.”
Ukon “templo.”
Sa literal, “balay sang tolda.”
Sa literal, “isganan.”
Ukon “kalan-an.”
Dulot nga tinapay.
Ukon “kalan-an.”