Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

1 Cronica 1:1-54

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Halin kay Adan tubtob kay Abraham (1-27)

  • Mga kaliwat ni Abraham (28-37)

  • Edominhon, ila mga hari kag shik (38-54)

1  Si Adan, si Set,+ si Enos,  si Kenan, si Mahalalel,+ si Jared,+  si Enoc,+ si Metusela, si Lamec,+  si Noe,+ si Sem,+ si Ham, kag si Jafet.+  Ang mga anak ni Jafet amo si Gomer, si Magog, si Madai, si Javan, si Tubal,+ si Mesec,+ kag si Tiras.+  Ang mga anak ni Gomer amo si Askenaz, si Rifat, kag si Togarma.+  Ang mga anak ni Javan amo si Elisa, si Tarsis, si Kitim, kag si Rodanim.*  Ang mga anak ni Ham amo si Cus,+ si Mizraim, si Put, kag si Canaan.+  Ang mga anak ni Cus amo si Seba,+ si Havila, si Sabta, si Raama,+ kag si Sabteca. Ang mga anak ni Raama amo si Sheba kag si Dedan.+ 10  Si Nimrod+ anak ni Cus. Sia ang una nga nangin gamhanan sa duta. 11  Si Mizraim amay ni Ludim,+ ni Anamim, ni Lehabim, ni Naftuhim,+ 12  ni Patrusim,+ ni Casluhim (nga ginhalinan sang mga Filistinhon),+ kag ni Caftorim.+ 13  Si Canaan amay ni Sidon+ nga iya panganay kag ni Het.+ 14  Si Canaan ang katigulangan sang mga Jebusnon,+ mga Amornon,+ mga Girgasnon,+ 15  mga Hevhanon,+ mga Arkanon, mga Sinhanon, 16  mga Arvadnon,+ mga Zemarnon, kag mga Hamatnon. 17  Ang mga anak ni Sem amo si Elam,+ si Asur,+ si Arpacsad, si Lud, kag si Aram, kag* si Uz, si Hul, si Geter, kag si Mas.+ 18  Si Arpacsad amay ni Sela,+ kag si Sela amay ni Eber. 19  Si Eber may duha ka anak. Ang ngalan sang isa amo si Peleg,*+ bangod sang iya panahon nabahinbahin ang duta.* Ang ngalan sang iya utod amo si Joktan. 20  Si Joktan amay ni Almodad, ni Selep, ni Hazarmavet, ni Jera,+ 21  ni Hadoram, ni Uzal, ni Dikla, 22  ni Obal, ni Abimael, ni Sheba, 23  ni Ofir,+ ni Havila,+ kag ni Jobab; amo ini tanan ang mga anak ni Joktan. 24  Si Sem, si Arpacsad, si Sela, 25  si Eber, si Peleg,+ si Reu,+ 26  si Serug,+ si Nahor,+ si Tera,+ 27  si Abram, nga amo si Abraham.+ 28  Ang mga anak ni Abraham amo si Isaac+ kag si Ismael.+ 29  Amo ini ang ginhalinan sang ila pamilya: ang panganay ni Ismael amo si Nebayot,+ dason si Kedar,+ si Adbeel, si Mibsam,+ 30  si Misma, si Duma, si Masa, si Hadad, si Tema, 31  si Jetur, si Nafis, kag si Kedema. Amo ini sila ang mga anak ni Ismael. 32  Ang mga anak ni Ketura+ nga babayi ni Abraham amo si Zimran, si Joksan, si Medan, si Midian,+ si Isbak, kag si Shuah.+ Ang mga anak ni Joksan amo si Sheba kag si Dedan.+ 33  Ang mga anak ni Midian amo si Efa,+ si Efer, si Hanoc, si Abida, kag si Eldaa. Amo ini tanan ang mga anak ni Ketura. 34  Si Abraham amay ni Isaac.+ Ang mga anak ni Isaac amo si Esau+ kag si Israel.+ 35  Ang mga anak ni Esau amo si Elifaz, si Reuel, si Jeus, si Jalam, kag si Kora.+ 36  Ang mga anak ni Elifaz amo si Teman,+ si Omar, si Zefo, si Gatam, si Kenaz, si Timna, kag si Amalek.+ 37  Ang mga anak ni Reuel amo si Nahat, si Zera, si Shamah, kag si Miza.+ 38  Ang mga anak ni Seir+ amo si Lotan, si Sobal, si Zibeon, si Anah, si Dison, si Ezer, kag si Disan.+ 39  Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Homam.* Ang utod nga babayi ni Lotan amo si Timna.+ 40  Ang mga anak ni Sobal amo si Alvan, si Manahat, si Ebal, si Sepo, kag si Onam. Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Anah.+ 41  Si Dison anak* ni Anah. Ang mga anak ni Dison amo si Hemdan, si Esban, si Itran, kag si Keran.+ 42  Ang mga anak ni Ezer+ amo si Bilhan, si Zaavan, kag si Akan. Ang mga anak ni Disan amo si Uz kag si Aran.+ 43  Amo ini ang mga hari nga naggahom sa duta sang Edom+ sang wala pa sing hari nga naggahom sa mga Israelinhon:*+ si Bela nga anak ni Beor; Dinhaba ang ngalan sang iya siudad. 44  Sang mapatay si Bela, nagbulos sa iya sa paghari si Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra.+ 45  Sang mapatay si Jobab, nagbulos sa iya sa paghari si Husam halin sa duta sang mga Temanhon. 46  Sang mapatay si Husam, nagbulos sa iya sa paghari si Hadad nga anak ni Bedad, nga nagpierde sa Midian sa teritoryo* sang Moab. Avit ang ngalan sang iya siudad. 47  Sang mapatay si Hadad, nagbulos sa iya sa paghari si Samla nga taga-Masreka. 48  Sang mapatay si Samla, nagbulos sa iya sa paghari si Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba. 49  Sang mapatay si Shaul, nagbulos sa iya sa paghari si Baal-hanan nga anak ni Acbor. 50  Sang mapatay si Baal-hanan, nagbulos sa iya sa paghari si Hadad.* Pau ang ngalan sang iya siudad, kag ang iya asawa amo si Mehetabel nga anak ni Matred nga anak nga babayi ni Mezahab. 51  Sang ulihi, napatay si Hadad. Ang mga shik* sang Edom amo si Shik Timna, si Shik Alva, si Shik Jetet,+ 52  si Shik Oholibama, si Shik Elah, si Shik Pinon, 53  si Shik Kenaz, si Shik Teman, si Shik Mibzar, 54  si Shik Magdiel, kag si Shik Iram. Amo ini ang mga shik sang Edom.

Footnote

“Dodanim” sa Ge 10:4.
Ang masunod amo ang mga anak ni Aram. Tan-awa ang Ge 10:23.
Buot silingon, “Pagbinahinbahin.”
Ukon “mga pumuluyo sang duta.”
“Hemam” sa Ge 36:22.
Sa literal, “mga anak.”
Sa literal, “mga anak ni Israel.”
Sa literal, “latagon.”
“Hadar” sa Ge 36:39.
Ang shik pangulo sang isa ka tribo.