TAN-AWA
Text
Image

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

29, tigragas

Suba Jordan, mahimo sa Betania sa tabok sang Jordan ukon malapit diri

Ginbawtismuhan kag ginhaplasan si Jesus; gintawag sia ni Jehova nga Anak kag ginkahamut-an sia

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Kamingawan sang Judea

Ginsulay sang Yawa

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania sa tabok sang Jordan

Ginpakilala ni Juan nga Manugbawtismo si Jesus subong Kordero sang Dios; nag-upod kay Jesus ang una nga mga disipulo

     

1:15, 29-51

Cana sa Galilea; Capernaum

Una nga milagro sa kasal, ginhimo nga alak ang tubig; nagduaw sa Capernaum

     

2:1-12

30, Paskua

Jerusalem

Gintinluan ang templo

     

2:13-25

Nagsugilanon kay Nicodemo

     

3:1-21

Judea; Enon

Nagkadto sa kaumhan sang Judea, nagbawtismo ang iya mga disipulo; katapusan nga panaksi ni Juan parte kay Jesus

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Ginbilanggo si Juan; nagkadto si Jesus sa Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicar, sa Samaria

Pakadto sa Galilea, gintudluan ang mga Samaritano

     

4:4-43

Kamingawan sang Judea