Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 A7-C

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 1)

TAN-AWA
Text
Image

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30

Galilea

Una nga ginpahibalo ni Jesus nga “ang Ginharian sang langit malapit na”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Cana; Nazaret; Capernaum

Gin-ayo ang anak sang opisyal; ginbasa ang linukot ni Isaias; nagkadto sa Capernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Dagat sang Galilea, malapit sa Capernaum

Gintawag ang apat ka disipulo: si Simon kag si Andres, si Santiago kag si Juan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaum

Gin-ayo ang ugangan nga babayi ni Simon kag ang iban pa

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Una nga paglakbay nga nagabantala sa Galilea, upod ang apat

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Gin-ayo ang aruon; nagsunod ang madamo nga tawo

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaum

Gin-ayo ang paralitiko

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Gintawag si Mateo; nagkaon upod sa mga manugsukot sing buhis; pamangkot parte sa puasa

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Nagbantala sa mga sinagoga

   

4:44

 

31, Paskua

Jerusalem

Gin-ayo ang nagamasakit nga tawo sa Bethzatha; gintinguhaan sia nga patyon sang mga Judiyo

     

5:1-47

Pagbalik halin sa Jerusalem (?)

Nagpangutol sang uhay ang mga disipulo sa Adlaw nga Inugpahuway; si Jesus “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Dagat sang Galilea

Gin-ayo ang kamot sang tawo sa Adlaw nga Inugpahuway; nagsunod ang madamo nga tawo; gin-ayo ang madamo pa

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Bukid malapit sa Capernaum

Ginpili ang 12 ka apostoles

 

3:13-19

6:12-16

 

Malapit sa Capernaum

Naghatag sang Sermon sa Bukid

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaum

Gin-ayo ang alagad sang opisyal sang hangaway

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Ginbanhaw ang anak sang balo

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain ukon malapit diri)

Ginpakadto ni Juan ang mga disipulo kay Jesus; ginpahayag ang kamatuoran sa mga bata; gota mahapos pas-anon

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain ukon malapit diri)

Ginbubuan sang makasasala nga babayi sang lana ang iya tiil; ilustrasyon parte sa mga nakautang

   

7:36-50

 

Galilea

Ikaduha nga paglakbay nga nagabantala, upod ang 12

   

8:1-3

 

Gintabog ang mga demonyo; indi mapatawad nga sala

12:22-37

3:19-30

   

Ginsambit ang tanda ni Jonas

12:38-45

     

Nagkadto ang iya iloy kag mga utod; nagsiling nga ang mga disipulo amo ang iya mga paryente

12:46-50

3:31-35

8:19-21