Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 A7-H

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Katapusan nga Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahin 2)

TAN-AWA
Text
Image

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

Nisan 14

Jerusalem

Ginpakilala ni Jesus si Judas nga traidor kag ginpalakat sia

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Ginsugdan ang Panihapon sang Ginuo (1Co 11:​23-​25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro kag ang pag-alaplaag sang mga apostoles

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Nagsaad sang manugbulig; ilustrasyon parte sa matuod nga puno sang ubas; nagsugo nga maghigugmaanay; katapusan nga pangamuyo upod sa mga apostoles

     

14:1–17:26

Getsemane

Nagbatyag sang kasakit sa hardin; ginluiban kag gindakop si Jesus

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Ginpamangkot ni Anas; ginbista ni Caifas, sang Sanhedrin; ginpanghiwala sia ni Pedro

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Ginbitay ni Judas nga nagluib ang iya kaugalingon (Bin 1:​18, 19)

27:3-10

     

Gindala kay Pilato, dayon kay Herodes, kag ginbalik kay Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Gusto sia buy-an ni Pilato pero si Barabas ang gusto sang mga Judiyo; ginpamatbatan sing kamatayon sa usok sang pag-antos

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(mga alas tres sang hapon, Biernes)

Golgotha

Napatay sa usok sang pag-antos

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Ginkuha ang bangkay sa usok kag ginhamyang sa lulubngan

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Jerusalem

Ginpabantayan sang mga saserdote kag mga Fariseo ang lulubngan kag ginmarkahan ang bato

27:62-66

     

Nisan 16

Jerusalem kag malapit diri; Emaus

Ginbanhaw si Jesus; nagpakita sing lima ka beses sa mga disipulo

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pagkatapos sang Nisan 16

Jerusalem; Galilea

Nagpakita sing pila pa ka beses sa mga disipulo (1Co 15:​5-7; Bin 1:​3-8); naghatag sing instruksion; nagsugo nga maghimo sing disipulo

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Bukid sang mga Olibo, malapit sa Betania

Nagkayab si Jesus sa langit, ika-40 nga adlaw pagkatapos sang iya pagkabanhaw (Bin 1:​9-​12)

   

24:50-53