Santiago 4:1-17

4  Ano ang ginahalinan sang mga inaway kag ano ang ginahalinan sang mga pagbinangig sa tunga ninyo? Indi bala nga naghalin ini diri, nga amo, sa inyo mga kailigbon sa undanon nga pagpangalipay nga nagasumpunganay sa mga bahin sang inyo lawas?  Nagahandum kamo, apang wala ninyo matigayon. Padayon kamo nga nagapamatay kag nagahamkon, apang wala kamo makatigayon. Padayon kamo nga nagabinangig kag nagailinaway. Wala ninyo matigayon bangod wala kamo nagapangayo.  Nagapangayo kamo, apang wala kamo nagabaton, bangod nagapangayo kamo nga may malain nga katuyuan, agod magamit ninyo ini sa inyo mga kailigbon sa undanon nga pagpangalipay.  Mga makihilahion, wala bala kamo makahibalo nga ang pagpakig-abyan sa kalibutan pagpakig-away sa Dios? Gani, ang bisan sin-o nga luyag mangin abyan sang kalibutan nagahimo sang iya kaugalingon nga kaaway sang Dios.  Ukon nagahunahuna bala kamo nga ang kasulatan nagasiling nga wala sing katuyuan: “Ang espiritu sa sulod naton padayon nga nagahandum bangod sa huyog nga mahisa”?  Apang, mas daku ang wala tupong nga kaayo* nga ginahatag niya. Gani nagasiling ini: “Ginapamatukan sang Dios ang mga matinaastaason, apang nagahatag sia sang wala tupong nga kaayo sa mga mapainubuson.”  Gani, magpasakop kamo sa Dios; apang pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.  Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo. Tinlui ang inyo mga kamot, kamo nga makasasala, kag putlia ang inyo tagipusuon, kamo nga indi makapamat-od.  Magkalisod kamo kag maglalaw kag maghibi. Bayluhi sang paglalaw ang inyo pagkadlaw kag sang kasubo ang inyo kalipay. 10  Magpaubos kamo sa atubangan ni Jehova, kag bayawon niya kamo. 11  Untati ninyo ang paghambal batok sa isa kag isa, mga kauturan. Sia nga nagahambal batok sa isa ka utod ukon nagahukom sa iya utod nagahambal batok sa kasuguan kag nagahukom sa kasuguan. Karon kon ginahukman mo ang kasuguan, indi ikaw isa ka manugtuman sing kasuguan, kundi isa ka hukom. 12  May Isa nga manughatag sing kasuguan kag hukom, sia nga sarang makaluwas kag makalaglag. Apang ikaw, sin-o ka nga maghukom sa imo isigkatawo? 13  Karon, kari kamo nga nagasiling: “Karon nga adlaw ukon buas magalakbay kami padulong sa sini nga siudad kag magapabilin didto sa sulod sang isa ka tuig, kag maganegosyo kami kag magganansia,” 14  samtang wala kamo makahibalo kon mangin ano ang inyo kabuhi buas. Kay kamo isa ka usbong nga nagatuhaw sa malip-ot nga tion kag dayon nagakadula. 15  Sa baylo, dapat kamo magsiling: “Kon kabubut-on ni Jehova, magakabuhi kami kag himuon ini ukon ina.” 16  Apang karon ginapabugal ninyo ang inyo hinambog nga pagpadayawdayaw. Ina tanan nga pagpabugal malaut. 17  Gani, kon nahibaluan sang isa kon paano himuon ang husto apang wala niya ini ginahimo, nagapakasala sia.

Footnote

San 4:6 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.