Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Roma 6:1-23

6  Gani, ano ang aton isiling? Magapadayon bala kita sa sala, agod ang wala tupong nga kaayo magbugana?  Indi gid ina matabo! Sanglit napatay kita sa sala, paano kita makapadayon pa sa pagkabuhi sa sini?  Ukon wala bala kamo makahibalo nga kita tanan nga ginbawtismuhan kay Cristo Jesus ginbawtismuhan sa iya kamatayon?  Busa ginlubong kita upod sa iya paagi sa aton bawtismo sa iya kamatayon, agod, subong nga si Cristo ginbanhaw gikan sa mga patay paagi sa himaya sang Amay, kita man dapat maglakat sa bag-o nga dalanon sang pagkabuhi.  Kay kon kita nahiusa sa iya sa kamatayon nga kaangay sang iya, pat-od gid nga kita mahiusa man sa iya sa pagkabanhaw nga kaangay sang iya;  bangod nahibaluan naton nga ang aton daan nga personalidad ginlansang sa usok upod sa iya, agod ang aton makasasala nga lawas mangin di-aktibo, agod indi na kita padayon nga mangin ulipon sang sala.  Kay sia nga napatay nahilway na sa iya sala.  Dugang pa, kon napatay kita upod kay Cristo, nagapati kita nga mabuhi man kita upod sa iya.  Kay nahibaluan naton nga si Cristo indi na mapatay karon nga nabanhaw na sia gikan sa mga patay; ang kamatayon wala na nagapakaagalon sa iya. 10  Kay ang kamatayon nga ginkamatay niya, ginkamatay niya sing makaisa gid lang sa pagdula sing sala; apang ang kabuhi nga ginakabuhi niya, ginakabuhi niya sa Dios. 11  Gani kamo man: kabiga ninyo ang inyo kaugalingon nga patay gid sa sala apang buhi sa Dios paagi kay Cristo Jesus. 12  Busa indi ninyo pagtuguti nga ang sala padayon nga maggahom subong hari sa inyo mamalatyon nga lawas agod magtuman kamo sa mga kailigbon sini. 13  Indi man ninyo pag-itugyan ang mga bahin sang inyo lawas sa sala subong mga hinganiban sang pagkadimatarong, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios subong mga buhi gikan sa mga patay, kag ang mga bahin sang inyo lawas sa Dios subong mga hinganiban sang pagkamatarong. 14  Kay ang sala indi dapat magpakaagalon sa inyo, sanglit wala kamo sa idalom sang kasuguan kundi sa idalom sang wala tupong nga kaayo. 15  Ano nian? Magahimo bala kita sang sala bangod wala kita sa idalom sang kasuguan kundi sa idalom sang wala tupong nga kaayo? Indi gid ina matabo! 16  Wala bala kamo makahibalo nga kon padayon ninyo nga ginatugyan ang inyo kaugalingon sa bisan kay sin-o subong mga ulipon sa pagtuman sa iya, mga ulipon kamo niya bangod ginatuman ninyo sia, sang sala man nga nagadul-ong sa kamatayon ukon sang pagkamatinumanon nga nagadul-ong sa pagkamatarong? 17  Apang salamat sa Dios nga kamo anay mga ulipon sang sala apang nangin matinumanon kamo gikan sa tagipusuon sa sahi sang pagtulun-an nga gintugyan kamo. 18  Huo, sanglit ginhilway kamo gikan sa sala, nangin mga ulipon kamo sang pagkamatarong. 19  Bangod sa kaluyahon sang inyo unod, nagagamit ako sang mga tinaga nga kinaandan sa mga tawo: kay subong nga gintugyan ninyo ang mga bahin sang inyo lawas subong mga ulipon sa kahigkuan kag pagkamalinapason nga nagadul-ong sa pagkamalinapason, gani karon itugyan ninyo ang mga bahin sang inyo lawas subong mga ulipon sa pagkamatarong nga nagadul-ong sa pagkabalaan. 20  Kay sang mga ulipon kamo sang sala, hilway kamo may kaangtanan sa pagkamatarong. 21  Nian, ano ang bunga nga inyo naagom sadto nga tion? Mga butang nga inyo karon ginakahuya. Kay ang katapusan sini nga mga butang amo ang kamatayon. 22  Apang karon, bangod nahilway na kamo sa sala apang nangin mga ulipon sa Dios, ang inyo bunga amo ang inyo pagkabalaan kag nagadul-ong ini sa kabuhi nga walay katapusan. 23  Kay ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon, apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.

Footnote