Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Roma 5:1-21

5  Busa, karon nga ginpahayag kita nga matarong pasad sa pagtuo, huptan naton ang aton paghidait sa Dios paagi sa aton Ginuong Jesucristo,  nga paagi man sa iya makapalapit kita paagi sa pagtuo sa sining wala tupong nga kaayo diin nagatindog kita karon; kag maghugyaw kita, pasad sa paglaum nga matigayon naton ang himaya sang Dios.  Kag indi lamang ina, kundi maghugyaw kita samtang yara sa mga kapipit-an, sanglit nahibaluan naton nga ang kapipit-an nagapatubas sang pagbatas;  ang pagbatas naman, sang kalahamut-an nga kahimtangan; ang kalahamut-an nga kahimtangan naman, sang paglaum,  kag ang paglaum wala nagadul-ong sa kalugaw-an; bangod ang gugma sang Dios ginpasagahay sa aton tagipusuon paagi sa balaan nga espiritu, nga ginhatag sa aton.  Kay sa pagkamatuod, samtang maluya pa kita, napatay si Cristo para sa di-diosnon nga mga tawo sa gintalana nga tion.  Kay halos wala sing bisan sin-o nga manginmatay para sa isa ka matarong nga tawo; sa pagkamatuod, para sa maayo nga tawo, ayhan, may mangahas pa nga manginmatay.  Apang ginarekomendar sang Dios ang iya mismo gugma sa aton amo nga samtang mga makasasala pa kita, si Cristo napatay para sa aton.  Busa, sanglit ginpahayag na kita nga matarong paagi sa iya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal paagi sa iya. 10  Kay kon ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya Anak sang kaaway pa kita, labi pa nga maluwas kita paagi sa iya kabuhi karon nga napasag-uli na kita. 11  Kag indi lamang ina, kundi nagahugyaw man kita sa Dios paagi sa aton Ginuong Jesucristo, nga paagi sa iya nabaton naton karon ang pagpasag-uli. 12  Amo kon ngaa, subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala—. 13  Kay sa wala pa ang Kasuguan ang sala yara na sa kalibutan, apang ang sala indi mapabangod sa bisan kay sin-o kon wala sing kasuguan. 14  Apang, ang kamatayon naggahom subong hari halin kay Adan tubtob kay Moises, bisan sa mga wala makasala subong sang paglapas ni Adan, nga amo ang kaangay sa iya nga magaabot. 15  Apang ang resulta sang dulot indi kaangay sa resulta sang paglapas. Kay kon bangod sa paglapas sang isa ka tawo madamo ang napatay, ang wala tupong nga kaayo sang Dios kag ang iya wala bayad nga dulot upod sa wala tupong nga kaayo paagi sa isa ka tawo nga si Jesucristo labi pa nga nagbugana sa madamo. 16  Subong man, ang resulta sang wala bayad nga dulot indi kaangay sa resulta sang sala sang isa ka tawo. Kay ang paghukom bangod sa isa ka paglapas nagresulta sa pagpakamalaut, apang ang dulot bangod sa madamo nga paglapas nagresulta sa pagpahayag nga matarong sa madamo. 17  Kay kon bangod sa paglapas sang isa ka tawo ang kamatayon naggahom subong hari paagi sa iya, labi pa nga ang mga nagabaton sang bugana nga wala tupong nga kaayo kag wala bayad nga dulot sang pagkamatarong mabuhi kag magagahom subong mga hari paagi sa isa ka tawo, si Jesucristo. 18  Gani, subong nga ang isa ka paglapas nagresulta sa pagpakamalaut sa tanan nga sahi sang tawo, subong man ang isa ka buhat sang pagpakamatarong nagresulta sa pagpahayag nga matarong sa tanan nga sahi sang tawo para sa kabuhi. 19  Kay subong nga paagi sa pagkadimatinumanon sang isa ka tawo madamo ang nangin makasasala, subong man paagi sa pagkamatinumanon sang isa ka tawo madamo ang mangin matarong. 20  Karon ang Kasuguan nag-abot man agod magbugana ang paglapas. Apang kon diin nagbugana ang sala, ang wala tupong nga kaayo nagbugana sing labi pa. 21  Sa ano nga katuyuan? Agod, subong nga ang sala naggahom subong hari upod sa kamatayon, sing kaanggid ang wala tupong nga kaayo magagahom subong hari paagi sa pagkamatarong nga nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo.

Footnote