Roma 4:1-25

4  Kon amo, ano ang isiling naton tuhoy kay Abraham nga aton katigulangan suno sa unod?  Halimbawa, kon si Abraham ginpahayag nga matarong pasad sa mga buhat, may basihan sia sa pagpabugal; apang indi sa Dios.  Kay ano ang ginasiling sang kasulatan? “Si Abraham nagtuo kay Jehova, kag bangod sini ginkabig sia nga matarong.”  Karon para sa tawo nga nagapangabudlay ang suhol ginakabig, indi subong isa ka buhat sang wala tupong nga kaayo, kundi subong isa ka utang.  Sa pihak nga bahin, para sa tawo nga wala nagapangabudlay kundi nagatuo sa iya nga nagapahayag nga matarong sa isa nga di-diosnon, bangod sang iya pagtuo ginakabig sia nga matarong.  Subong nga si David nagahambal man tuhoy sa kalipay sang tawo nga ginakabig sang Dios nga matarong indi suno sa mga buhat:  “Malipayon ang mga ginpasaylo sa ila malinapason nga mga buhat kag gintabunan ang ila mga sala;  malipayon ang tawo nga ang iya sala indi na pag-isipon ni Jehova.”  Kon amo, ini bala nga kalipay sa natuli lamang nga mga tawo, ukon sa wala matuli man nga mga tawo? Kay nagasiling kita: “Bangod sa pagtuo ni Abraham ginkabig sia nga matarong.” 10  Nian, sa ano nga kahimtangan nga ginkabig sia nga matarong? Sang natuli sia ukon sang wala matuli? Indi sang natuli, kundi sang wala matuli. 11  Kag nakabaton sia sang tanda, nga amo ang pagtuli, subong pat-in sang pagkamatarong paagi sa iya pagtuo samtang yara sia sa kahimtangan nga wala matuli, agod mangin amay sia sang tanan nga may pagtuo bisan pa wala matuli, agod kabigon sila nga matarong; 12  kag isa ka amay sang natuli nga kaliwat, indi lamang sa mga nagasunod sa pagtuli, kundi sa mga nagalakat man sing mahim-ong suno sa mga tikang sang pagtuo sang aton amay nga si Abraham samtang yara sia sa kahimtangan nga wala matuli. 13  Kay ang saad kay Abraham ukon sa iya binhi nga mangin manunubli sia sang kalibutan indi paagi sa kasuguan, kundi paagi ini sa pagkamatarong bangod sa pagtuo. 14  Kay kon ang mga nagasunod sa kasuguan mga manunubli, mangin wala sing pulos ang pagtuo kag ang saad madula. 15  Sa katunayan ang Kasuguan nagapatubas sang kasingkal, apang kon wala sing kasuguan, wala man sing paglapas. 16  Gani pasad ini sa pagtuo, agod ini mangin suno sa wala tupong nga kaayo, agod ang saad mangin pat-od sa tanan niya nga binhi, indi lamang sa mga nagasunod sa Kasuguan, kundi sa mga nagasunod man sa pagtuo ni Abraham. (Sia ang amay naton tanan, 17  subong sang nasulat na: “Gintangdo ko ikaw subong amay sang madamo nga pungsod.”) Ini sa itululok sang Isa nga iya gintuuhan, ang Dios, nga nagabuhi sang mga patay kag nagatawag sa mga butang nga wala nagaluntad subong nagaluntad na. 18  Bisan pa wala na sing rason nga maglaum, apang pasad sa paglaum may pagtuo sia, nga mangin amay sia sang madamo nga pungsod nahisuno sa ginsiling: “Mangin subong sini ang imo binhi.” 19  Kag bisan pa wala sia magluya sa pagtuo, ginhunahuna niya ang iya lawas, nga karon patay na, kay mga isa ka gatos ka tuig na ang iya edad, subong man ang patay nga kahimtangan sang taguangkan ni Sara. 20  Apang bangod sa saad sang Dios may pagtuo sia gani wala sia malingkang, kundi nangin mabakod sia bangod sa iya pagtuo, nga nagahimaya sa Dios 21  kag kumbinsido gid nga ang iya ginsaad masarangan man niya himuon. 22  Gani “bangod sini ginkabig sia nga matarong.” 23  Apang, ginsulat nga “bangod sini ginkabig sia nga matarong,” indi tungod lamang sa iya, 24  kundi tungod man sa aton nga gintalana nga kabigon nga matarong, bangod nagatuo kita sa iya nga nagbanhaw kay Jesus nga aton Ginuo gikan sa mga patay. 25  Gintugyan sia tungod sa aton mga paglapas kag ginbanhaw agod mapahayag kita nga matarong.

Footnote