Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Roma 11:1-36

11  Kon amo, nagapamangkot ako, Wala ginsikway sang Dios ang iya katawhan, indi bala? Indi gid ina matabo! Kay ako man Israelinhon, gikan sa binhi ni Abraham, gikan sa tribo ni Benjamin.  Wala ginsikway sang Dios ang iya katawhan, nga una niya ginkilala. Wala gid bala ninyo mahibaluan kon ano ang ginasiling sang Kasulatan may kaangtanan kay Elias, sang nagapangabay sia sa Dios batok sa Israel?  “Jehova, ginpatay nila ang imo mga manalagna, ginrumpag nila ang imo mga halaran, kag ako lamang ang nabilin, kag ginahingabot nila ang akon kabuhi.”*  Apang, ano ang ginpahayag sang Dios sa iya? “Nagbilin ako sang pito ka libo ka tawo para sa akon, mga tawo nga wala magluhod kay Baal.”  Gani, amo man sa karon nga panag-on may yara man nagkalabilin suno sa pagpili bangod sa wala tupong nga kaayo.  Karon kon paagi ini sa wala tupong nga kaayo, indi na ini bangod sa mga buhat; kay kon amo sina, ang wala tupong nga kaayo indi na mangin wala tupong nga kaayo.  Nian, ano karon? Ang butang nga maukod nga ginatinguhaan sang Israel wala niya matigayon, apang natigayon ini sang mga pinili. Ang mga igbalatyag sang iban nangin kabalan;  subong sang nasulat na: “Ginhatagan sila sang Dios sing espiritu sang mahamuok nga pagtulog, mga mata agod indi sila makakita kag mga dulunggan agod indi sila makabati, tubtob sa sini gid nga adlaw.”  Si David nagsiling man: “Ang ila lamesa mangin siod kag tiglapak kag kasandaran kag balos para sa ila; 10  ang ila mga mata mangin madulom agod indi sila makakita, kag magkuko pirme ang ila likod.” 11  Gani nagapamangkot ako, Nasandad bala sila amo nga napukan sila sing bug-os? Indi gid ina matabo! Apang bangod sang ila sayop nga tikang may kaluwasan sa mga tawo sang mga pungsod, agod pukawon sila sa kaimon. 12  Karon kon ang ila sayop nga tikang nagakahulugan sang kamanggaran sa kalibutan, kag ang ila pagbuhin nagakahulugan sang kamanggaran sa mga tawo sang mga pungsod, daw ano pa gid ang kahulugan sang ila bug-os nga kadamuon! 13  Karon nagahambal ako sa inyo nga mga tawo sang mga pungsod. Sa pagkamatuod, sanglit ako apostol sa mga pungsod, ginahimaya ko ang akon ministeryo, 14  kon sa bisan ano nga paagi mapukaw ko sa kaimon ang mga kaugalingon ko nga unod kag maluwas ang pila sa ila. 15  Kay kon ang pagsikway sa ila nagakahulugan sang pagpasag-uli para sa kalibutan, ano pa ang kahulugan sang pagbaton sa ila kundi kabuhi para sa ila nga mga patay? 16  Dugang pa, kon ang bahin nga ginkuha subong una nga mga bunga balaan, amo man ang linamas; kag kon ang gamot balaan, amo man ang mga sanga. 17  Apang, kon ang pila ka sanga gin-utod kag ikaw, bisan pa isa ka ilahas nga olibo, ginsumpay sa ila kag nangin umalambit sa matambok nga gamot sang olibo, 18  indi ka magpabugal sa mga sanga. Apang, kon magpabugal ka sa ila, indi ikaw ang nagadala sa mga gamot, kundi ang mga gamot nagadala sa imo. 19  Nian, magasiling ka: “Gin-utod ang mga sanga agod masumpay ako.” 20  Husto! Bangod wala sila sing pagtuo gin-utod sila, apang ikaw nagatindog paagi sa pagtuo. Untati na ang matinaastaason nga panghunahuna, kundi magkahadlok. 21  Kay kon wala ginpaiway sang Dios ang pag-utod sa kinaugali nga mga sanga, indi man sia magapaiway sa imo. 22  Busa, tan-awa ang kaayo kag katigdas sang Dios. Sa mga napukan may katigdas, apang sa imo may kaayo sang Dios, kon ikaw magpabilin sa iya kaayo; kay kon indi, utdon ka man. 23  Kon indi sila magpabilin nga wala sing pagtuo, isumpay man sila; kay ang Dios makasumpay liwat sa ila. 24  Kay kon ikaw gin-utod gikan sa kahoy nga olibo nga ilahas sa kinaugali kag ginsumpay nga supak sa kinaugali sa kahoy nga olibo sa hardin, labi pa gid nga ining mga kinaugali isumpay sa ila kaugalingon nga kahoy nga olibo! 25  Mga kauturan, indi ko luyag nga wala kamo sing nahibaluan sa sining sagrado nga likom, agod indi kamo mangin mainandamon sa inyo kaugalingon nga mga mata: nga nangin kabalan ang mga igbalatyag sang isa ka bahin sang Israel tubtob makasulod ang bug-os nga kadamuon sang mga tawo sang mga pungsod, 26  kag sa sini nga paagi maluwas ang bug-os nga Israel. Subong sang nasulat na: “Ang manluluwas magagikan sa Sion kag magapahilayo sang di-diosnon nga mga buhat gikan kay Jacob. 27  Kag ini ang akon katipan sa ila, kon kuhaon ko na ang ila mga sala.” 28  Matuod, kon tuhoy sa maayong balita mga kaaway sila tungod sa inyo, apang kon tuhoy sa pagpili sang Dios mga hinigugma sila tungod sa ila mga katigulangan. 29  Kay ang mga dulot kag ang pagtawag sang Dios indi mga butang nga hinulsulan niya. 30  Kay subong nga kamo anay di-matinumanon sa Dios apang karon ginpakitaan sing kaluoy bangod sa ila pagkadimatinumanon, 31  gani sila man karon nangin di-matinumanon nga nagresulta sa kaluoy sa inyo, agod sila man pakitaan karon sing kaluoy. 32  Kay ginbilanggo sila tanan sing tingob sang Dios sa pagkadimatinumanon, agod mapakitaan niya sila tanan sing kaluoy. 33  O pagkadalom sang kamanggaran kag kaalam kag ihibalo sang Dios! Indi gid mahangpan sing bug-os ang iya mga paghukom kag indi mausoy sing bug-os ang iya mga dalanon! 34  Kay “sin-o ang nakahibalo sang hunahuna ni Jehova, ukon sin-o ang nangin manuglaygay niya?” 35  Ukon, “Sin-o ang una nga naghatag sa iya, agod dapat sia balusan?” 36  Bangod ang tanan nga butang gikan sa iya kag paagi sa iya kag para sa iya. Ang himaya mangin sa iya sing dayon. Kabay pa.*

Footnote

Ro 11:3 * Sa literal, “kalag.”
Ro 11:36 * Ukon, “Amen.”