Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 8:1-34

8  Sang nagdulhog sia sa bukid nagsunod sa iya ang daku nga kadam-an.  Kag, yari karon! nag-abot ang aruon nga tawo kag nagyaub sa iya, nga nagasiling: “Ginuo, kon luyag mo gid, matinluan mo ako.”  Gani, gin-untay niya ang iya kamot kag gintandog sia, nga nagasiling: “Luyag ko. Mangin matinlo ka.” Kag gilayon nga nag-ayo sia sa iya aro.  Dayon si Jesus nagsiling sa iya: “Pat-ura nga indi mo ini pag-isugid bisan kay sin-o, apang maglakat ka kag magpakita sa saserdote, kag maghalad sang dulot suno sa ginsugo ni Moises, bilang pamatuod sa ila.”  Sang nagsulod sia sa Capernaum, nagpalapit sa iya ang isa ka opisyal sang hangaway, nga nagapakiluoy sa iya  kag nagsiling: “Ginuo, ang akon alagad nga lalaki nagahigda na lang sa balay bangod sang paralisis, kag nagaantos gid sia.”  Nagsiling sia sa iya: “Pag-abot ko didto ayuhon ko sia.”  Bilang sabat nagsiling ang opisyal sang hangaway: “Ginuo, indi ako takus nga tawo agod magsulod ka sa idalom sang akon atop, apang isiling lamang ang pulong kag ang akon alagad nga lalaki magaayo.  Kay yara man ako sa idalom sang awtoridad, kag may sakop nga mga soldado, kag nagasiling ako sa sining isa, ‘Lakat ka!’ kag nagalakat sia, kag sa isa pa, ‘Kari ka!’ kag nagakari sia, kag sa akon ulipon, ‘Himua ini!’ kag ginahimo niya ini.” 10  Sang mabatian ini, si Jesus natingala gid kag nagsiling sa mga nagasunod sa iya: “Ginasiling ko sa inyo ang kamatuoran, Wala ako sing nakita sa Israel nga may subong sini kadaku nga pagtuo. 11  Apang ginasiling ko sa inyo nga madamo gikan sa sidlangan kag katundan ang magakari kag magasaliay sa lamesa upod ni Abraham kag ni Isaac kag ni Jacob sa ginharian sang langit; 12  samtang ang mga anak sang ginharian ihaboy sa kadudulman sa gua. Didto magahibi sila kag magapabagrot sang ila mga ngipon.” 13  Nian nagsiling si Jesus sa opisyal sang hangaway: “Lakat ka. Suno gid sa imo pagtuo, mahanabo ini para sa imo.” Kag ang alagad nga lalaki nag-ayo sa amo gid nga tion. 14  Kag sang nag-abot si Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang ugangan nga babayi ni Pedro nga nagahigda kag may hilanat. 15  Gani gintandog niya ang iya kamot, kag nadula ang iya hilanat, kag nagbangon sia kag nag-alagad sa iya. 16  Apang sang gab-i na, gindala sa iya sang mga tawo ang madamo nga tawo nga ginsudlan sang mga demonyo; kag gintabog niya ang mga espiritu paagi sa paghambal, kag gin-ayo niya ang tanan nga may malain nga kahimtangan; 17  agod matuman ang pinamulong paagi kay Isaias nga manalagna, nga nagasiling: “Sia mismo ang nagkuha sang aton mga masakit kag nagdala sang aton mga balatian.” 18  Sang makita ni Jesus ang kadam-an sa palibot niya, nagsugo sia nga matabok sa pihak. 19  Kag nagpalapit ang isa ka escriba kag nagsiling sa iya: “Manunudlo, magasunod ako sa imo bisan diin ka makadto.” 20  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Ang talunon nga mga ido may mga lungib kag ang mga pispis sa langit may mga hulunan, apang ang Anak sang tawo wala gid sing maunlan sang iya ulo.” 21  Ang isa pa sa mga disipulo nagsiling sa iya: “Ginuo, tuguti ako anay nga maglakat kag ilubong ang akon amay.” 22  Si Jesus nagsiling sa iya: “Padayon ka nga magsunod sa akon, kag pabay-i ang mga patay nga maglubong sang ila mga patay.” 23  Kag sang nagsakay sia sa sakayan, ang iya mga disipulo nagsunod sa iya. 24  Kag, yari karon! nag-abot ang mabaskog nga unos sa dagat, amo nga ang mga balod nagbasya sa sulod sang sakayan; apang nagakatulog sia. 25  Kag nagpalapit sila kag ginpukaw sia, nga nagasiling: “Ginuo, luwasa kami, mapatay na kita!” 26  Apang nagsiling sia sa ila: “Ngaa hinadlukan gid kamo, kamo nga diutay sing pagtuo?” Nian, nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag ang dagat, kag naglinaw. 27  Gani ang mga tawo natingala gid kag nagsiling: “Ano sia nga sahi sang tawo, nga bisan ang hangin kag dagat nagatuman sa iya?” 28  Sang nakalab-ot sia sa tabok, sa duta sang mga taga-Gadara, may naggua gikan sa patyo nga duha ka tawo nga ginsudlan sang mga demonyo kag nagsugata sa iya. Tama sila kabangis, amo nga wala sing nangisog nga mag-agi sa amo nga dalan. 29  Kag, yari karon! nagsinggit sila, nga nagasiling: “Ano ang labot namon sa imo, Anak sang Dios? Nagkari ka bala diri agod paantuson kami sa wala pa ang gintalana nga tion?” 30  Apang sa unhan nila may panong sang madamo nga baboy nga nagapanginaon. 31  Gani ang mga demonyo naghingyo sa iya, nga nagasiling: “Kon tabugon mo kami, pasudla kami sa panong sang mga baboy.” 32  Gani nagsiling sia sa ila: “Lakat kamo!” Naggua sila kag nagsulod sa mga baboy; kag, yari karon! ang bug-os nga panong nagdinaguso sa pil-as kag nahulog sa dagat kag nagkalalumos. 33  Apang ang mga manugbantay sang mga baboy nagpalagyo kag nagkadto sa siudad, diin ginsugid nila ang tanan nga butang, pati na ang natabo sa mga tawo nga ginsudlan sang mga demonyo. 34  Kag, yari karon! ang bug-os nga siudad naggua sa pagsugata kay Jesus; kag sang makita sia, gin-aha gid nila sia nga maghalin sa ila mga distrito.

Footnote