Mateo 7:1-29

7  “Untati ninyo ang paghukom agod indi kamo paghukman;  kay hukman kamo suno sa inyo paghukom; kag takson nila kamo suno sa inyo pagtakus.  Nian, ngaa ginatan-aw mo ang dagami sa mata sang imo utod, apang wala mo ginasapak ang balayanon sa imo mismo mata?  Ukon paano mo masiling sa imo utod, ‘Ipakuha sa akon ang dagami sa imo mata’; samtang, yari karon! may balayanon sa imo mismo mata?  Salimpapaw! Kuhaa anay ang balayanon sa imo mata, agod makita mo sing maathag kon paano kuhaon ang dagami sa mata sang imo utod.  “Indi ninyo pag-ihatag sa mga ido kon ano ang balaan, ukon ihaboy ang inyo mga perlas sa atubangan sang mga baboy, agod indi gid nila ini matasak sang ila mga tiil kag magliso kag maggus-ab sa inyo.  “Padayon sa pagpangayo, kag hatagan kamo; padayon sa pagpangita, kag inyo makita; padayon sa pagpanuktok, kag pagabuksan kamo.  Kay ang tagsatagsa nga nagapangayo magabaton, kag ang tagsatagsa nga nagapangita makakita, kag ang tagsatagsa nga nagapanuktok pagabuksan.  Sa pagkamatuod, sin-o sa inyo nga kon pangayuan sang anak niya sing tinapay, hatagan niya sia sing bato? 10  Ukon, kon mangayo sia sang isda, hatagan niya bala sia sing man-ug? 11  Busa, kon kamo bisan pa malaut makahibalo maghatag sang maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa gid nga ang inyo Amay sa langit magahatag sang maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya! 12  “Busa, ang tanan nga butang nga luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, dapat man ninyo himuon sa ila; sa katunayan, amo ini ang kahulugan sang Kasuguan kag sang pinamulong sang mga manalagna. 13  “Magsulod kamo sa makitid nga gawang; bangod masangkad kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang nagasulod nga nagaagi sa sini; 14  samtang makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatultol sini. 15  “Mangin mabinantayon kamo sa butig nga mga manalagna nga nagapalapit sa inyo nga nagasuksok sang panapton sang karnero, apang sa sulod hakaban sila nga mga lobo. 16  Paagi sa ila mga bunga makilala ninyo sila. Ang mga tawo wala nagapamupo sang mga ubas gikan sa tunukon nga mga tanom ukon sang mga igos gikan sa mga gamhon, indi bala? 17  Subong man ang tagsa ka maayo nga kahoy nagapatubas sang maayo nga bunga, apang ang tagsa ka malain nga kahoy nagapatubas sang wala pulos nga bunga; 18  ang maayo nga kahoy indi makapamunga sang wala pulos nga bunga, ukon ang malain nga kahoy makapamunga sang maayo nga bunga. 19  Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sang maayo nga bunga ginapulod kag ginadap-ong sa kalayo. 20  Sa pagkamatuod, paagi sa ila mga bunga makilala ninyo sila. 21  “Indi ang tagsatagsa nga nagasiling sa akon, ‘Ginuo, Ginuo,’ makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang akon Amay nga yara sa langit. 22  Madamo ang magasiling sa akon sa sina nga adlaw, ‘Ginuo, Ginuo, wala bala kami nagpanagna sa imo ngalan, kag nagpanabog sang mga demonyo sa imo ngalan, kag naghimo sang madamong gamhanan nga mga buhat sa imo ngalan?’ 23  Apang isiling ko sa ila: Wala gid ako makakilala sa inyo! Palayo sa akon, kamo nga mga manugbuhat sang pagkamalinapason. 24  “Busa ang tagsatagsa nga nagapamati sining akon pinamulong kag nagahimo sini mangin kaangay sa mainandamon nga tawo, nga nagtukod sang iya balay sa igang. 25  Kag nagbundak ang ulan kag nagbaha kag naghuyop ang hangin kag nagwaswas sa balay, apang wala ini matumba, kay ginpasad ini sa igang. 26  Dugang pa, ang tagsatagsa nga nagapamati sa sining pinamulong ko kag wala nagahimo sini mangin kaangay sa buangbuang nga tawo, nga nagtukod sang iya balay sa balas. 27  Kag nagbundak ang ulan kag nagbaha kag naghuyop ang hangin kag nagwaswas sa balay kag natumba ini kag nawasak gid.” 28  Sa tapos mahambal ni Jesus ini nga pinamulong, ang kadam-an nahayanghag sa iya paagi sang pagpanudlo; 29  kay nagapanudlo sia sa ila subong sang isa ka tawo nga may awtoridad, kag indi subong sang ila mga escriba.

Footnote