Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 6:1-34

6  “Mag-andam kamo nga wala kamo nagahimo sang pagkamatarong agod ipakitakita sa mga tawo; kay kon nagapakitakita kamo wala kamo sing padya gikan sa inyo Amay nga yara sa langit.  Gani kon nagahatag ka sang mga dulot tungod sa kaluoy, indi ka magpatunog sang trumpeta sa imo unahan, subong sang ginahimo sang mga salimpapaw sa mga sinagoga kag sa mga dalan, agod dayawon sila sang mga tawo. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Nabaton na nila ang ila bug-os nga padya.  Apang, kon nagahatag ka sang mga dulot tungod sa kaluoy, indi pag-ipahibalo sa imo wala nga kamot ang ginahimo sang imo tuo nga kamot,  agod ang imo mga dulot tungod sa kaluoy mangin sa tago; nian ang imo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa imo.  “Subong man, kon kamo mangamuyo, indi kamo mangin kaangay sa mga salimpapaw; bangod luyag nila mangamuyo nga nagatindog sa mga sinagoga kag sa mga ginsang-an sang malapad nga mga dalan agod makita sang mga tawo. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Nabaton na nila ang ila bug-os nga padya.  Apang, kon mangamuyo ka, magsulod ka sa imo hulot kag isira ang ganhaan, kag mangamuyo sa imo Amay nga indi makita; nian ang imo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa imo.  Apang kon ikaw nagapangamuyo, indi pagsulitsulita ang amo gihapon nga mga butang, subong sang ginahimo sang mga tawo sang mga pungsod, kay abi nila pamatian sila tungod sang ila madamo nga ginahambal.  Gani, indi kamo mangin kaangay sa ila, kay nahibaluan sang Dios nga inyo Amay kon ano nga mga butang ang kinahanglan ninyo antes pa kamo mangayo sa iya.  “Gani, mangamuyo kamo sa sining paagi: “‘Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. 10  Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit. 11  Hatagi kami karon sang amon pagkaon* para sa sini nga adlaw; 12  kag patawara kami sang amon mga sala,* subong nga ginpatawad man namon ang mga nakasala* sa amon. 13  Kag indi kami pagdalha sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa isa nga malauton.’ 14  “Kay kon patawaron ninyo ang mga tawo sang ila mga paglapas, ang inyo langitnon nga Amay magapatawad man sa inyo; 15  apang kon indi ninyo pagpatawaron ang mga tawo sang ila mga paglapas, ang inyo Amay indi man magpatawad sang inyo mga paglapas. 16  “Kon kamo nagapuasa, untati ang magpakita sang mga nawong nga masinulub-on subong sang mga salimpapaw, kay ginapalaw-ay nila ang ila mga nawong agod makita sang mga tawo nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Nabaton na nila ang ila bug-os nga padya. 17  Apang kon ikaw nagapuasa, hisui ang imo ulo kag hilam-usi ang imo nawong, 18  agod makita nga ikaw nagapuasa, indi sang mga tawo, kundi sang imo Amay nga indi makita; nian ang imo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa imo. 19  “Untati ninyo ang pagtipon para sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa duta, diin ang sipit kag tuktok nagapang-ut-ot, kag diin ang mga kawatan nagapangrungkab kag nagapangawat. 20  Sa baylo, magtipon kamo para sa inyo kaugalingon sang mga bahandi sa langit, diin wala sing sipit kag tuktok nga mang-ut-ot, kag diin wala sing mga kawatan nga mangrungkab kag mangawat. 21  Kay kon diin ang imo bahandi, didto man ang imo tagipusuon. 22  “Ang suga sang lawas amo ang mata. Nian, kon ang imo mata simple, ang imo bug-os nga lawas mangin masanag; 23  apang kon ang imo mata malaut, ang imo bug-os nga lawas mangin madulom. Kon sa katunayan ang kapawa nga yara sa imo amo ang kadudulman, daku gid ini nga kadudulman! 24  “Wala sing makapaulipon sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang isa kag higugmaon ang isa, ukon unungan niya ang isa kag tamayon ang isa. Indi kamo makapaulipon sa Dios kag sa Manggad. 25  “Bangod sini nagasiling ako sa inyo: Untati ninyo ang pagkabalaka tuhoy sa inyo kabuhi* kon ano ang inyo kaunon ukon kon ano ang inyo imnon, ukon tuhoy sa inyo lawas kon ano ang inyo isuksok. Indi bala ang kabuhi labi pa sa kalan-on kag ang lawas labi pa sa panapton? 26  Tan-awa sing maayo ang mga pispis sa langit, kay wala sila nagasab-ug sang binhi ukon nagaani ukon nagatipon sa mga tambubo; apang ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala mas importante pa kamo sangsa ila? 27  Sin-o sa inyo nga bangod sa pagkabalaka makasugpon sang isa ka maniko sa kalawigon sang iya kabuhi? 28  Subong man, ngaa nagakabalaka kamo tuhoy sa panapton? Magtuon kamo gikan sa mga liryo sa latagon, kon paano sila nagatubo; wala sila nagapangabudlay, ukon nagapamulon; 29  apang nagasiling ako sa inyo nga bisan si Solomon sa bug-os niya nga pagkahalangdon wala makapanapot kaangay sang isa sini. 30  Kon ginapapanaptan sang Dios kaangay sini ang mga tanom sa latagon, nga yari karon kag buas idap-ong sa pugon, indi bala mas panaptan niya kamo, kamo nga diutay sing pagtuo? 31  Busa indi gid kamo magkabalaka kag magsiling, ‘Ano ang aton kaunon?’ ukon, ‘Ano ang aton imnon?’ ukon, ‘Ano ang aton ipanapot?’ 32  Kay ini tanan amo ang mga butang nga maukod nga ginatinguhaan nga maagom sang mga pungsod. Bangod nahibaluan sang inyo langitnon nga Amay nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang. 33  “Gani, padayon nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ini tanan iban pa nga butang idugang sa inyo. 34  Busa, indi gid kamo magkabalaka tuhoy sa masunod nga adlaw, kay ang masunod nga adlaw may kaugalingon nga mga kabalaka. Tuman na para sa tagsa ka adlaw ang kalainan sini.

Footnote

Mat 6:11 * Sa literal, “tinapay.”
Mat 6:12 * Sa literal, “utang.”
Mat 6:12 * Sa literal, “nakautang.”
Mat 6:25 * Sa literal, “kalag.”