Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 5:1-48

5  Sang makita niya ang kadam-an nagtaklad sia sa bukid; kag sang nakalingkod na sia nagpalapit sa iya ang iya mga disipulo;  kag gintikab niya ang iya baba kag nagpanudlo sa ila, nga nagasiling:  “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon, kay ila ang ginharian sang langit.  “Malipayon ang mga nagalalaw, kay lugpayan sila.  “Malipayon ang mga malulo, kay magapanubli sila sang duta.  “Malipayon ang mga ginagutom kag ginauhaw sa pagkamatarong, kay busgon sila.  “Malipayon ang mga maluluy-on, kay pakitaan sila sing kaluoy.  “Malipayon ang mga putli sing tagipusuon, kay makita nila ang Dios.  “Malipayon ang mga makihidaiton, kay tawgon sila nga ‘mga anak sang Dios.’ 10  “Malipayon ang mga ginahingabot tungod sa pagkamatarong, kay ila ang ginharian sang langit. 11  “Malipayon kamo kon ang mga tawo nagapakahuya kag nagahingabot sa inyo kag binutig nga nagahambal batok sa inyo sang tanan nga sahi sang kalautan tungod sa akon. 12  Magkasadya kamo kag magtumbo sa kalipay, kay daku ang inyo padya sa langit; bangod ginhingabot man nila kaangay sini ang mga manalagna nga nauna sa inyo. 13  “Kamo ang asin sang duta; apang kon ang asin indi na maparat, paano mapasag-uli ang pagkaasin sini? Indi na ini magamit sa bisan ano nga butang kundi ipilak sa gua agod matapakan sang mga tawo. 14  “Kamo ang kapawa sang kalibutan. Ang siudad indi matago kon nahamtang sa ibabaw sang bukid. 15  Ang mga tawo nagasindi sang suga kag nagabutang sini sa ibabaw sang tulungtungan, indi sa idalom sang sulukban, kag nagaiwag ini sa tanan nga yara sa balay. 16  Sing kaanggid paiwaga ang inyo kapawa sa atubangan sang mga tawo, agod makita nila ang inyo maayong mga buhat kag maghimaya sa inyo Amay nga yara sa langit. 17  “Indi kamo maghunahuna nga nagkari ako sa pagdula sa Kasuguan ukon sa pinamulong sang mga manalagna. Nagkari ako, indi sa pagdula, kundi sa pagtuman; 18  kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga mauna pa nga madula ang langit kag duta sangsa madula ang pinakamagamay nga letra ukon kudlit gikan sa Kasuguan tubtob matuman ang tanan nga butang. 19  Busa, ang bisan sin-o nga maglapas sa isa sining pinakagamay nga mga sugo kag magpanudlo sa mga tawo nga maglapas man, sia mangin indi takus sa ginharian sang langit. Tuhoy naman kay bisan sin-o nga nagahimo sini kag nagapanudlo sini, sia mangin daku sa ginharian sang langit. 20  Kay nagasiling ako sa inyo nga kon ang inyo pagkamatarong indi maglabaw sa ila sang mga escriba kag mga Fariseo, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. 21  “Nabatian ninyo nga ginsiling sa ila sang una, ‘Indi ka magpatay; apang ang bisan sin-o nga magpatay manabat sa hukmanan.’ 22  Apang, nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga padayon nga nagakaakig sa iya utod manabat sa hukmanan; apang ang bisan sin-o nga nagahambal sing matinamayon sa iya utod manabat sa Pinakamataas nga Hukmanan; samtang ang bisan sin-o nga nagasiling, ‘Wala pulos ka nga buangbuang!’ may katalagman nga hukman sa kalayuhon nga Gehenna.* 23  “Gani, kon nagadala ka sang imo dulot sa halaran kag madumduman mo didto nga ang imo utod may butang nga batok sa imo, 24  bayai ang imo dulot sa atubangan sang halaran, kag maglakat ka; makighidait ka anay sa imo utod, kag sa pagbalik mo, ihalad ang imo dulot. 25  “Makighusay gilayon sa isa nga nagasumbong sa imo sa kasuguan, samtang upod kamo nga nagapakadto sa hukmanan, basi pa lang indi ka pag-itugyan sang nagasumbong sa imo sa hukom, kag sang hukom sa alagad sa hukmanan, kag bilangguon ka. 26  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Indi gid ikaw makagua didto tubtob nga mabayaran mo ang katapusan nga sensilyo nga may tuman ka diutay nga balor. 27  “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Indi ka magpanghilahi.’ 28  Apang nagasiling ako sa inyo nga ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi nga may kaibog sa iya nakapanghilahi na sa iya sa tagipusuon niya. 29  Karon, kon ang imo tuo nga mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy. Kay maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas sangsa ihaboy ang bug-os mo nga lawas sa Gehenna. 30  Subong man, kon ang imo tuo nga kamot nagapasandad sa imo, utda ini kag ihaboy. Kay maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas sangsa makadto ang imo bug-os nga lawas sa Gehenna. 31  “Kag ginsiling man, ‘Ang bisan sin-o nga nagadiborsio sa iya asawa, hatagan niya sia sing papeles sa diborsio.’ 32  Apang, nagasiling ako sa inyo nga ang tagsatagsa nga nagadiborsio sa iya asawa, luwas kon bangod sa pagpakighilawas, nagabutang sa iya asawa sa katalagman nga makapanghilahi, kag ang bisan sin-o nga magpangasawa sa isa ka diborsiada sa sining paagi nagapanghilahi. 33  “Sa liwat nabatian ninyo nga ginsiling sa ila sang una, ‘Indi ka magpanumpa sang indi mo paghimuon, kundi dapat mo tumanon ang imo mga panumpa kay Jehova.’ 34  Apang, nagasiling ako sa inyo: Indi gid magpanumpa, bisan tungod sa langit, bangod amo ini ang trono sang Dios; 35  ukon tungod sa duta, bangod amo ini ang palatungan sang iya mga tiil; ukon tungod sa Jerusalem, bangod amo ini ang siudad sang daku nga Hari. 36  Indi ka man manumpa tungod sa imo ulo, bangod indi mo mapaputi ukon mapaitom bisan ang isa lang ka buhok. 37  Apang dapat nga ang inyo Huo magakahulugan sang Huo, ang inyo Indi, Indi; kay ang sobra sa sini nagagikan sa isa nga malauton. 38  “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Mata sa mata kag ngipon sa ngipon.’ 39  Apang, nagasiling ako sa inyo: Indi pagbalusi ang malauton; kundi bisan sin-o man ang magtampa sa imo sa tuo nga guya, itaya man ang pihak sa iya. 40  Kag kon luyag sang isa ka tawo nga isumbong ka sa hukmanan kag kuhaon ang imo nasulod nga panapton, ihatag man sa iya ang imo kunop; 41  kag kon ang isa nga may awtoridad magpilit sa imo sa pag-alagad sing isa ka kilometro,* updi sia sa duha ka kilometro. 42  Hatagi ang nagapangayo sa imo, kag indi pagtalikdi ang luyag maghulam sa imo nga wala sing saka. 43  “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Higugmaon mo ang imo isigkatawo kag dumti ang imo kaaway.’ 44  Apang, nagasiling ako sa inyo: Padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway kag ipangamuyo ang mga nagahingabot sa inyo; 45  agod mangin anak kamo sang inyo Amay nga yara sa langit, kay ginapabutlak niya ang iya adlaw sa mga tawo nga malaut kag sa mga maayo kag nagapaulan sa mga tawo nga matarong kag di-matarong. 46  Kay kon ginahigugma ninyo ang mga nagahigugma sa inyo, ano ang inyo padya? Indi bala ginahimo man ini sang mga manugsukot sing buhis? 47  Kag kon ang inyo mga utod lamang ang inyo ginabugno, ano nga pinasahi nga butang ang ginahimo ninyo? Indi bala ginahimo man ini sang mga tawo sang mga pungsod? 48  Gani dapat kamo magpakahimpit, subong nga ang inyo langitnon nga Amay himpit.

Footnote

Mat 5:22 * Tan-awa ang Apendise 9.
Mat 5:41 * Sa literal, “milya.” Tan-awa ang Apendise 12.