Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mateo 3:1-17

3  Sa sadtong mga adlaw nag-abot si Juan Bautista kag nagbantala sa kahanayakan sang Judea,  nga nagasiling: “Maghinulsol kamo, kay malapit na ang ginharian sang langit.”  Sa katunayan, amo ini ang isa nga ginpatuhuyan ni Isaias nga manalagna sa sini nga mga pulong: “Pamatii ninyo! May nagasinggit sa kahanayakan, ‘Ihanda ninyo ang dalan ni Jehova! Tadlunga ang iya mga banas.’”  Si Juan may panapton nga balahibo sang kamelyo kag wagkus nga panit sa iya hawak; kag ang iya kalan-on mga apan kag dugos halin sa talon.  Nian ang Jerusalem kag ang bug-os nga Judea kag ang tanan nga duog sa palibot sang Jordan nagkadto sa iya,  kag ginbawtismuhan niya ang mga tawo sa Suba Jordan, nga ginatu-ad sing dayag ang ila mga sala.  Sang makita niya nga madamo sa mga Fariseo kag mga Saduceo ang nagkadto sa bawtismo, nagsiling sia sa ila: “Kamo nga mga kaliwat sang mga man-ug, sin-o ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa nagapakari nga kasingkal?  Kon amo magpakita kamo sang bunga nga takus sa paghinulsol;  kag indi maghunahuna nga makasiling kamo, ‘Amay namon si Abraham.’ Kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios makapaluntad sang mga anak kay Abraham gikan sa sini nga mga bato. 10  Ang wasay napahamtang na sa gamot sang mga kahoy; gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sang maayo nga bunga pudlon kag idap-ong sa kalayo. 11  Nagabawtismo ako sa inyo sa tubig bangod sang inyo paghinulsol; apang ang isa nga magakari sunod sa akon mas gamhanan sangsa akon, kag indi ako takus sa paghukas sa iya mga sandalyas. Inang isa magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu kag sa kalayo. 12  Ginauyatan niya ang iya pala nga ginagamit sa pagpahangin, kag tinluan niya sing maayo ang iya linasan, kag tipunon ang iya trigo sa tambubo, apang sunugon niya ang upa sa kalayo nga indi mapalong.” 13  Nian halin sa Galilea nagkadto si Jesus kay Juan sa Jordan, agod magpabawtismo sa iya. 14  Apang ginpunggan niya sia, nga nagasiling: “Ako ang dapat magpabawtismo sa imo, kag karon ikaw ang nagkari sa akon?” 15  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa iya: “Pabay-i nga mangin subong sini sa karon nga higayon, kay sa sini nga paagi nagakaigo para sa aton nga himuon ang tanan nga matarong.” Nian nag-untat sia sa pagpugong sa iya. 16  Sang nabawtismuhan na si Jesus, gilayon nga nagbutwa sia sa tubig; kag, yari karon! ang langit nabuksan, kag nakita niya nga nagapanaug ang kaangay sa salampati nga espiritu sang Dios nga nagakunsad sa iya. 17  Yari karon! May tingog man gikan sa langit nga nagsiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.”

Footnote