Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mateo 27:1-66

27  Pagkaaga, ang tanan nga puno nga saserdote kag ang mga tigulang nga lalaki sang katawhan nagsinapol batok kay Jesus agod mapapatay sia.  Kag sang magapos na sia, gindala nila sia kag gintugyan kay Pilato nga gobernador.  Nian sang makita ni Judas, nga nagluib sa iya, nga ginpamatbatan sia sing kamatayon, nagbatyag sia sing tuman nga kasubo kag gin-uli ang katluan ka bilog nga pilak sa puno nga mga saserdote kag mga tigulang nga lalaki,  nga nagasiling: “Nakasala ako sang ginluiban ko ang dugo nga matarong.” Sila nagsiling: “Ano ang labot namon? Imo ina problema!”  Gani ginhaboy niya ang mga binilog nga pilak sa templo kag naghalin, kag naglakat sia kag ginbitay ang iya kaugalingon.  Apang ginkuha sang puno nga mga saserdote ang mga binilog nga pilak kag nagsiling: “Indi tugot sa kasuguan nga ibutang ini sa sagrado nga bahandian, kay bili ini sang dugo.”  Sa tapos magsinapol, ginbakal nila ini sang latagon sang maninihon agod lubngan sang mga dumuluong.  Gani ina nga latagon gintawag nga “Latagon sang Dugo” tubtob karon nga adlaw.  Nian natuman ang pinamulong paagi kay Jeremias nga manalagna, nga nagasiling: “Kag ginkuha nila ang katluan ka bilog nga pilak, ang bili sang tawo nga ginpabilihan, ang isa nga ginpabilihan sang pila sa mga anak ni Israel, 10  kag ginhatag nila ini para sa latagon sang maninihon, suno sa ginsugo sa akon ni Jehova.” 11  Karon si Jesus nagtindog sa atubangan sang gobernador; kag ang gobernador nagpamangkot sa iya: “Ikaw bala ang hari sang mga Judiyo?” Si Jesus nagsabat: “Ikaw mismo ang nagsiling sini.” 12  Apang, samtang ginasumbong sia sang puno nga mga saserdote kag sang mga tigulang nga lalaki, wala sia magsabat. 13  Nian nagsiling si Pilato sa iya: “Wala mo bala mabatian kon daw ano kadamo nga butang ang ginapamatud-an nila batok sa imo?” 14  Apang wala sia magsabat sa iya, wala, bisan isa lang ka tinaga, amo nga natingala gid ang gobernador. 15  Sa tion sini nga kapiestahan kinabatasan sang gobernador nga buy-an ang isa ka bilanggo, ang isa nga luyag sang kadam-an. 16  Sa amo nga tion ginahunong nila ang bantog nga bilanggo nga si Barabas. 17  Gani sang nagtipon sila, si Pilato nagsiling sa ila: “Sin-o ang luyag ninyo nga buy-an ko, si Barabas ukon si Jesus nga ginatawag Cristo?” 18  Kay nahibaluan niya nga gintugyan nila sia tungod sa kahisa. 19  Dugang pa, samtang nagalingkod sia sa lingkuran nga hukmanan, ang iya asawa nagpasugo sa iya, nga nagasiling: “Indi paghilabti inang matarong nga tawo, kay natublag gid ako sa damgo karon nga adlaw bangod sa iya.” 20  Apang ang puno nga mga saserdote kag ang mga tigulang nga lalaki nagbuyok sa kadam-an nga pangayuon nga buy-an si Barabas, apang ipapatay si Jesus. 21  Ang gobernador nagsiling liwat sa ila: “Sin-o sa duha ang luyag ninyo nga buy-an ko?” Sila nagsiling: “Si Barabas.” 22  Si Pilato nagsiling sa ila: “Kon amo, ano ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag Cristo?” Sila tanan nagsiling: “Ilansang sia sa usok!” 23  Sia nagsiling: “Ngaa, ano nga malain nga butang ang iya nahimo?” Apang nagpadayon pa gid sila sa pagsinggit: “Ilansang sia sa usok!” 24  Sang mahantop niya nga wala ini sing nahimo, kundi sa baylo, nagadugang ang kinagamo, nagkuha si Pilato sang tubig kag ginhinawan ang iya kamot sa atubangan sang kadam-an, nga nagasiling: “Wala ako sing sala sa dugo sini nga tawo. Bahala na kamo.” 25  Bilang sabat ang bug-os nga katawhan nagsiling: “Ang iya dugo salabton namon kag sang amon mga anak.” 26  Nian ginbuy-an niya si Barabas, apang ginpalatigo niya si Jesus kag gintugyan sia agod ilansang sa usok. 27  Nian ang mga soldado sang gobernador nagdala kay Jesus sa palasyo sang gobernador kag gintipon sa iya ang bug-os nga hubon sang mga soldado. 28  Kag gin-ubahan nila sia kag ginsul-uban sia sang kunop nga eskarlata, 29  kag nagsalapid sila sang purongpurong nga tunukon kag ginbutang ini sa iya ulo kag ang tabun-ak sa iya tuo nga kamot. Kag nagluhod sila sa iya atubangan kag gin-uligyat sia, nga nagasiling: “Maayong adlaw, ikaw nga Hari sang mga Judiyo!” 30  Kag ginduplaan nila sia kag ginkuha ang tabun-ak kag ginhanot sia sa ulo. 31  Sang ulihi, sa tapos nila sia mauligyat, gin-uba nila ang iya kunop kag ginsul-uban sia sang iya sampaw nga mga panapton kag gindala sia agod ilansang sa usok. 32  Sang nagapagua sila nakita nila si Simon nga taga-Cirene. Ginpilit nila sa pag-alagad ini nga tawo nga pas-anon ang iya usok sang pag-antos.* 33  Kag sang nag-abot sila sa duog nga ginatawag Golgota, nga buot silingon, Duog sang Bagol, 34  ginhatagan nila sia sang alak nga may simbog nga mapait agod imnon; apang sang natilawan niya ini, nangindi sia sa pag-inom. 35  Sang nalansang na nila sia sa usok, ginpartida nila ang iya sampaw nga mga panapton paagi sa pagabutgabot,* 36  kag nagpungko sila kag nagbantay sa iya didto. 37  Ginbutang man nila sa ibabaw sang iya ulo ang sumbong batok sa iya, nga nasulat: “Ini si Jesus ang Hari sang mga Judiyo.” 38  Nian duha ka kawatan ang ginbutang sa mga usok kaupod niya, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala. 39  Kag ang mga nagaalagi naglungolungo sang ila ulo kag nagpasipala sa iya 40  kag nagsiling: “O ikaw nga kuno magaguba sang templo kag magapatindog sini sa tatlo ka adlaw, luwasa ang imo kaugalingon! Kon ikaw anak sang Dios, panaug ka sa usok sang pag-antos!” 41  Sa amo man nga paagi ang puno nga mga saserdote upod sa mga escriba kag mga tigulang nga lalaki nag-uligyat sa iya kag nagsiling: 42  “Ginluwas niya ang iban; apang indi niya maluwas ang iya kaugalingon! Hari sia sang Israel; magpanaug sia karon sa usok sang pag-antos kay mapati kami sa iya. 43  Nagasalig sia sa Dios; luwason Niya sia karon kon ginakahamut-an Niya sia, kay sia nagsiling, ‘Ako ang Anak sang Dios.’” 44  Bisan ang mga kawatan nga ginbutang sa mga usok kaupod niya nag-uligyat sa iya. 45  Sugod sang ikan-om nga oras* ang kadulom naglikop sa bug-os nga duta, tubtob sa ikasiam nga oras.* 46  Sang mga ikasiam nga oras si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: “Eli, Eli, lama sabachthani?” nga kon sayuron, “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” 47  Sang mabatian ini, ang pila sa mga nagatindog didto nagsiling: “Ini nga tawo nagatawag kay Elias.” 48  Kag sa gilayon ang isa sa ila nagdalagan kag nagkuha sang espongha kag gintusmog ini sa maaslom nga alak kag ginbutang ini sa tabun-ak kag ginpainom sia. 49  Apang ang iban sa ila nagsiling: “Pabay-i sia! Tan-awon naton kon magakari si Elias sa pagluwas sa iya.” [Isa pa ka tawo ang nagkuha sang bangkaw kag ginbuno ang iya kilid, kag naggua ang dugo kag tubig.]* 50  Sa liwat nagsinggit si Jesus sa mabaskog nga tingog, kag nabugtuan sia sang ginhawa. 51  Kag, yari karon! ang kurtina sang santuaryo napihak, halin sa ibabaw paidalom, kag ang duta nagtay-ug, kag naglitik ang mga igang. 52  Kag nabuksan ang mga lulubngan kag nagtalabog ang madamo nga bangkay sang mga balaan nga nagtulog sa kamatayon, 53  (kag ang mga tawo naggua sa patyo kag nagsulod sa balaan nga siudad pagkatapos nga sia nabanhaw,) kag nakita sila sang madamo nga tawo. 54  Sang makita sang opisyal sang hangaway kag sang mga kaupod niya nga nagabantay kay Jesus ang linog kag ang mga nagkalatabo, hinadlukan gid sila kag nagsiling: “Pat-od gid nga ini Anak sang Dios.” 55  Dugang pa, nagalantaw gikan sa malayo ang madamo nga babayi, nga nag-upod kay Jesus halin sa Galilea sa pag-alagad sa iya; 56  lakip sa ila amo si Maria Magdalena, subong man si Maria nga iloy ni Santiago kag ni Joses, kag ang iloy sang mga anak nga lalaki ni Zebedeo. 57  Sang kahapunanon na, nag-abot ang isa ka manggaranon nga tawo nga si Jose, nga taga-Arimatea, nga nangin disipulo man ni Jesus. 58  Nagkadto sia kay Pilato kag ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Gani nagmando si Pilato nga ihatag ini. 59  Ginkuha ni Jose ang bangkay kag ginsamburan ini sang matinlo kag pino nga lino, 60  kag ginhamyang ini sa iya bag-o nga lulubngan nga ginguhab niya sa igang. Pagkatapos ginpaligid ang daku nga bato sa ganhaan sang lulubngan, naglakat sia. 61  Apang si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria nagpabilin didto, nga nagapungko sa atubangan sang lulubngan. 62  Sang masunod nga adlaw, pagkatapos sang Adlaw sang Paghanda,* nagtipon ang puno nga mga saserdote kag ang mga Fariseo sa atubangan ni Pilato, 63  nga nagasiling: “Ginuo, nadumduman namon nga ina nga impostor nagsiling sang buhi pa sia, ‘Pagligad sang tatlo ka adlaw banhawon ako.’ 64  Gani magmando ka nga bantayan sing maayo ang lulubngan tubtob sa ikatlo nga adlaw, agod ang iya mga disipulo indi gid magkari kag kawaton sia kag magsiling sa katawhan, ‘Ginbanhaw sia gikan sa mga patay!’ kag ining ulihi nga kabutigan mangin malain pa sa nahauna.” 65  Si Pilato nagsiling sa ila: “May guardia kamo. Lakat kamo kag pabantayi ini sing maayo.” 66  Gani naglakat sila kag ginbantayan sing maayo ang lulubngan paagi sa pagpat-in sa bato kag pagbutang sing guardia.

Footnote

Mat 27:32 * Tan-awa ang Apendise 6.
Mat 27:35 * Nagkuha sila sang gagmay nga bato ukon lipak para sa kada tawo nga nagaentra kag ginbutang ini sa sulod sang tela ukon botelya kag ginlugo. Ang tag-iya sang bato ukon lipak nga nagabutan amo ang nagdaug.
Mat 27:45 * Mga alas 12 sa udto, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Mat 27:45 * Mga alas 3 sa hapon.
Mat 27:49 * Sa pagpaathag sa mga braket, tan-awa ang nota sa 16:3.
Mat 27:62 * Pagtawag sa adlaw antes sang Adlaw nga Inugpahuway kada semana, sa tion nga nagahanda sang pagkaon ang mga Judiyo para sa Adlaw nga Inugpahuway, kag ginatapos ang hilingagawon nga mga hilikuton.