Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 26:1-75

26  Sa tapos nahambal ni Jesus ini tanan nga pinamulong, nagsiling sia sa iya mga disipulo:  “Nakahibalo kamo nga duha ka adlaw sugod karon magaabot ang paskua, kag ang Anak sang tawo itugyan agod ilansang sa usok.”  Nian nagtipon ang puno nga mga saserdote kag ang mga tigulang nga lalaki sang katawhan sa luwang sang mataas nga saserdote nga si Caifas,  kag nagsinapol sila sa pagdakop kay Jesus sing malalangon kag sa pagpatay sa iya.  Apang, padayon sila nga nagsiling: “Indi sa tion sang kapiestahan, agod indi magkinagamo ang mga tawo.”  Sang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga aruon,  nagpalapit sa iya ang isa ka babayi nga may suludlan nga alabastro nga may unod nga malahalon kag mahumot nga lana, kag ginbubo ini sa iya ulo samtang nagasaliay sia sa lamesa.  Sang makita ini naakig ang mga disipulo kag nagsiling: “Ngaa gin-uyangan ini?  Kay sarang kuntani ini mabaligya sing mahal kag mahatag sa imol nga mga tawo.” 10  Bangod natalupangdan ini ni Jesus, nagsiling sia sa ila: “Ngaa ginagamo ninyo ang babayi? Kay naghimo sia sang maayo nga buhat sa akon. 11  Kay ang mga imol kaupod ninyo pirme, apang ako indi ninyo kaupod pirme. 12  Kay sang ginbubo sini nga babayi ang mahumot nga lana sa akon lawas, ginhimo niya ini agod ihanda ako sa akon lubong. 13  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Bisan diin ibantala ining maayong balita sa bug-os nga kalibutan, ang ginhimo sini nga babayi isugid man bilang pagdumdom sa iya.” 14  Nian ang isa sa napulog-duha, nga si Judas Iscariote, nagkadto sa puno nga mga saserdote 15  kag nagsiling: “Ano ang ihatag ninyo sa akon kon itugyan* ko sia sa inyo?” Nagsugtanay sila sa katluan ka bilog nga pilak. 16  Gani sugod sadto nagpangita sia sang maayo nga kahigayunan sa pagluib sa iya. 17  Sa nahauna nga adlaw sang kapiestahan sang tinapay nga wala sing pangpakumbo, nagpalapit ang mga disipulo kay Jesus kag nagsiling: “Diin mo luyag nga maghanda kami agod makakaon ka sang panihapon sa paskua?” 18  Nagsiling sia: “Kadto kamo kay Kwan sa siudad kag magsiling sa iya, Ang Manunudlo nagsiling, ‘Ang gintalana nga tion sa akon malapit na; magasaulog ako sang paskua upod sa akon mga disipulo sa imo balay.’” 19  Kag ginhimo sang mga disipulo ang ginsugo ni Jesus sa ila, kag naghanda sila para sa paskua. 20  Sang sirom na, nagsaliay sia sa lamesa upod sa napulog-duha ka disipulo. 21  Samtang nagakaon sila, nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang isa sa inyo magaluib sa akon.” 22  Nasubuan gid bangod sini, ang tagsatagsa sa ila nagsiling sa iya: “Ginuo, ako bala?” 23  Bilang sabat nagsiling sia: “Sia nga nagatum-oy sang iya kamot upod sa akon sa yahong amo ang magaluib sa akon. 24  Matuod, ang Anak sang tawo magataliwan, subong sang nasulat nahanungod sa iya, apang kailo ang tawo nga paagi sa iya luiban ang Anak sang tawo! Maayo pa kuntani sa sina nga tawo kon wala sia mabun-ag.” 25  Bilang sabat, si Judas nga buot na magluib sa iya nagsiling: “Ako bala, Rabbi?” Nagsiling sia sa iya: “Ikaw mismo ang nagsiling sini.” 26  Samtang nagapadayon sila sa pagkaon, nagkuha si Jesus sang tinapay kag pagkatapos mangamuyo, gintipiktipik niya ini kag ginhatag sa mga disipulo, nga nagasiling: “Kuha kamo, kaon kamo. Ini nagakahulugan sang akon lawas.” 27  Subong man, nagkuha sia sang isa ka kopa kag pagkatapos makapasalamat sa Dios, ginhatag niya ini sa ila, nga nagasiling: “Inom kamo sa sini, kamo tanan; 28  kay ini nagakahulugan sang akon ‘dugo sang katipan,’ nga ibubo para sa madamo sa kapatawaran sang mga sala. 29  Apang nagasiling ako sa inyo, Kutob karon indi na gid ako mag-inom sing bisan ano sini nga alak tubtob sa adlaw nga magainom ako sini sing bag-o kaupod ninyo sa ginharian sang akon Amay.” 30  Sang ulihi, sa tapos mag-amba sang mga pagdayaw, nagkadto sila sa Bukid sang mga Olibo. 31  Nian nagsiling si Jesus sa ila: “Tanan kamo masandad may kaangtanan sa akon karon nga gab-i, kay nasulat na, ‘Lab-on ko ang manugbantay, kag ang mga karnero sang panong magaalaplaag.’ 32  Apang sa tapos ako mabanhaw, mauna ako sa inyo sa Galilea.” 33  Apang bilang sabat, nagsiling si Pedro sa iya: “Bisan pa ang tanan masandad may kaangtanan sa imo, indi gid ako masandad!” 34  Si Jesus nagsiling sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Karon nga gab-i, sa wala pa makapamalo ang manok, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.” 35  Si Pedro nagsiling sa iya: “Bisan mapatay pa ako kaupod mo, indi ko gid ikaw pag-ipanghiwala.” Amo man sini ang ginsiling sang tanan nga disipulo. 36  Nian si Jesus nag-abot upod sa ila sa duog nga ginatawag Getsemane, kag nagsiling sia sa mga disipulo: “Lingkod kamo diri samtang didto ako sa unhan nga nagapangamuyo.” 37  Kag gin-upod niya si Pedro kag ang duha ka anak ni Zebedeo, kag nagkasubo sia kag nalisang. 38  Nian nagsiling sia sa ila: “Ang akon kalag nagakasubo sing tuman, nga daw mapatay ako. Pabilin kamo diri kag padayon nga magbantay upod sa akon.” 39  Kag sang nakakadto sia sa uluunhan, naghapa sia, nga nagapangamuyo kag nagsiling: “Amay ko, kon mahimo, paligara sa akon ini nga kopa. Apang, indi suno sa akon kabubut-on, kundi suno sa imo kabubut-on.” 40  Kag nagbalik sia sa iya mga disipulo kag nakita sila nga nagakatulog, kag nagsiling sia kay Pedro: “Indi bala kamo makabantay upod sa akon sing isa lang ka oras? 41  Magpadayon kamo sa pagbantay kag magpangamuyo sing padayon, agod indi kamo masulay. Sa pagkamatuod, ang espiritu handa, apang ang unod maluya.” 42  Sa liwat, sa ikaduha nga tion, naglakat sia kag nagpangamuyo, nga nagasiling: “Amay ko, kon indi mahimo nga mapaligad ini luwas kon imnon ko ini, matuman ang imo kabubut-on.” 43  Kag nagbalik sia liwat kag nakita sila nga nagakatulog, kay mabug-at ang ila mga mata. 44  Gani ginbayaan niya sila kag naglakat liwat kag nagpangamuyo sa ikatlo nga tion, nga ginasiling ang amo gihapon nga butang. 45  Nian nagbalik sia sa mga disipulo kag nagsiling sa ila: “Sa tion nga subong sini nagakatulog kamo kag nagapahuway! Yari karon! Malapit na ang oras nga ang Anak sang tawo itugyan* sa mga kamot sang mga makasasala. 46  Tindog kamo, malakat kita. Yari karon! Nagapalapit na ang magaluib sa akon.” 47  Kag sang nagahambal pa sia, yari karon! si Judas, nga isa sa napulog-duha, nag-abot kag upod niya ang daku nga kadam-an nga may mga espada kag mga inuglampos gikan sa puno nga mga saserdote kag mga tigulang nga lalaki sang katawhan. 48  Karon ang nagluib sa iya naghatag sa ila sang tanda, nga nagasiling: “Kon sin-o ang akon halukan, amo ina sia; dakpa sia.” 49  Kag nagdiretso sia palapit kay Jesus kag nagsiling: “Maayong gab-i, Rabbi!” kag naghalok sia sa iya. 50  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Ngaa yari ka?” Nian nagpalapit sila kag gin-uyatan si Jesus kag gindakop sia. 51  Apang, yari karon! ang isa sa mga kaupod ni Jesus naggabot sang iya espada kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya dulunggan. 52  Nian si Jesus nagsiling sa iya: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sang espada mapatay paagi sa espada. 53  Ukon nagahunahuna ka bala nga indi ako makapangabay sa akon Amay nga padalhan ako sa sini nga tion sing kapin sa napulog-duha ka lehiyon* sang mga anghel? 54  Kon amo, paano matuman ang Kasulatan nga dapat ini matabo sa sini nga paagi?” 55  Sa amo nga oras si Jesus nagsiling sa kadam-an: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon subong isa ka kawatan? Adlaw-adlaw nagalingkod ako sa templo nga nagapanudlo, apang wala ninyo ako gindakop. 56  Apang tanan ini nahanabo agod matuman ang mga sinulatan sang mga manalagna.” Nian ang tanan nga disipulo nagbiya sa iya kag nagpalagyo. 57  Ang mga nagdakop kay Jesus nagdala sa iya kay Caifas nga mataas nga saserdote, diin nagtipon ang mga escriba kag mga tigulang nga lalaki. 58  Apang si Pedro nagsunod sa iya sa malayo, tubtob sa luwang sang mataas nga saserdote, kag nagsulod sia kag naglingkod kaupod sa mga alagad sa balay agod tan-awon ang mahanabo. 59  Sa sini nga tion ang puno nga mga saserdote kag ang bug-os nga Sanhedrin* nagpangita sang mga saksi nga magabinutig batok kay Jesus agod mapapatay sia, 60  apang wala sila sing nakita, bisan pa nagpalapit ang madamo nga butig nga mga saksi. Sang ulihi nagpalapit ang duha 61  kag nagsiling: “Ini nga tawo nagsiling, ‘Masarangan ko gub-on ang templo sang Dios kag patindugon ini sa tatlo ka adlaw.’” 62  Bangod sini nagtindog ang mataas nga saserdote kag nagsiling sa iya: “Wala ka bala sing isabat? Ano ang ginasaksi nila batok sa imo?” 63  Apang si Jesus naghipos lang. Gani ang mataas nga saserdote nagsiling sa iya: “Ginapasumpa ko ikaw sa atubangan sang buhi nga Dios nga maghambal ka sing matuod kag isugid sa amon kon bala ikaw ang Cristo nga Anak sang Dios!” 64  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ikaw mismo ang nagsiling sini. Apang ako nagasiling sa inyo, Kutob karon makita ninyo ang Anak sang tawo nga nagalingkod sa tuo sang Gamhanan kag nagakari sa mga panganod sang langit.” 65  Nian gingisi sang mataas nga saserdote ang iya mga panapton, nga nagasiling: “Nagpasipala sia! Kinahanglan pa bala naton ang mga saksi? Yari karon! Nabatian na ninyo ang pagpasipala. 66  Ano ang masiling ninyo?” Sila nagsabat: “Takus sia sa kamatayon.” 67  Nian ginduplaan nila sia sa nawong kag ginsumbag sia. Gintampa sia sang iban, 68  nga nagasiling: “Ikaw nga Cristo, kon ikaw isa ka manalagna, isugid sa amon kon sin-o ang nagsakit sa imo.” 69  Nagapungko karon si Pedro sa gua sa luwang; kag ginpalapitan sia sang alagad nga babayi, nga nagasiling: “Ikaw man kaupod ni Jesus nga taga-Galilea!” 70  Apang ginpanghiwala niya ini sa atubangan nila tanan, nga nagasiling: “Wala ako makahibalo sang imo ginasiling.” 71  Sang naggua sia pakadto sa hulot sa gawang, isa pa ka babayi ang nakatalupangod sa iya kag nagsiling sa mga tawo didto: “Ini nga tawo kaupod ni Jesus nga Nazaretnon.” 72  Kag liwat ginpanghiwala niya ini, nga nagapanumpa: “Indi ko kilala ang tawo!” 73  Dugaydugay nagpalapit ang mga nagatindog sa palibot kag nagsiling kay Pedro: “Pat-od gid nga ikaw isa man sa ila, kay sa pagkamatuod bal-anon ini sa imo panghambal.” 74  Nian nagpanuloy sia kag nagpanumpa: “Indi ko kilala ang tawo!” Kag gilayon nga nagpamalo ang manok. 75  Kag nadumduman ni Pedro ang pinamulong nga ginhambal ni Jesus: “Sa wala pa makapamalo ang manok, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.” Kag naggua sia kag naghilibion gid.

Footnote

Mat 26:15 * Ukon, “luiban.”
Mat 26:45 * Ukon, “luiban.”
Mat 26:53 * Ang “lehiyon” amo ang panguna nga tropa sang mga hangaway sang dumaan nga Roma. Nagapahangop ini nga tinaga sang tuman kadamo.
Mat 26:59 * Ang Sanhedrin amo ang pinakamataas nga hukmanan sang mga Judiyo.