Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 23:1-39

23  Nian naghambal si Jesus sa kadam-an kag sa iya mga disipulo, nga nagasiling:  “Ang mga escriba kag mga Fariseo naglingkod sa lingkuran ni Moises.  Busa ang tanan nga butang nga ginahambal nila sa inyo, buhata kag tumana, apang indi pagbuhata ang ila ginahimo, kay nagahambal sila apang wala nagabuhat.  Nagabugkos sila sang mga lulan nga mabug-at kag ginapapas-an ini sa mga tawo, apang sila mismo indi luyag mag-alsa sini paagi sa ila tudlo.  Ginahimo nila ang tanan nila nga buluhaton agod ipakitakita sa mga tawo; kay ginapalapad nila ang nagaunod sang kasulatan nga mga bulutangan nga ginasuksok nila subong pangamlig, kag ginapalaba ang plekos sang ila mga panapton.  Luyag nila ang labing dungganon nga duog sa mga panihapon kag ang yara sa atubangan nga mga pulungkuan sa mga sinagoga,  kag ang mga panamyaw sa mga tiendahan kag tawgon nga Rabbi* sang mga tawo.  Apang kamo, indi kamo magpatawag nga Rabbi, kay isa lamang ang inyo manunudlo, kag tanan kamo mag-ulutod.  Dugang pa, indi kamo magtawag nga amay kay bisan sin-o sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang Isa nga langitnon. 10  Indi man kamo magpatawag nga ‘mga lider,’ kay isa lamang ang inyo Lider, ang Cristo. 11  Apang ang labing daku sa inyo mangin alagad ninyo. 12  Ang bisan sin-o nga nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, kag ang bisan sin-o nga nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason. 13  “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! bangod ginatakpan ninyo ang ginharian sang langit sa mga tawo; kay kamo wala nagasulod, kag wala ninyo ginatugutan nga magsulod ang mga manugsulod na. 14*  —— 15  “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! bangod nagalakbay kamo sa dagat kag sa mamala nga duta agod himuon ang isa nga proselita,* kag kon sia proselita na, ginhimo ninyo sia nga takus sa Gehenna* sing kapin pa sa inyo. 16  “Kailo kamo, bulag nga mga manugtuytoy, nga nagasiling, ‘Kon ang bisan sin-o magpanumpa tungod sa templo, ini wala sing ano man; apang kon ang bisan sin-o magpanumpa tungod sa bulawan sang templo, dapat niya ini tumanon.’ 17  Mga buangbuang kag mga bulag! Sa pagkamatuod, ano ang mas importante, ang bulawan ukon ang templo nga tungod sini nangin balaan ang bulawan? 18  Subong man, ‘Kon ang bisan sin-o magpanumpa tungod sa halaran, ini wala sing ano man; apang kon ang bisan sin-o magpanumpa tungod sa dulot nga yara sa sini, dapat niya ini tumanon.’ 19  Mga bulag! Sa pagkamatuod, ano ang mas importante, ang dulot ukon ang halaran nga tungod sini nangin balaan ang dulot? 20  Gani sia nga nagapanumpa tungod sa halaran nagapanumpa tungod sa sini kag sa tanan nga butang nga yara sa sini; 21  kag sia nga nagapanumpa tungod sa templo nagapanumpa tungod sa sini kag sa iya nga nagapuyo sa sini; 22  kag sia nga nagapanumpa tungod sa langit nagapanumpa tungod sa trono sang Dios kag sa iya nga nagalingkod sa sini. 23  “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! bangod nagahatag kamo sang ikanapulo sang hierbabuena kag sang eneldo kag sang comino,* apang ginpatumbayaan ninyo ang mas importante nga mga bahin sang Kasuguan, nga amo ang katarungan kag kaluoy kag katutom. Ini nga mga butang dapat ninyo himuon, apang indi pagpatumbayai ang iban pa nga mga butang. 24  Bulag nga mga manugtuytoy, nga nagasala sang hamlok apang nagatulon sang kamelyo! 25  “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! bangod ginatinluan ninyo ang gua sang kopa kag sang pinggan, apang sa sulod puno ini sang inati kag pagpatuyang. 26  Bulag nga Fariseo, tinlui anay ang sulod sang kopa kag sang pinggan, agod mangin matinlo man ang gua sini. 27  “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! bangod kaangay kamo sa ginpaputi nga mga lulubngan, nga matahom sa gua apang sa sulod puno sang mga tul-an sang patay nga mga tawo kag sang tanan nga sahi sang kahigkuan. 28  Sa sini nga paagi kamo man, daw matarong kon tulukon sang mga tawo, apang sa sulod puno kamo sang pagkasalimpapaw kag pagkamalinapason. 29  “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! bangod ginatukod ninyo ang mga lulubngan sang mga manalagna kag ginapatahom ang handumanan nga mga lulubngan sang mga matarong, 30  kag nagasiling kamo, ‘Kon nagkabuhi kami sa mga adlaw sang amon mga katigulangan, indi kami mangin umalambit nila sa salabton sa dugo sang mga manalagna.’ 31  Gani, ginapamatud-an ninyo nga kamo mga anak sang mga nagpatay sa mga manalagna. 32  Nian, tapusa ninyo ang mga buhat nga ginsugdan sang inyo mga katigulangan. 33  “Mga man-ug, kaliwat sang dalitan nga mga man-ug, paano kamo makapalagyo sa paghukom sang Gehenna? 34  Bangod sini, nagapadala ako sa inyo sang mga manalagna kag maalam nga mga lalaki kag mga manunudlo sang mga tawo. Ang iban sa ila patyon ninyo kag ibutang sa usok, kag ang pila sa ila lapdusan ninyo sa inyo mga sinagoga kag hingabuton sa mga siudad; 35  amo nga may salabton kamo sa naula nga dugo sang tanan nga matarong sa duta, kutob sa dugo sang matarong nga si Abel tubtob sa dugo ni Zacarias nga anak ni Baraquias, nga ginpatay ninyo sa ulot sang santuaryo kag sang halaran. 36  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Tanan ini nga butang mahanabo sa sini nga kaliwatan. 37  “Jerusalem, Jerusalem, ang nagapatay sa mga manalagna kag nagabato sa mga ginpadala sa iya,—makapila kuntani nga luyag ko tipunon ang imo mga anak, subong sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak! Apang indi ninyo luyag ini. 38  Yari karon! Ang inyo balay pabay-an sa inyo. 39  Kay nagasiling ako sa inyo, Indi na ninyo ako makita kutob karon tubtob magsiling kamo, ‘Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova!’”

Footnote

Mat 23:7 * Isa ka nagapadungog nga titulo nga nagakahulugan “ang akon halangdon.”
Mat 23:14 * Tan-awa ang nota sa 17:21.
Mat 23:15 * Ukon, nakumbertir nga mangin Judiyo.
Mat 23:15 * Tan-awa ang Apendise 9.
Mat 23:23 * Ang hierbabuena, eneldo kag comino mahumot nga mga tanom nga ginahimo panakot.