Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 22:1-46

22  Bilang sabat naghambal liwat si Jesus sa ila paagi sa mga ilustrasyon, kag nagsiling:  “Ang ginharian sang langit kaangay sa isa ka tawo, isa ka hari, nga naghanda sang punsion sa kasal para sa iya anak.  Kag ginpadala niya ang iya mga ulipon agod tawgon ang mga gin-agda sa punsion sa kasal, apang indi nila luyag magkadto.  Sa liwat ginpadala niya ang iban pa nga mga ulipon, nga nagasiling, ‘Sugiri ninyo ang mga gin-agda: “Yari karon! Nahanda ko na ang panyaga, ang akon mga toro nga baka kag pinatambok nga mga sapat gin-ihaw, kag ang tanan handa na. Kadto kamo sa punsion sa kasal.”’  Apang wala sila nagsapak kundi naglakat, ang isa sa iya uma, ang isa sa iya palatikangan;  apang ang iban nagdakop sa iya mga ulipon, kag nagmaltrato kag nagpatay sa ila.  “Kag ang hari naakig, kag ginpadala niya ang iya mga kasuldadusan kag ginlaglag ang mga manugpatay kag ginsunog ang ila siudad.  Nian nagsiling sia sa iya mga ulipon, ‘Ang punsion sa kasal handa na, apang ang mga gin-agda indi takus.  Gani kadto kamo sa mga dalan pagua sa siudad, kag ang bisan sin-o nga makita ninyo agdaha sa punsion sa kasal.’ 10  Gani ang mga ulipon nagkadto sa mga dalan kag gintipon ang tanan nga ila nakita, mga malauton kag mga maayo; kag ang hulot para sa seremonya sang kasal napuno sing mga bisita.* 11  “Sang nagsulod ang hari sa pagtan-aw sa mga bisita, nakita niya didto ang isa ka tawo nga wala nagasuksok sang panapton para sa kasal. 12  Gani nagsiling sia sa iya, ‘Abyan, ngaa nakasulod ka diri nga wala sing panapton para sa kasal?’ Wala sia makasabat. 13  Nian nagsiling ang hari sa iya mga alagad, ‘Gapusa ninyo ang iya kamot kag tiil kag ihaboy sia sa kadudulman sa gua. Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.’ 14  “Kay madamo ang ginaagda, apang pila lamang ang ginapili.” 15  Nian naglakat ang mga Fariseo kag nagsinapol agod masiod nila sia sa iya paghambal. 16  Gani ginpakadto nila sa iya ang ila mga disipulo, upod sang partido ni Herodes, nga nagasiling: “Manunudlo, nahibaluan namon nga ikaw maminatud-on kag nagapanudlo sang dalanon sang Dios sa kamatuoran, kag wala ka nagapadala sa opinyon sang iban, kay wala ka nagatulok sa nagua nga panagway sang mga tawo. 17  Gani, sugiri kami, Ano sa banta mo? Tugot bala sa kasuguan ang pagbayad sing buhis kay Cesar* ukon indi?” 18  Apang nahibaluan ni Jesus ang ila kalautan, gani nagsiling sia: “Ngaa ginatilawan ninyo ako, kamo nga mga salimpapaw? 19  Ipakita sa akon ang sensilyo nga ginabayad sa buhis.” Gindala nila sa iya ang isa ka denario.* 20  Kag nagsiling sia sa ila: “Kay sin-o dagway kag ngalan ini?” 21  Nagsiling sila: “Kay Cesar.” Nian nagsiling sia sa ila: “Busa, ibayad ninyo kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.” 22  Sang mabatian nila ini, natingala sila, kag ginbiyaan nila sia kag naglakat. 23  Sa amo nga adlaw nagpalapit sa iya ang mga Saduceo, nga nagasiling nga wala sing pagkabanhaw, kag nagpamangkot sa iya: 24  “Manunudlo, si Moises nagsiling, ‘Kon ang isa ka lalaki mapatay, nga wala sing mga anak, dapat pangasaw-on sang iya utod ang iya asawa kag magpanganak para sa iya utod.’ 25  May yara anay sa amon pito ka mag-utod nga lalaki; ang nahauna nagpangasawa kag napatay, kag bangod wala sing anak, ang iya asawa ginpangasawa sang iya utod. 26  Amo man sini ang natabo sa ikaduha kag sa ikatlo, tubtob sa ikapito. 27  Sang ulihi, napatay ang babayi. 28  Busa, sa pagkabanhaw, sa pito kay sin-o sia mangin asawa? Kay tanan sila nakapangasawa sa iya.” 29  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa ila: “Sayop kamo, bangod wala kamo makahibalo sang Kasulatan ukon sang gahom sang Dios; 30  kay sa pagkabanhaw indi na magpangasawa ang mga lalaki kag indi na magpamana ang mga babayi, kundi kaangay sila sa mga anghel sa langit. 31  Nahanungod sa pagkabanhaw sang mga patay, wala bala ninyo mabasahi ang pinamulong sang Dios sa inyo, nga nagasiling, 32  ‘Ako ang Dios ni Abraham kag ang Dios ni Isaac kag ang Dios ni Jacob’? Sia ang Dios, indi sang mga patay, kundi sang mga buhi.” 33  Sang mabatian ini, nahayanghag ang kadam-an sa iya pagpanudlo. 34  Sang nabatian sang mga Fariseo nga napahipos niya ang mga Saduceo, nagpalapit sila subong isa ka grupo. 35  Kag ang isa sa ila, nga batid sa Kasuguan, nagpamangkot sa pagtilaw sa iya: 36  “Manunudlo, ano ang labing daku nga sugo sa Kasuguan?” 37  Nagsiling sia sa iya: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ 38  Amo ini ang labing daku kag nahauna nga sugo. 39  Ang ikaduha, nga kaangay sini, amo ini, ‘Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ 40  Sa sining duha ka sugo napasad ang bug-os nga Kasuguan, kag ang pinamulong sang mga manalagna.” 41  Karon samtang nagatipon ang mga Fariseo ginpamangkot sila ni Jesus: 42  “Ano sa banta ninyo ang tuhoy sa Cristo? Kay sin-o sia anak?” Nagsiling sila sa iya: “Kay David.” 43  Nagsiling sia sa ila: “Kon amo, ngaa si David, paagi sa balaan nga espiritu, nagtawag sa iya nga ‘Ginuo,’ nga nagasiling, 44  ‘Si Jehova nagsiling sa akon Ginuo: “Lingkod ka sa akon tuo tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil”’? 45  Busa, kon si David nagtawag sa iya nga ‘Ginuo,’ paano nga sia anak niya?” 46  Kag wala sing bisan sin-o nga nakasabat sa iya sang isa ka pulong, ukon wala sing nangahas sa pagpamangkot sa iya kutob sadto nga adlaw.

Footnote

Mat 22:10 * Ukon, “mga nagasaliay sa lamesa.”
Mat 22:17 * Ukon, “sa Emperador.”
Mat 22:19 * Tan-awa ang nota sa 18:24.