Mateo 2:1-23

2  Sang nabun-ag si Jesus sa Betlehem sang Judea sang mga adlaw ni Herodes* nga hari, yari karon! ang mga astrologo gikan sa sidlangan nag-abot sa Jerusalem,  nga nagasiling: “Diin ang isa nga natawo nga hari sang mga Judiyo? Kay nakita namon ang iya bituon sang didto kami sa sidlangan, kag nagkari kami agod magyaub sa iya.”  Sang mabatian ini natublag gid si Hari Herodes, kag amo man ang bug-os nga Jerusalem;  kag sang matipon niya ang tanan nga puno nga mga saserdote kag mga escriba sang katawhan ginpamangkot niya sila kon diin matawo ang Cristo.  Nagsiling sila sa iya: “Sa Betlehem sang Judea; kay amo ini ang ginsulat paagi sa manalagna,  ‘Kag ikaw, O Betlehem sa duta sang Juda, indi gid ang labing kubos nga siudad sa mga manugdumala sang Juda; kay sa imo magagikan ang isa nga magadumala, nga magabantay sa akon katawhan, ang Israel.’”  Nian ginpatawag sing tago ni Herodes ang mga astrologo kag ginpat-od gikan sa ila kon san-o nagtuhaw ang bituon;  kag sang ginpakadto sila sa Betlehem, nagsiling sia: “Lakat kamo kag pangitaa gid sing maayo ang bata, kag kon makita ninyo sia, balitaan ninyo ako agod makakadto man ako kag magyaub sa iya.”  Sang mabatian nila ang hari, naglakat sila; kag, yari karon! ang bituon nga ila nakita sang didto sila sa sidlangan nag-una sa ila, tubtob nga nagdulog ini sa ibabaw sang duog nga nahamtangan sang bata. 10  Sang makita nila ang bituon nagkasadya gid sila. 11  Kag sang nagsulod sila sa balay nakita nila ang bata upod sa iya iloy nga si Maria, kag nagluhod sila kag nagyaub sa bata. Ginbuksan man nila ang ila mga bahandi kag gindulot sa iya ang bulawan kag olibano kag mira. 12  Apang, bangod ginpaandaman sila sang Dios paagi sa damgo nga indi magbalik kay Herodes, nagpauli sila sa ila duog paagi sa lain nga dalan. 13  Sang makalakat na sila, yari karon! ang anghel ni Jehova nagpakita kay Jose sa damgo, nga nagasiling: “Bangon ka, dalha ang bata kag ang iya iloy kag magpalagyo pakadto sa Egipto, kag magpabilin ka didto tubtob magsiling ako nga magbalik ka na; kay pangitaon ni Herodes ang bata agod patyon sia.” 14  Gani sa sina nga gab-i nagbangon sia kag gindala ang bata kag ang iya iloy pakadto sa Egipto, 15  kag nagpabilin sia didto tubtob napatay si Herodes, agod matuman ang pinamulong ni Jehova paagi sa iya manalagna, nga nagasiling: “Gikan sa Egipto gintawag ko ang akon anak.” 16  Sang makita ni Herodes nga ginlansi sia sang mga astrologo, naakig gid sia, kag nagsugo sia sang mga tawo kag ginpapatay ang tanan nga bata nga lalaki sa Betlehem kag sa tanan nga distrito sini, halin sa duha ka tuig ang edad paubos, suno sa tion nga iya ginpat-od gikan sa mga astrologo. 17  Nian natuman ang pinamulong paagi kay Jeremias nga manalagna, nga nagasiling: 18  “Isa ka tingog ang nabatian sa Rama, nagahibi kag mabaskog nga nagahaya; si Raquel ang nagahibi tungod sa iya mga anak, kag indi niya luyag nga lugpayan sia, bangod wala na sila.” 19  Sang patay na si Herodes, yari karon! ang anghel ni Jehova nagpakita kay Jose sa Egipto paagi sa damgo 20  kag nagsiling: “Bangon ka, dalha ang bata kag ang iya iloy kag maglakat kamo pakadto sa duta sang Israel, kay ang mga nagahingabot sa kabuhi* sang bata patay na.” 21  Gani nagbangon sia kag gindala ang bata kag ang iloy kag nagkadto sa duta sang Israel. 22  Apang sang mabatian niya nga si Arquelao amo ang hari sang Judea nga nagtal-us sa iya amay nga si Herodes, hinadlukan sia sa pagkadto didto. Dugang pa, bangod ginpaandaman sia sang Dios paagi sa damgo, nagkadto sia sa teritoryo sang Galilea, 23  kag nag-abot kag nagpuyo sa siudad sang Nazaret, agod matuman ang pinamulong paagi sa mga manalagna: “Tawgon sia nga Nazaretnon.”

Footnote

Mat 2:1 * Sia si Herodes nga Daku.
Mat 2:20 * Ukon, “kalag.”