Mateo 19:1-30

19  Sa tapos nahambal ni Jesus ining mga pulong, nagbiya sia sa Galilea kag nagkadto sa mga dulunan sang Judea sa tabok sang Jordan.  Nagsunod man sa iya ang daku nga kadam-an, kag gin-ayo niya sila didto.  Kag nagkadto sa iya ang mga Fariseo nga nagatinguha sa pagtilaw sa iya kag nagasiling: “Tugot bala sa kasuguan nga diborsiohan sang isa ka lalaki ang iya asawa sa tanan nga sahi sang kabangdanan?”  Bilang sabat nagsiling sia: “Wala bala ninyo mabasahi nga sia nga nagtuga sa ila sa ginsuguran naghimo sa ila nga lalaki kag babayi  kag nagsiling, ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod’?  Amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob* sang Dios indi pagbulagon sang tawo.”  Nagsiling sila sa iya: “Kon amo, ngaa ginsugo ni Moises ang paghatag sing papeles sa diborsio kag ang pagdiborsio sa iya?”  Nagsiling sia sa ila: “Bangod sa katig-a sang inyo tagipusuon, nagtugot si Moises nga diborsiohan ninyo ang inyo asawa, apang indi amo sini ang kahimtangan sa ginsuguran.  Nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga magdiborsio sa iya asawa, luwas lamang kon nakighilawas ang iya asawa, kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi.” 10  Ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Kon amo ina ang kahimtangan sang mag-asawa, maayo pa nga indi magpangasawa.” 11  Nagsiling sia sa ila: “Indi tanan nga tawo makahatag sang lugar sa sini sa ila kabuhi, kundi ang mga may dulot lamang. 12  Ang iban wala magpangasawa bangod sa depekto sang ginpanganak sila, kag ang iban bangod ginkapon sila sang mga tawo; apang ang iban wala magpangasawa bangod sa ginharian sang langit. Sia nga makahatag sang lugar sa sini sa iya kabuhi, maghimo sini.” 13  Nian gindala sa iya ang mga bata agod itungtong niya ang iya mga kamot sa ila kag magpangamuyo para sa ila; apang ginsaway sila sang mga disipulo. 14  Apang, nagsiling si Jesus: “Pabay-i ang mga bata, kag indi sila pagpunggi sa pagpalapit sa akon, kay ang ginharian sang langit ila sang mga kaangay nila.” 15  Kag gintungtong niya ang iya mga kamot sa ila kag nagbiya didto. 16  Yari karon! May isa ka tawo nga nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Manunudlo, ano ang maayo nga dapat ko himuon agod matigayon ang kabuhi nga walay katapusan?” 17  Nagsiling sia sa iya: “Ngaa ginapamangkot mo ako kon ano ang maayo? May Isa nga maayo. Apang kon luyag mo mabaton ang kabuhi, padayon nga tumana ang mga sugo.” 18  Nagsiling sia sa iya: “Diin sa sini?” Si Jesus nagsiling: “Indi ka magpatay, Indi ka magpanghilahi, Indi ka magpangawat, Indi ka magsaksi sing binutig, 19  Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy, kag, Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” 20  Ang pamatan-on nagsiling sa iya: “Tanan ini ginatuman ko; ano pa ang kulang sa akon?” 21  Nagsiling si Jesus sa iya: “Kon luyag mo mangin himpit, lakat ka kag ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ini sa mga imol kag matigayon mo ang bahandi sa langit, kag kari ka, mangin sumulunod ko.” 22  Sang mabatian sang pamatan-on ini nga pinamulong, naglakat sia nga masinulub-on, kay may madamo sia nga pagkabutang. 23  Apang nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga mabudlay para sa manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang langit. 24  Sa liwat nagasiling ako sa inyo, Mahapos pa sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang Dios.” 25  Sang mabatian ini sang mga disipulo, natingala gid sila kag nagsiling: “Sin-o gid ang maluwas?” 26  Gintulok sila ni Jesus sa nawong kag nagsiling: “Imposible ini sa mga tawo, apang sa Dios ang tanan nga butang posible.” 27  Bilang sabat nagsiling si Pedro sa iya: “Yari karon! Ginbiyaan namon ang tanan nga butang kag nagsunod sa imo; ano gid ang mabaton namon?” 28  Nagsiling si Jesus sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sa pagtuga-liwat, kon ang Anak sang tawo magalingkod sa iya mahimayaon nga trono, kamo nga nagsunod sa akon magalingkod man sa napulog-duha ka trono, kag magahukom sa napulog-duha ka tribo sang Israel. 29  Kag ang tagsatagsa nga nagbiya sang mga balay ukon mga utod nga lalaki ukon mga utod nga babayi ukon amay ukon iloy ukon mga anak ukon mga duta tungod sa akon ngalan magabaton sang mas madamo pa kag magapanubli sang kabuhi nga walay katapusan. 30  “Apang madamo nga nauna nga maulihi kag naulihi nga mauna.

Footnote

Mat 19:6 * Sa literal, “ginbutangan gota.”