Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mateo 13:1-58

13  Sa sina nga adlaw, si Jesus naggua sa balay kag naglingkod sa higad sang dagat;  kag nagtipon sa iya ang daku nga kadam-an, amo nga nagsakay sia sa sakayan kag nagpungko, kag ang bug-os nga kadam-an nagtindog sa higad sang baybay.  Nian ginsugiran niya sila sang madamo nga butang paagi sa mga ilustrasyon, nga nagasiling: “Yari karon! Isa ka manugsab-ug ang naglakat sa pagsab-ug;  kag samtang nagasab-ug sia, ang iban nga mga binhi nagtupa sa higad sang dalan, kag nag-abot ang mga pispis kag gintuka ini.  Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog diin wala sing madamo nga duta, kag nagtubo ini gilayon bangod indi madalom ang duta.  Apang sang nagbutlak ang adlaw nalayong ini, kag bangod wala sing gamot nalaya ini.  Ang iban naman nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, kag nagdabong ang tunukon nga mga tanom kag naglumos sa sini.  Ang iban pa gid nagtupa sa maayo nga duta kag nagpamunga ini, ang isa sini isa ka gatos ka pilo, ang isa naman kan-uman, ang isa pa katluan.  Sia nga may dulunggan magpamati.” 10  Gani nagpalapit ang mga disipulo kag nagsiling sa iya: “Ngaa nagahambal ka sa ila paagi sa mga ilustrasyon?” 11  Bilang sabat nagsiling sia: “Sa inyo ginhatag ang paghangop sa sagrado nga mga likom sang ginharian sang langit, apang sa ila wala ini ginhatag. 12  Kay ang bisan sin-o nga may yara, hatagan sia sing dugang kag magabugana sia; apang ang bisan sin-o nga wala, bisan pa ang yara sa iya kuhaon sa iya. 13  Amo kon ngaa nagahambal ako sa ila paagi sa mga ilustrasyon, bangod nagatulok sila apang nagatulok nga wala sing pulos, kag nagapamati sila apang nagapamati nga wala sing pulos, kag indi man nila mahangpan ang kahulugan sini; 14  kag natuman sa ila ang tagna ni Isaias, nga nagasiling, ‘Sa pagpamati, makabati kamo apang indi gid ninyo mahangpan ang kahulugan sini; kag sa pagtulok, magatulok kamo apang indi gid kamo makakita. 15  Kay ang tagipusuon sining katawhan nangin di-mabinatunon, kag nakabati ang ila mga dulunggan apang wala sila magpamati, kag ginpiyong nila ang ila mga mata; agod indi gid makakita ang ila mga mata kag makabati ang ila mga dulunggan kag makahangop ang ila tagipusuon sa kahulugan sini kag manumbalik, kag ayuhon ko sila.’ 16  “Apang, malipayon kamo bangod makakita ang inyo mga mata kag makabati ang inyo mga dulunggan. 17  Kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Madamo nga manalagna kag matarong nga mga tawo ang naghandum nga makita ang mga butang nga inyo ginatan-aw kag wala makakita sini, kag mabatian ang mga butang nga inyo ginapamatian kag wala makabati sini. 18  “Gani, pamati kamo sa ilustrasyon tuhoy sa tawo nga nagsab-ug. 19  Kon ang bisan sin-o nagapamati sa pulong sang ginharian apang wala makahangop sini, ang isa nga malauton magaabot kag magaagaw sang nasab-ug sa iya tagipusuon; amo ini ang ginsab-ug sa higad sang dalan. 20  Nahanungod sa ginsab-ug sa batuhon nga mga duog, amo ini ang nagapamati sa pulong kag sa gilayon nagabaton sini nga may kalipay. 21  Apang wala sia sing gamot sa iya kaugalingon kundi nagapabilin sa malip-ot nga tion, kag sa pag-abot sang kapipit-an ukon paghingabot bangod sa pulong, sa gilayon nagakasandad sia. 22  Nahanungod sa ginsab-ug sa tunga sang tunukon nga mga tanom, amo ini ang nagapamati sa pulong, apang ang kabalaka sining sistema sang mga butang kag ang madaya nga gahom sang manggad nagalumos sang pulong, kag sia nangin di-mabungahon. 23  Nahanungod sa ginsab-ug sa maayo nga duta, amo ini ang nagapamati sa pulong kag nagahangop sini, nga nagapamunga gid kag nagapatubas, ang isa sini isa ka gatos ka pilo, ang isa naman kan-uman, ang isa pa katluan.” 24  Isa pa ka ilustrasyon ang ginsugid niya sa ila, nga nagasiling: “Ang ginharian sang langit kaangay sa isa ka tawo nga nagsab-ug sang maayo nga binhi sa iya uma. 25  Samtang nagakatulog ang mga tawo, nag-abot ang iya kaaway kag nagsab-ug sang mga gamhon sa tunga sang mga trigo, kag nagbiya. 26  Sang nag-ulhot ang dahon kag nagpamunga, nagtubo man ang mga gamhon. 27  Gani ang mga ulipon sang agalon sang panimalay nagpalapit kag nagsiling sa iya, ‘Agalon, indi bala maayo nga binhi ang ginsab-ug mo sa imo uma? Ti, ngaa may nagtubo nga mga gamhon?’ 28  Nagsiling sia sa ila, ‘Ang kaaway, isa ka tawo, ang naghimo sini.’ Nagsiling sila sa iya, ‘Luyag mo bala nga gabuton namon ini?’ 29  Sia nagsiling, ‘Indi; kay basi sa paggabot ninyo sing mga gamhon, magabot ninyo pati ang mga trigo. 30  Pabay-i nga magtubo anay ini sing dungan tubtob sa pag-ani; kag sa tig-alani suguon ko ang mga mangangani, Gabuta anay ang mga gamhon kag hugpunga ini agod sunugon, dayon tipuna ang mga trigo sa akon tambubo.’” 31  Isa pa ka ilustrasyon ang ginsugid niya sa ila, nga nagasiling: “Ang ginharian sang langit kaangay sa lamigas sang mustasa, nga ginkuha sang tawo kag gintanom sa iya uma; 32  amo ini ang pinakagamay sa tanan nga binhi, apang kon makatubo na ini, amo ini ang labing daku sa mga utanon kag mangin kahoy, amo nga ang mga pispis sa langit nagadapo kag nagahulon sa mga sanga sini.” 33  Isa pa ka ilustrasyon ang ginsugid niya sa ila: “Ang ginharian sang langit kaangay sa lebadura nga ginkuha sang isa ka babayi kag ginsamo sa tatlo ka daku nga sukob sang harina, tubtob nga ang bug-os nga linamas nagkumbo.” 34  Tanan ini ginhambal ni Jesus sa kadam-an paagi sa mga ilustrasyon. Sa pagkamatuod, kon wala sing ilustrasyon indi sia maghambal sa ila; 35  agod matuman ang pinamulong paagi sa manalagna nga nagsiling: “Itikab ko ang akon baba agod maghambal sang mga ilustrasyon, ipahayag ko ang mga butang nga natago kutob sa pagtukod sa kalibutan.” 36  Sa tapos napalakat ang kadam-an nagsulod sia sa balay. Kag ang iya mga disipulo nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Ipaathag sa amon ang ilustrasyon tuhoy sa mga gamhon sa uma.” 37  Bilang sabat sia nagsiling: “Ang manugsab-ug sang maayo nga binhi amo ang Anak sang tawo; 38  ang uma amo ang kalibutan; kag ang maayo nga binhi amo ang mga anak sang ginharian; apang ang mga gamhon amo ang mga anak sang isa nga malauton, 39  kag ang kaaway nga nagsab-ug sa ila amo ang Yawa. Ang tig-alani amo ang katapusan sang sistema sang mga butang, kag ang mga mangangani amo ang mga anghel. 40  Busa, subong nga ang mga gamhon gingabot kag ginsunog sa kalayo, mangin amo man sini sa katapusan sang sistema sang mga butang. 41  Ang Anak sang tawo magapadala sang iya mga anghel, kag kuhaon nila sa iya ginharian ang tanan nga nagapasandad kag ang mga nagahimo sang pagkamalinapason, 42  kag idap-ong nila sila sa kalayuhon nga hurno. Didto magahibi sila kag magapabagrot sang ila mga ngipon. 43  Sa amo nga tion ang mga matarong magasilak sing masanag kaangay sang adlaw sa ginharian sang ila Amay. Sia nga may dulunggan magpamati. 44  “Ang ginharian sang langit kaangay sa bahandi nga natago sa latagon, nga nakita sang isa ka tawo kag gintago; kag bangod sa kalipay naglakat sia kag ginbaligya ang iya mga pagkabutang kag ginbakal ang latagon. 45  “Sa liwat ang ginharian sang langit kaangay sa isa ka nagalakbay nga manugpatikang nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. 46  Sang masapwan niya ang isa ka perlas nga may daku nga balor, naglakat sia kag ginbaligya gilayon ang tanan niya nga pagkabutang kag ginbakal ini. 47  “Sa liwat ang ginharian sang langit kaangay sa pukot nga ginladlad sa dagat kag nagakuha sang tanan nga sahi sang isda. 48  Sang napuno na ini ginpahigad nila ini sa baybay kag nagpungko sila kag gintipon ang maayo nga mga isda sa mga suludlan, apang ginpilak nila ang indi maayo. 49  Mangin amo man sini sa katapusan sang sistema sang mga butang: magagua ang mga anghel kag magapain sang mga malauton gikan sa mga matarong 50  kag idap-ong sila sa kalayuhon nga hurno. Didto magahibi sila kag magapabagrot sang ila mga ngipon. 51  “Nahangpan bala ninyo ini tanan?” Nagsiling sila sa iya: “Huo.” 52  Nian nagsiling sia sa ila: “Kon amo, ang tagsa ka manunudlo sang mga tawo, nga natudluan tuhoy sa ginharian sang langit, kaangay sa isa ka tawo, isa ka agalon sang panimalay, nga nagapagua sang bag-o kag daan nga mga butang sa iya talaguan sing bahandi.” 53  Sa tapos nahambal ni Jesus ini nga mga ilustrasyon, nagbiya sia didto. 54  Kag sang makaabot sia sa iya kaugalingon nga lugar gintudluan niya sila sa ila sinagoga, amo nga nahayanghag sila kag nagsiling: “Diin ginkuha sini nga tawo ining kaalam kag ining gamhanan nga mga buhat? 55  Indi bala sia ang anak sang panday? Indi bala nga si Maria ang iya iloy, kag ang iya mga utod nga lalaki amo si Santiago kag si Jose kag si Simon kag si Judas? 56  Kag ang iya mga utod nga babayi, indi bala kaupod naton sila? Kon amo, diin ginkuha sini nga tawo ini tanan nga butang?” 57  Gani nasandad sila sa iya. Apang si Jesus nagsiling sa ila: “Ginapadunggan ang manalagna luwas lamang sa iya kaugalingon nga lugar kag sa iya kaugalingon nga panimalay.” 58  Kag wala sia maghimo sang madamong gamhanan nga mga buhat didto bangod wala sila sing pagtuo.

Footnote