Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 10:1-42

10  Gani gintawag niya ang iya napulog-duha ka disipulo kag ginhatagan sila sing awtoridad sa di-matinlo nga mga espiritu, agod tabugon ini kag ayuhon ang tanan nga sahi sang balatian kag tanan nga sahi sang kasablagan sa lawas.  Ang ngalan sang napulog-duha ka apostoles amo ini: Una, si Simon, nga ginatawag Pedro,* kag si Andres nga iya utod; kag si Santiago nga anak ni Zebedeo kag si Juan nga iya utod;  si Felipe kag si Bartolome; si Tomas kag si Mateo nga manugsukot sing buhis; si Santiago nga anak ni Alfeo, kag si Tadeo;  si Simon nga makugi, kag si Judas Iscariote, nga nagluib kay Jesus sang ulihi.  Ginpadala ni Jesus ang napulog-duha, kag ginsugo sila: “Indi kamo magkadto sa dalan sang mga pungsod, kag indi kamo magsulod sa siudad sang mga Samaritano;  kundi, sa baylo, padayon kamo nga magkadto sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel.  Samtang nagalakat kamo, magbantala, nga nagasiling, ‘Ang ginharian sang langit malapit na.’  Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, tabuga ang mga demonyo. Nagbaton kamo nga wala sing bayad, ihatag ninyo nga wala sing bayad.  Indi kamo magdala sang bulawan ukon pilak ukon saway sa inyo mga wagkus nga puyopuyo, 10  ukon balunan sing pagkaon sa inyo pagpanglakaton, ukon dugang* nga nasulod nga panapton, ukon sandalyas ukon sungkod; kay ang mamumugon takus nga hatagan sing pagkaon. 11  “Bisan diin nga siudad ukon minuro kamo magsulod, pangitaa ninyo kon sin-o didto ang takus, kag magdayon kamo didto tubtob nga maghalin kamo. 12  Kon nagasulod kamo sa balay, tamyawa ninyo ang panimalay; 13  kag kon ang panimalay takus, ang inyo paghidait mangin sa sini; apang kon indi ini takus, pabalika sa inyo ang inyo paghidait. 14  Bisan diin nga wala sing isa nga magbaton sa inyo ukon magpamati sa inyo mga pulong, sa paggua ninyo sa amo nga balay ukon sa amo nga siudad itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil. 15  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Mahaganhagan pa sa duta sang Sodoma kag Gomorra ang Adlaw sang Paghukom sangsa amo nga siudad. 16  “Yari karon! Ginapadala ko kamo subong sang mga karnero sa tunga sang mga lobo; busa mangin mainandamon kamo subong sang mga man-ug apang inosente subong sang mga salampati. 17  Mag-andam kamo sa mga tawo; kay dalhon nila kamo sa mga hukmanan, kag lapdusan nila kamo sa ila mga sinagoga. 18  Kag dalhon kamo sa atubangan sang mga gobernador kag mga hari bangod sa akon, subong panaksi sa ila kag sa mga pungsod. 19  Apang, kon dalhon nila kamo, indi kamo magkabalaka kon paano kamo maghambal ukon kon ano ang inyo ihambal; kay ang inyo ihambal ihatag sa inyo sa amo nga tion; 20  kay indi lamang kamo ang nagahambal, kundi ang espiritu sang inyo Amay ang nagahambal paagi sa inyo. 21  Dugang pa, ang utod mangin kabangdanan sang kamatayon sang iya utod, kag ang amay sang iya anak, kag ang mga anak magapamatok sa mga ginikanan kag mangin kabangdanan sang ila kamatayon. 22  Kag dumtan kamo sang tanan nga tawo tungod sa akon ngalan; apang sia nga nagabatas tubtob sa katapusan amo ang maluwas. 23  Kon hingabuton nila kamo sa isa ka siudad, magpalagyo kamo sa iban nga siudad; kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, indi gid ninyo matapos libot ang mga siudad sang Israel tubtob mag-abot ang Anak sang tawo. 24  “Ang disipulo indi labaw sa iya manunudlo, ukon ang ulipon labaw sa iya ginuo. 25  Tuman na para sa disipulo nga mangin subong sang iya manunudlo, kag sa ulipon nga mangin subong sang iya ginuo. Kon gintawag sang mga tawo ang agalon sang panimalay nga Beelzebub, daw ano pa nga tawgon nila sing subong ang mga katapo sang iya panimalay? 26  Busa indi kamo magkahadlok sa ila; kay wala sing bisan ano nga natabunan nga indi madayag, kag sekreto nga indi mahibaluan. 27  Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ipamulong ninyo sa masanag; kag ang nabatian ninyo nga ginahutik, ibantala ninyo gikan sa mga atop sang balay. 28  Kag indi kamo magkahadlok sa mga nagapatay sang lawas apang indi makapatay sang kalag; kundi kahadlukan ninyo ang makalaglag sang kalag kag lawas sa Gehenna.* 29  Indi bala nga ginabaligya ang duha ka maya sa bili nga isa ka sensilyo nga diutay sing balor? Apang wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay. 30  Bisan ang mga buhok mismo sa inyo ulo naisip na tanan. 31  Busa indi kamo magkahadlok: mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya. 32  “Nian, ang tagsatagsa nga magpahayag nga nahiusa sa akon sa atubangan sang mga tawo, ipahayag ko man nga nahiusa sia sa akon sa atubangan sang akon Amay nga yara sa langit; 33  apang ang bisan sin-o nga magpanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ipanghiwala ko man sia sa atubangan sang akon Amay nga yara sa langit. 34  Indi kamo maghunahuna nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa duta; nagkari ako sa pagdala, indi sing paghidait, kundi sing espada. 35  Kay nagkari ako sa pagpahanabo sing pagbinahinbahin, ang lalaki batok sa iya amay, kag ang anak nga babayi batok sa iya iloy, kag ang lamharon nga asawa batok sa iya ugangan nga babayi. 36  Sa pagkamatuod, ang mga kaaway sang tawo amo ang mga katapo mismo sang iya panimalay. 37  Sia nga nagahigugma sa amay ukon iloy sing labi pa sa akon indi takus sa akon; kag sia nga nagahigugma sa anak nga lalaki ukon anak nga babayi sing labi pa sa akon indi takus sa akon. 38  Kag ang bisan sin-o nga wala nagabaton sang iya usok sang pag-antos* kag wala nagasunod sa akon indi takus sa akon. 39  Sia nga nakatigayon sang iya kalag madulaan sini, kag sia nga nadulaan sang iya kalag tungod sa akon makatigayon sini. 40  “Sia nga nagabaton sa inyo nagabaton man sa akon, kag sia nga nagabaton sa akon nagabaton man sa nagpadala sa akon. 41  Sia nga nagabaton sa manalagna bangod manalagna sia magabaton sang padya nga para sa manalagna, kag sia nga nagabaton sa matarong nga tawo bangod matarong sia nga tawo magabaton sang padya nga para sa matarong nga tawo. 42  Kag ang bisan sin-o nga nagahatag sa isa sining mga kubos sing isa lamang ka kopa sang mabugnaw nga tubig nga mainom bangod disipulo sia, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, indi gid niya mawasi ang iya padya.”

Footnote

Mat 10:2 * May lima ka ngalan si “Pedro”: diri “Simon, nga ginatawag Pedro”; sa 16:16, “Simon Pedro”; sa Bin 15:14, “Simeon”; sa Ju 1:42, “Cefas”; kag sa masami “Pedro,” subong sa Mat 14:28.
Mat 10:10 * Sa literal, “duha.”
Mat 10:28 * Tan-awa ang Apendise 9.
Mat 10:38 * Tan-awa ang Apendise 6.