Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Marcos 9:1-50

9  Dugang pa, nagsiling sia sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, May pila sa mga nagatindog diri nga indi na mapatay tubtob nga makita anay nila ang ginharian sang Dios nga nagagahom.”  Kag pagligad sang anom ka adlaw gin-upod ni Jesus si Pedro kag si Santiago kag si Juan, kag gindala sila sa isa ka mataas nga bukid nga sila lang. Kag nagbaylo ang iya dagway sa atubangan nila,  kag ang iya sampaw nga mga panapton nagsanag, nga mas maputi sangsa mapaputi sang bisan sin-o nga tawo sa duta.  Nakita man nila si Elias kaupod ni Moises, kag nagapakighambal sila kay Jesus.  Gani si Pedro nagsiling kay Jesus: “Rabbi,* maayo nga yari kami diri, gani mahimo kami sang tatlo ka tolda, isa para sa imo kag isa para kay Moises kag isa para kay Elias.”  Sa katunayan, wala sia makahibalo kon ano ang iya isiling, kay hinadlukan gid sila.  Kag may nagporma nga panganod, nga naglikop sa ila, kag may tingog gikan sa panganod: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma; magpamati kamo sa iya.”  Kag hinali sila nga nanghulonghulong sa palibot, apang wala sila sing iban nga nakita nga kaupod nila, luwas lamang kay Jesus.  Samtang nagadulhog sila sa bukid, ginsugo niya sila nga indi pag-isugid ang ila nakita kay bisan sin-o, tubtob nga ang Anak sang tawo mabanhaw gikan sa mga patay. 10  Kag gintuman gid nila ang iya ginsiling, apang nagpamangkutanay sila kon ano ang kahulugan sini nga pagkabanhaw gikan sa mga patay. 11  Kag ginpamangkot nila sia, nga nagasiling: “Ngaa nagsiling ang mga escriba nga dapat magkari sing una si Elias?” 12  Nagsiling sia sa ila: “Magakari sing una si Elias kag magapasag-uli sang tanan nga butang; apang ngaa nasulat nahanungod sa Anak sang tawo nga dapat sia mag-antos sang madamo nga butang kag tamdon nga wala sing kabilinggan? 13  Apang nagasiling ako sa inyo, Sa katunayan, nagkari na si Elias kag ginhimo nila sa iya ang madamo nga butang nga luyag nila, subong sang nasulat nahanungod sa iya.” 14  Sang nagapadulong sila sa iban nga mga disipulo, nakita nila ang daku nga kadam-an nga nagapalibot sa ila kag ang mga escriba nga nagapakigbais sa ila. 15  Apang sa gilayon nga nakita sia sang bug-os nga kadam-an nakibot sila, kag nagdalagan sila padulong sa iya kag gintamyaw sia. 16  Kag namangkot sia sa ila: “Ano ang inyo ginabais sa ila?” 17  Kag ang isa sa kadam-an nagsabat sa iya: “Manunudlo, gindala ko sa imo ang akon anak nga lalaki bangod ginsudlan sia sang espiritu amo nga nangin apa sia; 18  kag bisan diin sia kon magsulod ini sa iya ginapusdak sia sa duta, kag nagabura sia kag nagapabagrot sang iya mga ngipon kag nagapalangluya sia. Kag nagsiling ako sa imo mga disipulo nga tabugon ini, apang indi sila makasarang.” 19  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “O wala sing pagtuo nga kaliwatan, tubtob san-o ako magaupod sa inyo? Tubtob san-o ako magabatas sa inyo? Dalha sia sa akon.” 20  Gani gindala nila ang bata sa iya. Apang sang nakita sang espiritu si Jesus gilayon nga ginpakombulsion sini ang bata, kag sang natumba sia sa duta nagligidligid sia nga nagabura. 21  Kag namangkot sia sa amay: “Daw ano na kadugay nga nagakatabo ini sa iya?” Nagsabat sia: “Halin sang bata pa sia; 22  kag pirme sia ginahaboy sini sa kalayo kag sa tubig agod patyon sia. Apang kon may mahimo ka, maluoy ka sa amon kag buligi kami.” 23  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ina nga pinamulong, ‘Kon may mahimo ka’! Ang tanan nga butang posible kon ang isa may pagtuo.” 24  Sa gilayon nagsinggit ang amay sang bata, nga nagasiling: “May pagtuo ako! Buligi ako nga magbakod pa ang akon pagtuo!” 25  Kag sang makita ni Jesus nga ang kadam-an nagdinaguso pakadto sa ila, ginsaway niya ang di-matinlo nga espiritu, kag nagsiling sa sini: “Ikaw nga apa kag bungol nga espiritu, ginamanduan ko ikaw, gua ka sa iya kag indi na magsulod sa iya.” 26  Kag sa tapos makasinggit kag ginpakombulsion sing malawig ang bata naggua ini; kag daw patay na sia, gani ang kalabanan sa ila nagsiling: “Patay na sia!” 27  Apang gin-uyatan sia ni Jesus sa kamot kag ginpabangon, kag nagbangon sia. 28  Gani sang nakasulod na sia sa balay ginpamangkot sia sang mga disipulo nga sila lang: “Ngaa indi namon matabog ini?” 29  Kag nagsiling sia sa ila: “Ini nga sahi indi matabog sa bisan ano nga paagi kundi paagi lamang sa pangamuyo.” 30  Naghalin sila didto kag nag-agi sa Galilea, apang indi niya luyag nga may makahibalo sini. 31  Kay nagapanudlo sia sa iya mga disipulo kag nagsiling sa ila: “Ang Anak sang tawo itugyan sa mga kamot sang mga tawo, kag patyon nila sia, apang, bisan pa mapatay, mabanhaw sia tatlo ka adlaw sa ulihi.” 32  Apang, wala nila mahangpan ang pinamulong, kag nahadlok sila magpamangkot sa iya. 33  Kag nag-abot sila sa Capernaum. Sang yara na sia sa sulod sang balay ginpamangkot niya sila: “Ano ang inyo ginbaisan sa dalan?” 34  Naghipos sila, kay sa dalan nagbaisay sila kon sin-o ang labing daku sa ila. 35  Gani naglingkod sia kag gintawag ang napulog-duha kag nagsiling sa ila: “Kon luyag sang bisan sin-o nga mangin nahauna, dapat sia mangin ulihi sa tanan kag mangin alagad sang tanan.” 36  Nagkuha sia sang isa ka bata, ginpatindog sia sa tunga nila kag ginhakos sia kag nagsiling sa ila: 37  “Ang bisan sin-o nga nagabaton sang isa sa subong sini nga mga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon; kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa akon, nagabaton indi lamang sa akon, kundi sa iya man nga nagpadala sa akon.” 38  Si Juan nagsiling sa iya: “Manunudlo, nakita namon ang isa ka tawo nga nagatabog sang mga demonyo paagi sa imo ngalan kag ginpunggan namon sia, bangod wala sia nagaupod sa aton.” 39  Apang si Jesus nagsiling: “Indi sia pagpunggi, kay wala sing bisan sin-o nga makahimo sang gamhanan nga buhat sa akon ngalan nga madali makatamay sa akon; 40  kay sia nga indi batok sa aton dampig sa aton. 41  Kay ang bisan sin-o nga nagahatag sa inyo sang isa ka kopa nga tubig nga mainom bangod kamo iya ni Cristo, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, indi gid niya madula ang iya padya. 42  Apang ang bisan sin-o nga nagapasandad sa isa sining mga kubos nga nagatuo, maayo pa sa iya nga bitayan sa liog sing galingan nga bato subong sang ginapatiyog sang asno kag itagbong sa dagat. 43  “Kag kon ang imo kamot nagapasandad sa imo, utda ini; maayo pa nga magbaton ka sang kabuhi nga ikaw kumpol sangsa makadto ka nga may duha ka kamot sa Gehenna,* sa kalayo nga indi mapalong. 44*  —— 45  Kag kon ang imo tiil nagapasandad sa imo, utda ini; maayo pa nga magbaton ka sang kabuhi nga ikaw kumpol sangsa itagbong ka nga may duha ka tiil sa Gehenna. 46*  —— 47  Kag kon ang imo mata nagapasandad sa imo, ihaboy ini; maayo pa nga magsulod ka sa ginharian sang Dios nga isa lang ang imo mata sangsa itagbong ka nga may duha ka mata sa Gehenna, 48  diin ang mga ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong. 49  “Kay ang tanan dapat maasinan sing kalayo. 50  Ang asin maayo; apang kon ang asin indi na maparat, ano ang itimpla ninyo sa sini? Magtigayon sing asin sa inyo kaugalingon, kag makighidait sa isa kag isa.”

Footnote

Mar 9:5 * Buot silingon, “Manunudlo.”
Mar 9:43 * Tan-awa ang Apendise 9.
Mar 9:44 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.
Mar 9:46 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.