Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Marcos 3:1-35

3  Sa liwat nagsulod sia sa isa ka sinagoga, kag may isa ka tawo didto nga naitus ang kamot.  Gani ginpanilagan nila sia sing maayo agod tan-awon kon bala ayuhon niya ang tawo sa adlaw nga inugpahuway, agod masumbong nila sia.  Kag nagsiling sia sa tawo nga naitus ang kamot: “Tindog ka kag magpatunga.”  Dayon nagsiling sia sa ila: “Ano ang tugot sa kasuguan nga himuon sa adlaw nga inugpahuway: ang maayo ukon ang malain, ang pagluwas ukon ang pagpatay sing kalag?” Apang naghipos sila.  Kag sa tapos nagtulok sa ila nga may kaakig, nga nasubuan gid sa katig-a sang ila tagipusuon, nagsiling sia sa tawo: “Untaya ang imo kamot.” Kag gin-untay niya ini, kag naulian ang iya kamot.  Nian naggua ang mga Fariseo kag gilayon nga nakigsapol sa partido ni Herodes agod mapatay nila sia.  Apang si Jesus upod sa iya mga disipulo nagkadto sa dagat; kag nagsunod sa iya ang daku nga kadam-an gikan sa Galilea kag Judea.  Bisan ang daku nga kadam-an gikan sa Jerusalem kag gikan sa Idumea kag gikan sa tabok sang Jordan kag sa palibot sang Tiro kag Sidon nagkadto sa iya sang mabatian nila kon daw ano kadamo nga butang ang iya ginahimo.  Kag ginhambalan niya ang iya mga disipulo nga maghanda sang gamay nga sakayan nga pirme niya magamit agod ang kadam-an indi magdinaguso sa iya. 10  Kay madamo ang iya gin-ayo, amo nga ang tanan nga may malubha nga mga balatian nagdugok sa iya agod matandog sia. 11  Sa tagsa ka tion nga makita sia sang di-matinlo nga mga espiritu, bisan sila nagahapa sa iya atubangan kag nagasinggit: “Ikaw ang Anak sang Dios.” 12  Apang madamo nga beses nga nagtugon gid sia sa ila nga indi sia pag-ipakilala. 13  Kag nagtaklad sia sa isa ka bukid kag ginpatawag ang mga luyag niya kag nagkadto sila sa iya. 14  Kag nagpili sia sang napulog-duha ka tawo, nga gintawag man niya nga “mga apostoles,” agod padayon sila nga magpakig-upod sa iya kag mapadala niya sila sa pagbantala 15  kag makatigayon sang awtoridad sa pagtabog sa mga demonyo. 16  Ang napulog-duha nga ginpili niya amo si Simon, nga ginhingalanan man niya Pedro, 17  kag si Santiago nga anak ni Zebedeo kag si Juan nga utod ni Santiago (gintawag man niya sila nga Boanerges, nga kon sayuron Mga Anak sang Daguob), 18  kag si Andres kag si Felipe kag si Bartolome kag si Mateo kag si Tomas kag si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Tadeo kag si Simon nga makugi 19  kag si Judas Iscariote, nga nagluib sa iya sang ulihi. Kag nagsulod sia sa isa ka balay. 20  Sa liwat nagtipon ang kadam-an, amo nga wala gani sila makakaon. 21  Apang sang nabatian sang iya mga paryente ang tuhoy sini, nagkadto sila sa pagdakop sa iya, kay nagsiling sila: “Nagbuang sia.” 22  Subong man, ang mga escriba nga nagdulhog gikan sa Jerusalem nagsiling: “Yara sa iya si Beelzebub, kag nagatabog sia sang mga demonyo paagi sa manuggahom sang mga demonyo.” 23  Gani, gintawag niya sila kag nagpamulong sia sa ila paagi sa mga ilustrasyon: “Paano ni Satanas matabog si Satanas? 24  Kon ang isa ka ginharian nabahinbahin, ini nga ginharian indi makatindog; 25  kag kon ang isa ka panimalay nabahinbahin, ini nga panimalay indi makatindog. 26  Subong man, kon si Satanas nagasumpong sa iya kaugalingon kag nabahinbahin, indi sia makatindog, kundi madangat sa iya katapusan. 27  Sa pagkamatuod, wala sing isa nga nakasulod sa balay sang makusog nga tawo ang makaati sang iya pagkabutang kon indi anay niya paggapuson ang tawo, kag dayon atihon niya ang balay sang tawo. 28  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang tanan nga sala kag pagpasipala nga ginahimo sang mga tawo mapatawad. 29  Apang, ang bisan sin-o nga nagapasipala sa balaan nga espiritu indi gid mapatawad tubtob san-o, kundi nakasala tubtob san-o.” 30  Amo sini bangod sila nagasiling: “Sia may di-matinlo nga espiritu.” 31  Karon nag-abot ang iya iloy kag ang iya mga utod nga lalaki, kag samtang nagatindog sila sa gua, nagpasugo sila agod tawgon sia. 32  Apang, isa ka kadam-an ang nagapungko sa palibot niya, gani nagsiling sila sa iya: “Yari karon! Ang imo iloy kag ang imo mga utod yara sa gua nga nagapangita sa imo.” 33  Apang bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Sin-o ang akon iloy kag ang akon mga utod?” 34  Kag samtang nagatulok sa mga nagapungko sa palibot niya, sia nagsiling: “Tan-awa, ang akon iloy kag ang akon mga utod! 35  Ang bisan sin-o nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios, sia amo ang akon utod nga lalaki kag utod nga babayi kag iloy.”

Footnote