Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Lucas 9:1-62

9  Kag gintawag niya ang napulog-duha kag ginhatagan sila sing gahom kag awtoridad sa tanan nga demonyo kag sa pag-ayo sa mga balatian.  Gani ginpadala niya sila sa pagbantala sing ginharian sang Dios kag sa pagpang-ayo,  kag nagsiling sia sa ila: “Indi magdala sang bisan ano sa inyo pagpanglakaton, bisan sungkod ukon balunan sing pagkaon, ukon tinapay ukon kuarta nga pilak; bisan dugang nga nasulod nga panapton.*  Apang bisan diin nga balay kamo magsulod, magdayon kamo didto kag maghalin gikan didto.  Kag bisan diin nga ang mga tawo indi magbaton sa inyo, sa paggua ninyo sa amo nga siudad itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil bilang pamatuod batok sa ila.”  Nian nagsugod sila sa pagkadto sa mga minuro, nga nagabantala sang maayong balita kag nagapang-ayo bisan diin.  Karon nabatian ni Herodes* nga manugdumala sang distrito ang tanan nga nahanabo, kag naligban gid sia bangod ang pila nagsiling nga si Juan ginbanhaw gikan sa mga patay,  apang suno sa iban nagpakita si Elias, kag suno pa gid sa iban nabanhaw ang isa sa mga manalagna sang una.  Nagsiling si Herodes: “Ginpapugutan ko si Juan. Nian, sin-o ini nga tuhoy sa iya nabatian ko ang amo nga mga butang?” Gani gintinguhaan niya nga makita sia. 10  Kag sang nakabalik na ang mga apostoles ginsugid nila sa iya ang mga butang nga ila nahimo. Nian gin-upod niya sila kag nagkadto nga sila lang sa isa ka siudad nga ginatawag Betsaida. 11  Apang sang mahibaluan ini sang kadam-an, nagsunod sila sa iya. Kag ginbaton niya sila sing mainayuhon kag naghambal sia sa ila tuhoy sa ginharian sang Dios, kag gin-ayo niya ang mga nagakinahanglan ayuhon. 12  Nian nagahingapos na ang adlaw. Ang napulog-duha nagpalapit kag nagsiling sa iya: “Palakta ang kadam-an, agod makakadto sila sa mga minuro kag kaumhan sa palibot kag makakita sang dalayunan kag kalan-on, bangod yari kita sa baw-ing nga duog.” 13  Apang nagsiling sia sa ila: “Hatagi ninyo sila sang makaon.” Nagsiling sila: “May yara lamang kita lima ka tinapay kag duha ka isda, luwas lang kon maglakat kami kag magbakal sang pagkaon para sa sining tanan nga tawo.” 14  Sa katunayan, mga lima ka libo ang lalaki. Apang nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Magsaliay sila subong nga yara sa kalan-an, nga nagrupo sing mga tagkalim-an.” 15  Kag ginhimo nila ini kag ginpasaliay sila tanan. 16  Nian ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda, kag nagtangla sia sa langit, nagpangamuyo* kag gintipiktipik ini kag ginhatag sa mga disipulo agod ipanagtag sa kadam-an. 17  Gani nagkaon sila tanan kag nabusog, kag gintipon ang ila nabilin, napulog-duha ka alat sang mga tinipik. 18  Sang ulihi, sang nagapangamuyo sia nga isahanon, tingob nga nagpalapit ang mga disipulo sa iya, kag ginpamangkot niya sila, nga nagasiling: “Sin-o ako suno sa ginasiling sang kadam-an?” 19  Bilang sabat nagsiling sila: “Si Juan Bautista; apang ang iban, Si Elias, kag ang iban pa, nga ang isa sa mga manalagna sang una nabanhaw.” 20  Nian nagsiling sia sa ila: “Kamo naman, sin-o ako suno sa inyo?” Si Pedro nagsabat: “Ang Cristo sang Dios.” 21  Kag nagtugon gid sia sa ila nga indi ini pag-isugid kay bisan sin-o, 22  apang nagsiling: “Ang Anak sang tawo dapat mag-antos sang madamo nga butang kag sikwayon sang mga tigulang nga lalaki kag puno nga mga saserdote kag mga escriba, kag patyon sia, kag banhawon sa ikatlo nga adlaw.” 23  Nian nagsiling sia sa tanan: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos* sa adlaw-adlaw kag padayon nga magsunod sa akon. 24  Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kalag* madulaan sini; apang ang bisan sin-o nga madulaan sang iya kalag tungod sa akon magaluwas sini. 25  Ano gid ang mabenepisyo sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan apang madula ang iya kabuhi ukon mahalitan sia? 26  Kay ang bisan sin-o nga ginakahuya ako kag ang akon mga pulong, igakahuya sia sang Anak sang tawo kon mag-abot sia sa iya himaya kag sang iya Amay kag sang balaan nga mga anghel. 27  Apang ginasiling ko sa inyo ang matuod, May pila sa mga nagatindog diri nga indi na mapatay tubtob nga makita anay nila ang ginharian sang Dios.” 28  Sa katunayan, mga walo ka adlaw pagkatapos ini nahambal, gin-upod niya si Pedro kag si Juan kag si Santiago kag nagtaklad sa bukid agod mangamuyo. 29  Kag samtang nagapangamuyo sia nagbaylo ang dagway sang iya nawong kag ang iya mga panapton nagsanag sa kaputi. 30  Subong man, yari karon! may duha ka tawo nga nagapakighambal sa iya, si Moises kag si Elias. 31  Mahimayaon sila nga nagpakita kag naghambalanay tuhoy sa iya pagtaliwan, nga pat-od nga mahanabo sa Jerusalem. 32  Karon si Pedro kag ang mga kaupod niya natulugan; apang sang nakabugtaw na sila nakita nila ang iya himaya kag ang duha ka lalaki nga nagatindog kaupod niya. 33  Kag sang nagabiya sila sa iya, si Pedro nagsiling kay Jesus: “Manunudlo, maayo nga yari kami diri, gani mahimo kami sang tatlo ka tolda, isa para sa imo kag isa para kay Moises kag isa para kay Elias,” nga wala makahibalo sang iya ginahambal. 34  Apang samtang ginahambal niya ini may nagporma nga panganod kag naglikop sa ila. Sang nalikupan na sila sang panganod, hinadlukan gid sila. 35  Kag may tingog gikan sa panganod, nga nagasiling: “Ini ang akon Anak, ang isa nga pinili. Magpamati kamo sa iya.” 36  Kag sang nabatian ang tingog, nakita nila nga nagaisahanon na lang si Jesus. Apang naghipos lang sila kag wala manugid kay bisan sin-o sadto nga mga adlaw sang bisan ano nga mga butang nga ila nakita. 37  Sang madason nga adlaw, sang nagdulhog sila sa bukid, ginsugata sia sang daku nga kadam-an. 38  Kag, yari karon! may isa ka tawo nga nagsinggit gikan sa kadam-an, nga nagasiling: “Manunudlo, nagapakiluoy ako sa imo nga tan-awon mo ang akon anak nga lalaki, kay sia bugtong ko nga anak, 39  kag, yari karon! ginasudlan sia sang isa ka espiritu, kag hinali sia nga nagasinggitan, kag ginapakombulsion sia sini kag ginapabura, kag indi ini luyag maggua sa iya bisan pa sa tapos nga nahalitan sia. 40  Kag nakiluoy ako sa imo mga disipulo nga tabugon ini, apang indi sila makasarang.” 41  Bilang sabat si Jesus nagsiling: “O wala sing pagtuo kag balingag nga kaliwatan, tubtob san-o ako magaupod sa inyo kag magabatas sa inyo? Dalha diri ang imo anak.” 42  Apang sang nagapalapit pa lang sia, ginpusdak sia sang demonyo sa duta kag ginpakombulsion. Apang, ginsaway ni Jesus ang di-matinlo nga espiritu kag gin-ayo ang bata nga lalaki kag ginhatag sia sa iya amay. 43  Bueno, tanan sila nahayanghag sa daku nga gahom sang Dios. Kag sang natingala sila tanan sa mga butang nga iya nahimo, nagsiling sia sa iya mga disipulo: 44  “Dumduma ninyo sing maayo ini nga mga pulong, kay ang Anak sang tawo gintalana nga itugyan sa mga kamot sang mga tawo.” 45  Apang indi gihapon nila mahangpan ini nga pinamulong. Sa katunayan, nalipdan ini sa ila agod indi nila mahangpan, kag nahadlok sila magpamangkot sa iya tuhoy sa sini nga pinamulong. 46  Nagbinaisay sila kon sin-o ang labing daku sa ila. 47  Nahibaluan ni Jesus ang pangatarungan sang ila tagipusuon, gani nagkuha sia sang isa ka bata kag ginpatindog sa tupad niya 48  kag nagsiling sa ila: “Ang bisan sin-o nga nagabaton sini nga bata sa akon ngalan nagabaton man sa akon, kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa akon nagabaton man sa iya nga nagpadala sa akon. Kay sia nga nagagawi nga kubos sa tunga ninyo amo ang labing daku.” 49  Si Juan nagsiling: “Manunudlo, nakita namon ang isa ka tawo nga nagatabog sang mga demonyo paagi sa imo ngalan kag ginpunggan namon sia bangod wala sia nagasunod upod sa amon.” 50  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Indi ninyo sia pagpunggi, kay sia nga indi batok sa inyo dampig sa inyo.” 51  Sang nagahilapit na ang tion sang iya pagkayab, determinado sia nga magkadto sa Jerusalem. 52  Gani nagpadala sia sang mga mensahero agod mag-una sa iya. Kag naglakat sila kag nagsulod sa isa ka minuro sang mga Samaritano, agod maghanda para sa iya; 53  apang wala nila sia ginbaton, bangod nagalakbay sia pakadto sa Jerusalem. 54  Sang nakita ini sang mga disipulo nga si Santiago kag si Juan nagsiling sila: “Ginuo, luyag mo bala nga isiling namon nga magpanaug ang kalayo gikan sa langit agod laglagon sila?” 55  Apang nagbalikid sia kag nagsabdong sa ila. 56  Gani nagkadto sila sa iban nga minuro. 57  Sang nagapanglakaton sila sa dalan, may nagsiling sa iya: “Magasunod ako sa imo bisan diin ka makadto.” 58  Kag nagsiling si Jesus sa iya: “Ang talunon nga mga ido may mga lungib kag ang mga pispis sa langit may mga hulunan, apang ang Anak sang tawo wala gid sing maunlan sang iya ulo.” 59  Kag nagsiling sia sa isa pa: “Mangin sumulunod ko.” Ang lalaki nagsiling: “Tuguti ako anay nga maglakat kag ilubong ang akon amay.” 60  Apang nagsiling sia sa iya: “Pabay-i ang mga patay nga maglubong sang ila mga patay, apang lakat ka kag ipahayag sing lapnag ang ginharian sang Dios.” 61  Kag may isa pa nga nagsiling: “Magasunod ako sa imo, Ginuo; apang tuguti ako anay nga magpaalam sa akon panimalay.” 62  Nagsiling si Jesus sa iya: “Wala sing tawo nga nagaarado kag nagabalikid ang takus sa ginharian sang Dios.”

Footnote

Lu 9:3 * Sa literal, “duha ka nasulod nga panapton.”
Lu 9:7 * Tan-awa ang nota sa 3:1.
Lu 9:16 * Sa literal, “ginpakamaayo ini.”
Lu 9:23 * Tan-awa ang Apendise 6.
Lu 9:24 * Ukon, “kabuhi.” Tan-awa ang Apendise 7.