Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Lucas 6:1-49

6  Sang isa ka adlaw nga inugpahuway, nag-agi sia sa tunga sang mga uma sang uyas, kag ang iya mga disipulo nagpangutol kag nagkaon sang mga uhay sang uyas, nga nagaligis sini sa ila mga kamot.  Bangod sini ang pila sa mga Fariseo nagsiling: “Ngaa ginahimo ninyo ang indi tugot sa kasuguan sa adlaw nga inugpahuway?”  Apang si Jesus nagsabat sa ila: “Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang gingutom sia kag ang mga lalaki nga kaupod niya?  Indi bala nga nagsulod sia sa balay sang Dios kag nagbaton sang mga tinapay nga dulot sa Dios kag nagkaon sini kag ginhatagan niya ang mga lalaki nga kaupod niya, nga wala ginatugot sang kasuguan nga kaunon ni bisan sin-o kundi sang mga saserdote lamang?”  Kag nagsiling pa sia sa ila: “Ang Anak sang tawo amo ang Ginuo sang adlaw nga inugpahuway.”  Sang isa pa ka adlaw nga inugpahuway, nagsulod sia sa sinagoga kag nagpanudlo. Kag may isa ka tawo didto nga naitus ang tuo nga kamot.  Kag ginpanilagan sia sing maayo sang mga escriba kag mga Fariseo agod tan-awon kon bala magapang-ayo sia sa adlaw nga inugpahuway, agod makakita sila sang paagi nga masumbong sia.  Apang bisan nakahibalo sia sang ila mga pangatarungan, nagsiling sia sa tawo nga naitus ang kamot: “Tindog ka kag magpatunga.” Kag nagtindog sia kag nagpatunga.  Nian si Jesus nagsiling sa ila: “Ginapamangkot ko kamo, Ano ang tugot sa kasuguan nga himuon sa adlaw nga inugpahuway: ang maayo ukon ang makahalalit, ang pagluwas ukon ang paglaglag sing kalag?” 10  Kag sa tapos nagtulok sa ila tanan, nagsiling sia sa tawo: “Untaya ang imo kamot.” Ginhimo niya ini, kag naulian ang iya kamot. 11  Apang napuno sila sing kasingkal, kag ginhambalan nila kon ano ang himuon nila kay Jesus. 12  Pagligad sang mga adlaw nagkadto sia sa bukid agod mangamuyo, kag nagpadayon sia sa pagpangamuyo sa Dios sa bug-os nga gab-i. 13  Kag sang adlaw na, gintawag niya ang iya mga disipulo kag nagpili sia sa ila sang napulog-duha, nga gintawag man niya nga “mga apostoles”: 14  si Simon, nga ginhingalanan man niya nga Pedro, kag si Andres nga iya utod, kag si Santiago kag si Juan, kag si Felipe kag si Bartolome, 15  kag si Mateo kag si Tomas, kag si Santiago nga anak ni Alfeo, kag si Simon nga ginatawag “makugi,” 16  kag si Judas nga anak ni Santiago, kag si Judas Iscariote, nga nangin traidor. 17  Kag nagdulhog sia kaupod nila kag nagdulog sa matapan nga duog, kag yara ang daku nga kadam-an sang iya mga disipulo, kag ang daku nga kadam-an sang katawhan gikan sa bug-os nga Judea kag Jerusalem kag sa malapit sa baybayon nga duog sang Tiro kag Sidon, nga nag-abot agod mamati sa iya kag mapaayo sa ila mga balatian. 18  Bisan ang mga ginatublag sang di-matinlo nga mga espiritu nag-ayo. 19  Kag ang bug-os nga kadam-an nagatinguha sa pagtandog sa iya, bangod ang gahom nagagua sa iya kag nagaayo sa ila tanan. 20  Kag nagtulok sia sa iya mga disipulo, kag nagsiling: “Malipayon kamo nga mga imol, bangod inyo ang ginharian sang Dios. 21  “Malipayon kamo nga mga ginagutom karon, bangod busgon kamo. “Malipayon kamo nga mga nagahibi karon, bangod magakadlaw kamo. 22  “Malipayon kamo kon ginadumtan kamo sang mga tawo, kag kon ginasikway nila kamo kag ginapakahuy-an kamo kag ginapakalain ang inyo ngalan subong malaut tungod sa Anak sang tawo. 23  Magkasadya kamo sa amo nga adlaw kag magtumbo, kay, yari karon! daku ang inyo padya sa langit, kay amo man sina nga mga butang ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa mga manalagna. 24  “Apang kailo kamo nga mga manggaranon, bangod natigayon na ninyo ang bug-os nga paglipay. 25  “Kailo kamo nga mga busog karon, bangod gutumon kamo. “Kailo, kamo nga nagakadlaw karon, bangod magalalaw kamo kag magahibi. 26  “Kailo kamo, kon ang tanan nga tawo maghambal sing maayo nahanungod sa inyo, kay kaangay sini nga mga butang ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa butig nga mga manalagna. 27  “Apang nagasiling ako sa inyo nga nagapamati, Padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway, himui sang maayo ang mga nagadumot sa inyo, 28  pakamaayuha ang mga nagapakamalaut sa inyo, ipangamuyo ang mga nagainsulto sa inyo. 29  Kon may magtampa sa imo sa pihak nga guya, itaya man ang pihak sa iya; kag kon may magkuha sang imo kunop, indi paghawiri ang imo nasulod nga panapton. 30  Hatagi ang tagsatagsa nga nagapangayo sa imo, kag kon may magkuha sang imo mga pagkabutang, indi ini pagbawia. 31  “Subong man, ang luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, himua man ninyo ini sa ila. 32  “Kag kon ginahigugma ninyo ang mga nagahigugma sa inyo, ano ang kaayuhan sini sa inyo? Kay bisan ang mga makasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. 33  Kag kon ginahimo ninyo ang maayo sa mga nagahimo sang maayo sa inyo, ano gid ang kaayuhan sini sa inyo? Bisan ang mga makasasala nagahimo man sini. 34  Kag kon ginapahulam ninyo nga wala sing saka ang mga ginalauman ninyo nga may mabaton kamo nga bayad, ano ang kaayuhan sini sa inyo? Bisan ang mga makasasala nagapahulam nga wala sing saka sa mga makasasala agod may mabalik sa ila nga amo man nga kantidad. 35  Sa baylo, padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway kag himua ang maayo kag magpahulam nga wala sing saka, nga wala nagalaum nga balusan; kag ang inyo padya mangin daku, kag mangin mga anak kamo sang Labing Mataas, bangod sia mainayuhon sa mga di-mapinasalamaton kag mga malauton. 36  Padayon nga mangin maluluy-on, subong nga ang inyo Amay maluluy-on. 37  “Dugang pa, untati ninyo ang paghukom, kag indi gid kamo paghukman; kag untati ninyo ang pagpakamalaut, kag indi gid kamo pagpakamalauton. Padayon kamo nga magpasaylo, kag pasayluhon kamo. 38  Ugalia ang paghatag, kag ang mga tawo magahatag sa inyo. Ibubo nila sa inyo sabak ang sukob nga maayo, nga dinasok, naligoligo kag nagaawas. Kay takson man nila kamo suno sa inyo pagtakus.” 39  Nagsugid man sia sang mga ilustrasyon sa ila: “Ang tawo nga bulag indi makatuytoy sa tawo nga bulag, indi bala? Mahulog sila nga duha sa buho, indi bala? 40  Ang estudyante indi labaw sa iya manunudlo, apang ang tagsatagsa nga natudluan sing himpit mangin subong sang iya manunudlo. 41  Nian, ngaa ginatan-aw mo ang dagami sa mata sang imo utod, apang wala mo ginatalupangod ang balayanon sa imo mismo mata? 42  Paano mo masiling sa imo utod, ‘Utod, ipakuha sa akon ang dagami sa imo mata,’ samtang ikaw mismo wala nagamulalong sa balayanon sa imo mata? Salimpapaw! Kuhaa anay ang balayanon sa imo mata, agod makita mo sing maathag kon paano kuhaon ang dagami sa mata sang imo utod. 43  “Kay wala sing maayo nga kahoy nga nagapatubas sang malain nga bunga; kag wala sing malain nga kahoy nga nagapatubas sang maayo nga bunga. 44  Kay ang tagsa ka kahoy makilala sa bunga sini. Halimbawa, ang mga tawo wala nagapamupo sang mga igos gikan sa tunukon nga mga tanom, kag wala man sila nagapamupo sang mga ubas gikan sa sapinit. 45  Ang maayo nga tawo nagapagua sang maayo gikan sa maayo nga bahandi sang iya tagipusuon, apang ang malain nga tawo nagapagua sang malain gikan sa iya malain nga bahandi; kay gikan sa kabuganaan sang tagipusuon nagahambal ang iya baba. 46  “Nian, ngaa ginatawag ninyo ako ‘Ginuo! Ginuo!’ apang wala ninyo ginahimo ang mga butang nga akon ginasiling? 47  Ipakita ko sa inyo kon kay sin-o kaangay ang tagsatagsa nga nagakari sa akon kag nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini: 48  Kaangay sia sa tawo nga nagatukod sang balay, nga nagkutkot sing madalom kag nagpasad sang sadsaran sa igang. Kag sang nagbaha, ang suba naghampak sa amo nga balay apang wala makauyog sini, bangod natukod ini sing maayo. 49  Sa pihak nga bahin, sia nga nagapamati kag wala nagatuman, kaangay sia sa tawo nga nagtukod sang balay sa duta nga wala sing sadsaran. Ang suba naghampak sa sini, kag gilayon nga natumba ini, kag naguba sing bug-os ang amo nga balay.”

Footnote