Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lucas 23:1-56

23  Gani nagtindog sila tanan, kag gindala sia kay Pilato.  Nian ginsumbong nila sia, nga nagasiling: “Nakita namon ini nga tawo nga nagapukan sang aton pungsod kag nagadumili sa pagbayad sing buhis kay Cesar kag nagasiling nga sia gid amo ang Cristo nga isa ka hari.”  Karon si Pilato nagpamangkot sa iya: “Ikaw bala ang hari sang mga Judiyo?” Bilang sabat sa iya sia nagsiling: “Ikaw mismo ang nagsiling sini.”  Nian si Pilato nagsiling sa puno nga mga saserdote kag sa kadam-an: “Wala ako sing nakita nga kasal-anan sa sini nga tawo.”  Apang nag-insister sila, nga nagasiling: “Ginasugyot niya ang mga tawo paagi sa pagpanudlo sa bug-os nga Judea, nga nagsugod pa gani sa Galilea tubtob diri.”  Sang mabatian ini ni Pilato, nagpamangkot sia kon bala ang tawo taga-Galilea,  kag sang nahibaluan niya nga gikan sia sa ginsakpan ni Herodes,* ginpadala niya sia kay Herodes, nga yara man sa Jerusalem sa amo nga mga adlaw.  Sang nakita ni Herodes si Jesus, nalipay gid sia, kay madugay na nga luyag niya nga makakita sa iya bangod nakabati sia nahanungod sa iya, kag nagalaum sia nga makakita sang pila ka tanda nga ginahimo niya.  Gani madamo ang ginpamangkot niya sa iya; apang wala sia magsabat sa iya. 10  Apang, pirme nagatindog ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba kag maakigon nga nagasumbong sa iya. 11  Nian si Herodes upod sang iya mga soldado nagtamay sa iya, kag nag-uligyat sa iya paagi sa pagpasul-ob sa iya sing panapton nga matahom kag ginpadala sia balik kay Pilato. 12  Kag si Herodes kag si Pilato nangin mag-abyan sadto gid nga adlaw; kay antes sini nagakontrahanay sila. 13  Nian gintipon ni Pilato ang puno nga mga saserdote kag ang mga manugdumala kag ang katawhan 14  kag nagsiling sa ila: “Gindala ninyo sa akon ini nga tawo subong isa nga nagasugyot sa mga tawo sa pagrebelde, kag, yari karon! gin-usisa ko sia sa atubangan ninyo apang wala ako sing nakita nga basihan sang inyo mga panumbungon batok sa iya. 15  Sa katunayan, wala man sing nakita si Herodes, kay ginpabalik niya sia sa aton; kag, yari karon! wala sia sing nahimo nga takus sa kamatayon. 16  Busa silutan ko sia kag buy-an.” 17*  —— 18  Apang ang bug-os nga kadam-an nagsinggit, nga nagasiling: “Patya sia, kag buy-i si Barabas!” 19  (Ini nga tawo ginbilanggo bangod sa pagribok batok sa panguluhan nga natabo sa siudad kag bangod sa pagpatay.) 20  Si Pilato nakighambal liwat sa ila, bangod luyag niya buy-an si Jesus. 21  Nian nagsinggit sila, nga nagasiling: “Ilansang sia sa usok! Ilansang sia sa usok!” 22  Sa ikatlo nga higayon nagsiling sia sa ila: “Ngaa, ano nga malain nga butang ang nahimo sini nga tawo? Wala ako sing nakita sa iya nga takus sa kamatayon; gani silutan ko sia kag buy-an.” 23  Apang nagpamilit sila nga may mabaskog nga tingog, nga nagapangayo nga ilansang sia sa usok; kag mabaskog gid ang ila pagsinggit amo nga nagpasugot sia. 24  Gani naghatag si Pilato sang pamatbat agod matuman ang ila ginapangayo: 25  ginbuy-an niya ang tawo nga ginbilanggo bangod sa pagribok kag pagpatay kag ila ginpangayo, apang gintugyan niya si Jesus suno sa luyag nila. 26  Karon sang gindala nila sia, gindakop nila si Simon, nga taga-Cirene, nga gikan sa kaumhan, kag ginpapas-an nila sa iya ang usok sang pag-antos* agod dalhon ini nga nagasunod kay Jesus. 27  Apang may nagasunod sa iya nga tuman kadamo nga tawo kag mga babayi nga nagapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo kag nagahilibion tungod sa iya. 28  Nagbalikid si Jesus sa mga babayi kag nagsiling: “Mga anak nga babayi sang Jerusalem, untati ninyo ang paghibi tungod sa akon. Kundi maghibi kamo tungod sa inyo kaugalingon kag tungod sa inyo mga anak; 29  bangod, yari karon! magaabot ang mga adlaw nga ang mga tawo magasiling, ‘Malipayon ang mga babayi nga baw-as, kag ang mga taguangkan nga wala makabun-ag kag ang mga suso nga wala makapasuso!’ 30  Nian magasiling sila sa mga bukid, ‘Tiphagi kami!’ kag sa mga bakulod, ‘Tabuni kami!’ 31  Bangod kon ginahimo nila ini samtang hilaw pa ang kahoy, ano ang mahanabo kon laya na ini?” 32  Kag may duha pa ka tawo nga malauton nga gindala man agod patyon upod sa iya. 33  Kag sang nag-abot sila sa duog nga ginatawag Bagol, didto ginbutang nila sia sa usok kag ang duha ka malauton, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala. 34  [Apang si Jesus nagsiling: “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.”]* Dugang pa, agod mapartida ang iya mga panapton, nagpagabutgabot* sila. 35  Kag ang mga tawo nagtindog nga nagatan-aw. Apang ang mga manugdumala nangyam-id, nga nagasiling: “Ginluwas niya ang iban; pabay-i sia nga luwason ang iya kaugalingon, kon sia amo ang Cristo sang Dios, ang Isa nga Pinili.” 36  Bisan ang mga soldado nag-uligyat sa iya, kag nagpalapit kag nagtunghol sa iya sang maaslom nga alak 37  kag nagsiling: “Kon ikaw ang hari sang mga Judiyo, luwasa ang imo kaugalingon.” 38  May nasulat man sa ibabaw niya: “Ini ang Hari sang mga Judiyo.” 39  Apang ang isa ka malauton sa usok nagpasipala sa iya: “Ikaw ang Cristo, indi bala? Luwasa ang imo kaugalingon kag kami man.” 40  Bilang sabat ginsabdong sia sang isa kag nagsiling: “Wala ka gid bala mahadlok sa Dios, karon nga ginasilutan ka man? 41  Kag nagakaigo gid ini sa aton, kay ginabaton naton sing bug-os ang nagakadapat sa aton tungod sa mga butang nga aton ginhimo; apang ini nga tawo wala sing nahimo nga malain.” 42  Kag nagsiling pa sia: “Jesus, dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.” 43  Kag nagsiling sia sa iya: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.” 44  Bueno, mga ikan-om na nga oras* karon, apang ang kadulom naglikop sa bug-os nga duta tubtob sa ikasiam nga oras,* 45  bangod ang kapawa sang adlaw nadula; nian ang kurtina sang santuaryo napihak sa tunga. 46  Kag si Jesus nagpanawag sa mabaskog nga tingog kag nagsiling: “Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu.” Sang nasiling na niya ini, nabugtuan sia sang ginhawa. 47  Bangod nakita sang opisyal sang hangaway ang nahanabo, ginhimaya niya ang Dios, nga nagasiling: “Matuod gid nga matarong ini nga tawo.” 48  Kag ang bug-os nga kadam-an nga nagtipon didto tungod sini nga talan-awon nakakita sa nahanabo, gani naglakat sila nga nagapukpok sang ila dughan. 49  Dugang pa, ang tanan nga nakakilala sa iya nagatindog sa malayo. Kag ang mga babayi nga nagsunod sa iya halin sa Galilea nagatindog nga nagalantaw sini nga mga butang. 50  Kag, yari karon! may isa ka tawo nga si Jose, nga katapo sang Konseho,* kag isa ka maayo kag matarong nga tawo— 51  ini nga tawo wala mag-ugyon sa pagsakdag sa ila buko kag buhat—gikan sia sa Arimatea, isa ka siudad sang mga taga-Judea, kag nagahulat sia sang ginharian sang Dios; 52  ini nga tawo nagkadto kay Pilato kag ginpangayo ang bangkay ni Jesus. 53  Kag ginkuha niya ini kag ginsamburan sing pino nga lino, kag ginhamyang niya sia sa lulubngan nga ginguhab sa igang, nga wala pa gid mahamyangan sing tawo. 54  Adlaw sang Paghanda* sadto, kag nagahilapit na ang kasisidmon sang adlaw nga inugpahuway. 55  Apang ang mga babayi nga nag-upod sa iya gikan sa Galilea nagsunod, kag gintan-aw nila ang lulubngan kag kon paano ginhamyang ang iya bangkay; 56  nian nagpauli sila kag naghanda sang mga pahumot kag mahumot nga lana. Sa pagkamatuod, nagpahuway sila sa adlaw nga inugpahuway suno sa sugo.

Footnote

Lu 23:7 * Tan-awa ang nota sa 3:1.
Lu 23:17 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.
Lu 23:26 * Tan-awa ang Apendise 6.
Lu 23:34 * Ginapakita sang mga braket ang mga pulong nga indi makita sa pila ka dumaan nga mga manuskrito apang makita sa iban.
Lu 23:34 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:35.
Lu 23:44 * Mga alas 12 sa udto, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Lu 23:44 * Mga alas 3 sa hapon.
Lu 23:50 * Ukon, Sanhedrin.
Lu 23:54 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:62.