Lucas 2:1-52

2  Sadto nga mga adlaw isa ka mando ang naghalin kay Cesar* Augusto nga magparehistro ang bug-os napuy-an nga duta;  (ining nahauna nga pagparehistro natabo sang si Quirinio amo ang gobernador sang Siria;)  kag ang tanan nga tawo naglakbay agod magparehistro, ang tagsatagsa sa iya kaugalingon nga siudad.  Gani, si Jose nagtaklad man gikan sa Galilea, sa siudad sang Nazaret, pakadto sa Judea, sa siudad ni David, nga ginatawag Betlehem, bangod katapo sia sang panimalay kag pamilya ni David,  agod magparehistro upod ni Maria, nga nangin asawa na niya suno sa ginpangako, nga sa amo nga tion manugbata na.  Samtang didto sila, nag-abot ang tion nga inugbata na niya.  Kag ginbun-ag niya ang iya anak nga lalaki, ang panganay, kag ginputos niya sia sing mga lampin kag ginpahigda sa pasungan, bangod wala sing lugar para sa ila sa hulot-dalayunan.  Sa amo nga duog may yara man mga manugbantay sang karnero nga nagapuyo sa latagon kag nagabantay sang ila mga panong sa bug-os nga gab-i.*  Kag hinali lang nga nagtindog malapit sa ila ang anghel ni Jehova, kag ang himaya ni Jehova nagsilak sa palibot nila, kag hinadlukan gid sila. 10  Apang ang anghel nagsiling sa ila: “Indi kamo magkahadlok, kay, yari karon! ginapahayag ko sa inyo ang maayong balita tuhoy sa daku nga kalipay nga maagom sang tanan nga tawo, 11  bangod natawo sa inyo karon ang isa ka Manluluwas, nga amo ang Cristo nga Ginuo, sa siudad ni David. 12  Kag ini amo ang tanda para sa inyo: makita ninyo ang lapsag nga naputos sing mga lampin kag nagahigda sa pasungan.” 13  Kag hinali lang nga may nagbuylog sa anghel nga isa ka kadam-an sang langitnon nga guban, nga nagadayaw sa Dios kag nagasiling: 14  “Himaya sa Dios sa kahitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tawo nga iya nahamut-an.” 15  Sang nagbiya sa ila ang mga anghel pakadto sa langit, ang mga manugbantay sang karnero nagsinilingay: “Makadto kita gilayon sa Betlehem kag tan-awon naton ang nahanabo didto suno sa ginpahayag ni Jehova sa aton.” 16  Kag dalidali sila nga nagkadto kag nakita nila si Maria kag si Jose, kag ang lapsag nga nagahigda sa pasungan. 17  Sang nakita nila ini, ginpahibalo nila ang pinamulong nga ginsiling sa ila nahanungod sa sini nga bata. 18  Kag ang tanan nga nakabati sini natingala sa mga ginsugid sa ila sang mga manugbantay sang karnero, 19  apang gintipigan ni Maria ini tanan nga pinamulong, kag ginbinagbinag niya ang kahulugan sini sa iya tagipusuon. 20  Nian nagbalik ang mga manugbantay sang karnero, nga nagahimaya kag nagadayaw sa Dios tungod sang tanan nga ila nabatian kag nakita, subong sang ginsugid sa ila. 21  Sang nag-abot ang ikawalo nga adlaw, ang tion sang pagtuli sa iya, ginhingalanan sia nga Jesus, ang ngalan nga gintawag sa iya sang anghel antes pa sia ginpanamkon sa taguangkan. 22  Kag sang nag-abot ang tion sang pagtinlo sa ila suno sa kasuguan ni Moises, gindala nila sia sa Jerusalem agod ipresentar sia kay Jehova, 23  subong sang nasulat sa kasuguan ni Jehova: “Ang tagsa ka panganay nga lalaki mangin balaan kay Jehova,” 24  kag agod magdulot sang halad suno sa nasiling sa kasuguan ni Jehova: “Isa ka pares sang tukmo ukon duha ka kuyabog nga salampati.” 25  Kag, yari karon! sa Jerusalem may isa ka tawo nga si Simeon, kag ini nga tawo matarong kag masimbahon, nga nagahulat sang paglipay sa Israel, kag ang balaan nga espiritu yara sa iya. 26  Dugang pa, ginpahayag sang Dios sa iya paagi sa balaan nga espiritu nga indi sia mapatay tubtob indi pa niya makita ang Cristo ni Jehova. 27  Ginatuytuyan sang espiritu, nagsulod sia sa templo; kag sang gindala ang bata nga si Jesus sang iya mga ginikanan sa sulod agod himuon sa iya ang kinabatasan suno sa kasuguan, 28  ginkugos niya sia kag gindayaw ang Dios kag nagsiling: 29  “Karon, Soberanong Ginuo, ginapataliwan mo sa paghidait ang imo ulipon suno sa imo pahayag; 30  bangod nakita sang akon mga mata ang imo paagi sang pagluwas 31  nga ginhanda mo sa itululok sang tanan nga tawo, 32  isa ka kapawa sa pagkuha sing tabon sa mga pungsod kag isa ka himaya sa imo katawhan nga Israel.” 33  Kag ang iya amay kag iloy natingala sa mga ginahambal tuhoy sa iya. 34  Ginpakamaayo man sila ni Simeon, kag nagsiling kay Maria nga iya iloy: “Yari karon! Ining isa ginabutang para sa pagkapukan kag sa pagbangon liwat sang madamo sa Israel kag isa ka tanda nga pagatamayon 35  (huo, magalapos ang isa ka malaba nga espada sa imo mismo kalag), agod mapadayag ang mga pangatarungan sang madamo nga tagipusuon.” 36  Kag yara si Ana nga manalagna, nga anak nga babayi ni Fanuel, sang tribo ni Aser (ini nga babayi tigulang na, kag nagpangabuhi kaupod sang iya bana sing pito ka tuig kutob sa iya pagkaulay, 37  kag balo sia nga nagaedad na sing kawaluan kag apat ka tuig), nga wala gid nagapalya sa templo, nga nagahimo sang sagrado nga pag-alagad adlaw kag gab-i nga may mga pagpuasa kag pag-ampo. 38  Kag sa amo gid nga tion nagpalapit sia kag nagpasalamat sa Dios kag naghambal tuhoy sa bata sa tanan nga nagahulat sang pagluwas sa Jerusalem. 39  Gani sang natuman nila ang tanan nga butang suno sa kasuguan ni Jehova, nagbalik sila sa Galilea sa ila kaugalingon nga siudad nga Nazaret. 40  Kag ang bata padayon nga nagdaku kag nagbakod, kag labi nga nag-alam, kag ang kahamuot sang Dios padayon nga yara sa iya. 41  Kinabatasan sang iya mga ginikanan nga magkadto kada tuig sa Jerusalem sa kapiestahan sang paskua. 42  Kag sang napulog-duha ka tuig sia, nagtaklad sila suno sa kinabatasan sa kapiestahan 43  kag nagpabilin didto tubtob matapos ini. Apang sang nagbalik sila, ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem, kag wala ini matalupangdan sang iya mga ginikanan. 44  Bangod naghunahuna sila nga yara lang sia sa mga kaupdanan nga nagalakbay, nakapanglakaton na sila sing isa ka adlaw sang ginpangita nila sia sa ila mga paryente kag mga kilala. 45  Apang sang wala nila sia makita, nagbalik sila sa Jerusalem kag ginpangita sia sing maayo. 46  Bueno, sa tapos sang tatlo ka adlaw nakita nila sia sa templo, nga nagalingkod sa tunga sang mga manunudlo kag nagapamati sa ila kag nagapamangkot sa ila. 47  Apang ang tanan nga nagapamati sa iya nahayanghag gid sa iya paghangop kag sa iya mga sabat. 48  Sang nakita nila sia natingala gid sila, kag ang iya iloy nagsiling sa iya: “Anak, ngaa ginhimo mo ini sa amon? Tan-awa, nalisdan kami sang imo amay sa pagpangita sa imo.” 49  Apang nagsiling sia sa ila: “Ngaa ginpangita gid ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo nga dapat yara ako sa balay sang akon Amay?” 50  Apang, wala nila mahangpan ang pinamulong nga ginhambal niya sa ila. 51  Kag nagdulhog sia upod sa ila kag nag-abot sa Nazaret, kag padayon sia nga nagpasakop sa ila. Subong man, gintipigan sang iya iloy ini tanan nga pinamulong sa iya tagipusuon. 52  Kag si Jesus padayon nga nagdaku, kag labi nga nag-alam kag ginkahamut-an sang Dios kag sang mga tawo.

Footnote

Lu 2:1 * Ukon, “Emperador.”
Lu 2:8 * Amo ini ang apat ka bahin sang gab-i. Ipaanggid ang mga nota sa Mar 13:35.