Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Lucas 18:1-43

18  Nian nagsugid sia sa ila sang isa ka ilustrasyon tuhoy sa kinahanglanon nga magpangamuyo sila pirme kag indi magpangampo,  nga nagasiling: “Sa isa ka siudad may isa ka hukom nga wala sing kahadlok sa Dios kag wala sing pagtahod sa tawo.  Apang may isa ka balo nga babayi sa amo nga siudad nga masunson nga nagakadto sa iya, nga nagasiling, ‘Pat-ura nga makatigayon ako sang katarungan sa akon kasumpong sa kasuguan.’  Sa malawig nga tion indi niya luyag, apang sang ulihi nagsiling sia sa iya kaugalingon, ‘Bisan pa wala ako nagakahadlok sa Dios ukon nagatahod sa tawo,  apang bangod padayon ako nga ginagamo sining balo nga babayi, pat-uron ko nga makatigayon sia sang katarungan, agod indi na sia magbalikbalik kag lapyuon gid ako.’”  Kag ang Ginuo nagsiling: “Pamatii ninyo ang ginsiling sang hukom, bisan pa di-matarong!  Kon amo, indi gid bala pahanabuon sang Dios nga mahatagan sing katarungan ang iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kag gab-i, bisan pa daw nagapalantang sia sa pagbulig sa ila?  Nagasiling ako sa inyo, Pahanabuon niya sing madasig nga mahatagan sila sing katarungan. Apang, kon mag-abot ang Anak sang tawo, makakita gid bala sia sang pagtuo sa duta?”  Apang ginsugid man niya ini nga ilustrasyon sa pila nga nagasalig sa ila kaugalingon nga sila matarong kag nagakabig sa iban subong wala pulos: 10  “Duha ka tawo ang nagkadto sa templo sa pagpangamuyo, ang isa Fariseo kag ang isa manugsukot sing buhis. 11  Ang Fariseo nagtindog kag nagpangamuyo sing hipos, ‘O Dios, nagapasalamat ako sa imo nga indi ako subong sang iban nga mga tawo, nga nagapangilkil, di-matarong, makihilahion, ukon subong sining manugsukot sing buhis. 12  Nagapuasa ako sing makaduha sa isa ka semana, kag nagahatag ako sang ikanapulo sang tanan ko nga natigayon.’ 13  Apang ang manugsukot sing buhis nga nagatindog sa malayo indi gani luyag magtangla sa langit, kundi nagpukpok sang iya dughan, nga nagasiling, ‘O Dios, maluoy ka sa akon nga makasasala.’ 14  Nagasiling ako sa inyo, Ini nga tawo nagpauli sa iya balay nga mas matarong sangsa isa; bangod ang tagsatagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, apang ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.” 15  Gindala man sang mga tawo sa iya ang ila mga lapsag agod matandog niya sila; apang sang makita ini ginsaway sila sang mga disipulo. 16  Apang, ginpangabay ni Jesus nga dalhon sa iya ang mga lapsag, nga nagasiling: “Pabay-i ang mga bata nga magpalapit sa akon, kag indi sila pagpunggi. Kay ang ginharian sang Dios ila sang mga kaangay nila. 17  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang bisan sin-o nga indi magbaton sang ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa sini.” 18  Kag ang isa ka manugdumala nagpamangkot sa iya: “Maayo nga Manunudlo, ano ang himuon ko agod mapanubli ang kabuhi nga walay katapusan?” 19  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing isa nga maayo, kundi ang Dios lamang. 20  Nahibaluan mo ang mga sugo, ‘Indi ka magpanghilahi, Indi ka magpatay, Indi ka magpangawat, Indi ka magsaksi sing binutig, Padunggi ang imo amay kag iloy.’” 21  Nian nagsiling sia: “Tanan ini ginatuman ko kutob pa sa pagkapamatan-on.” 22  Sang mabatian ini ni Jesus, nagsiling sia sa iya: “Isa ka butang ang kulang sa imo: Ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang kag ihatag ini sa imol nga mga tawo, kag matigayon mo ang bahandi sa langit; kag kari ka, mangin sumulunod ko.” 23  Sang nabatian niya ini, nagkasubo sia sing tuman, kay manggaranon gid sia. 24  Gintulok sia ni Jesus kag nagsiling: “Mabudlay gid para sa mga may kuarta ang magsulod sa ginharian sang Dios! 25  Sa pagkamatuod, mahapos pa sa kamelyo nga maglusot sa buho sang pangtahi nga dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang Dios.” 26  Ang mga nakabati sini nagsiling: “Sin-o ayhan ang maluwas?” 27  Nagsiling sia: “Ang mga butang nga imposible sa tawo posible sa Dios.” 28  Apang si Pedro nagsiling: “Yari karon! Ginbiyaan namon ang amon pagkabutang kag nagsunod sa imo.” 29  Nagsiling sia sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Wala sing bisan sin-o nga nagbiya sang balay ukon asawa ukon mga utod ukon mga ginikanan ukon mga anak tungod sa ginharian sang Dios 30  ang indi makabaton sang mas madamo pa sa sini nga panag-on, kag sa nagapakari nga sistema sang mga butang sang kabuhi nga walay katapusan.” 31  Nian gintawag niya ang napulog-duha kag ginsilingan sila: “Yari karon! Mataklad kita sa Jerusalem, kag ang tanan nga ginsulat sang mga manalagna tuhoy sa Anak sang tawo matuman. 32  Halimbawa, itugyan sia sa mga tawo sang mga pungsod kag uligyaton kag pakahuy-an kag duplaan; 33  kag sa tapos lapdusan patyon nila sia, apang sa ikatlo nga adlaw mabanhaw sia.” 34  Apang, wala nila mahangpan ini nga mga butang; kay ini nga pinamulong nalipdan sa ila, kag wala nila mahibaluan ang iya ginsiling. 35  Sang nagahinampot sia sa Jerico, may isa ka tawo nga bulag nga nagapungko sa higad sang dalan nga nagapakilimos. 36  Bangod nabatian niya ang kadam-an nga nagaagi, namangkot sia kon ano ang nagakatabo. 37  Nagsiling sila sa iya: “Si Jesus nga Nazaretnon nagalabay!” 38  Gani nagsinggit sia, nga nagasiling: “Jesus, Anak ni David, maluoy ka sa akon!” 39  Kag ang mga yara sa unahan nagsaway sa iya nga maghipos, apang nagsinggit pa gid sia: “Anak ni David, maluoy ka sa akon.” 40  Gani nagdulog si Jesus kag nagsugo nga dalhon ang tawo sa iya. Sang nakapalapit na sia, namangkot si Jesus sa iya: 41  “Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo?” Nagsiling sia: “Ginuo, ipasag-uli ang akon panulok.” 42  Gani si Jesus nagsiling sa iya: “Mapasag-uli ang imo panulok; ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” 43  Kag sa gilayon napasag-uli ang iya panulok, kag nagsunod sia sa iya, nga nagahimaya sa Dios. Kag sang makita ini sang mga tawo, nagdayaw sila tanan sa Dios.

Footnote