Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lucas 16:1-31

16  Nian nagsiling man sia sa iya mga disipulo: “May isa ka tawo nga manggaranon kag may yara sia tulugyanan, kag ginsumbong sa iya nga ini nga tulugyanan nagausik sang iya mga pagkabutang.  Gani gintawag niya sia kag nagsiling sa iya, ‘Ano ining nabatian ko nahanungod sa imo? Ihatag ang husay sang imo pagkatulugyanan, kay indi ka na makadumala sa balay.’  Nian ang tulugyanan nagsiling sa iya kaugalingon, ‘Ano ang himuon ko, kay pahalinon ako sang akon agalon bilang tulugyanan? Indi ako makasarang magkutkot, kag nahuya ako magpakilimos.  Ah! Nahibaluan ko na kon ano ang himuon ko, agod kon pahalinon na ako bilang tulugyanan, batunon ako sang mga tawo sa ila puluy-an.’  Kag ginpatawag niya ang tagsatagsa nga nakautang sa iya agalon, kag nagsiling sia sa nahauna, ‘Pila ang utang mo sa akon agalon?’  Nagsiling sia, ‘Isa ka gatos ka bath* nga lana sang olibo.’ Nagsiling sia sa iya, ‘Kuhaa ang imo nasulat nga kasugtanan kag maglingkod ka kag isulat gilayon kalim-an.’  Dayon nagsiling sia sa isa pa, ‘Kag ikaw, pila ang utang mo?’ Nagsiling sia, ‘Isa ka gatos ka cor* nga trigo.’ Nagsiling sia sa iya, ‘Kuhaa ang imo nasulat nga kasugtanan kag isulat kawaluan.’  Kag gindayaw sang agalon ang tulugyanan, bisan pa di-matarong, bangod nanghikot sia sing maalamon; kay ang mga anak sining sistema sang mga butang maalam sa ila kaliwatan sing labi pa sangsa mga anak sang kapawa.  “Subong man, nagasiling ako sa inyo, Magpakig-abyan kamo paagi sa di-matarong nga manggad, agod kon madula ini, batunon nila kamo sa mga puluy-an nga wala sing katapusan. 10  Ang tawo nga matutom sa gamay nga butang matutom man sa dalagku nga butang, kag ang tawo nga di-matarong sa gamay nga butang di-matarong man sa dalagku nga butang. 11  Busa, kon indi kamo nangin matutom may kaangtanan sa di-matarong nga manggad, sin-o ang magasalig sa inyo sang kon ano ang matuod? 12  Kag kon indi kamo nangin matutom may kaangtanan sa iya sang iban, sin-o ang magahatag sa inyo sang para sa inyo? 13  Wala sing alagad sa balay nga makapaulipon sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang isa kag higugmaon ang isa, ukon unungan niya ang isa kag tamayon ang isa. Indi mahimo nga mangin mga ulipon kamo sang Dios kag sang Manggad.” 14  Ang mga Fariseo, nga mahigugmaon sa kuarta, nagapamati sini tanan, kag nangyam-id sila sa iya. 15  Apang nagsiling sia sa ila: “Kamo ang nagapahayag sang inyo kaugalingon nga matarong sa atubangan sang mga tawo, apang nahibaluan sang Dios ang inyo tagipusuon; bangod ang ginapakataas sa mga tawo makangilil-ad sa itululok sang Dios. 16  “Ang Kasuguan kag ang mga Manalagna ginpahayag tubtob kay Juan. Sugod sadto ginapahayag ang ginharian sang Dios subong maayong balita, kag ang tanan nga sahi sang tawo nagatinguha gid sa pagsulod sa sini. 17  Sa pagkamatuod, mahapos pa nga madula ang langit kag duta sangsa indi matuman ang isa ka kudlit sang letra sang Kasuguan. 18  “Ang tagsatagsa nga magdiborsio sa iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi, kag ang magpangasawa sa isa ka babayi nga gindiborsiohan sang iya bana nagapanghilahi. 19  “May isa ka tawo nga manggaranon, kag nagapanapot sia sang purpura kag lino, nga nagapangabuhi sing maluho adlaw-adlaw. 20  Apang pirme ginadala sa iya gawang ang isa ka imol nga tawo nga si Lazaro, nga puno sang mga katol 21  nga nagahandum nga mabusog sang mga usik nga nagakahulog halin sa lamesa sang manggaranon nga tawo. Kag ang mga ido nagapalapit kag nagadilap sang iya mga katol. 22  Sang ulihi napatay ang imol nga tawo kag gindala sia sang mga anghel sa luyo* ni Abraham. “Ang manggaranon nga tawo napatay man kag ginlubong. 23  Sang nagaantos sia sa Lulubngan,* nagtangla sia kag nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya luyo.* 24  Gani nagpanawag sia kag nagsiling, ‘Amay nga Abraham, kaluuyi ako kag ipadala si Lazaro sa pagtum-oy sang punta sang iya tudlo sa tubig kag pabugnawan ang akon dila, bangod nagaantos ako sa sining nagadabdab nga kalayo.’ 25  Apang si Abraham nagsiling, ‘Anak, dumduma nga sang nagakabuhi pa ikaw nabaton mo sing bug-os ang imo maayo nga mga butang, samtang si Lazaro nakabaton sang makahalalit nga mga butang. Apang karon nalugpayan sia diri samtang ikaw nagaantos. 26  Kag wala labot sini tanan, may ginbutang nga daku nga kal-ang sa ulot namon kag ninyo, agod ang mga luyag magtabok gikan diri pakadto sa inyo indi makahimo sini, kag indi man makatabok ang mga tawo gikan dira pakadto sa amon.’ 27  Kag nagsiling sia, ‘Amay, kon amo sina, ginapangabay ko sa imo nga ipadala mo sia sa balay sang akon amay, 28  kay may lima ako ka utod nga lalaki, agod mapanaksihan niya sila sing maayo, agod indi sila makakadto sa sini nga duog sang pag-antos.’ 29  Apang si Abraham nagsiling, ‘Yara sa ila ang sinulatan ni Moises kag sang mga manalagna; magpamati sila sa sini.’ 30  Kag nagsiling sia, ‘Indi, amay nga Abraham, apang kon may isa nga gikan sa mga patay nga magkadto sa ila magahinulsol sila.’ 31  Apang nagsiling sia sa iya, ‘Kon indi sila magpamati kay Moises kag sa mga Manalagna, indi man sila mabuyok kon may isa nga mabanhaw.’”

Footnote

Lu 16:6 * Ang bath katumbas sang 22 ka litro. Tan-awa ang Apendise 12.
Lu 16:7 * Ang cor katumbas sang 220 ka litro. Tan-awa ang Apendise 12.
Lu 16:22 * Sa literal, “sa dughan.”
Lu 16:23 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.
Lu 16:23 * Sa literal, “sa iya dughan.”