Lucas 15:1-32

15  Karon ang tanan nga manugsukot sing buhis kag mga makasasala padayon nga nagpalapit sa iya agod magpamati sa iya.  Gani ang mga Fariseo kag mga escriba padayon nga nagkumod, nga nagasiling: “Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon upod sa ila.”  Nian ginsugid niya ini nga ilustrasyon sa ila, nga nagasiling:  “Sin-o sa inyo nga may isa ka gatos ka karnero, nga kon madula ang isa, indi magbiya sang kasiaman kag siam sa kahanayakan kag maglakat tungod sa isa nga nadula tubtob makita niya ini?  Kag sang makita niya ini ginapas-an niya ini kag nagakasadya sia.  Kag sa iya pagpauli ginatawag niya ang iya mga abyan kag ang iya mga kasilingan, nga nagasiling sa ila, ‘Magkasadya kamo upod sa akon, bangod nakita ko ang akon karnero nga nadula.’  Gani, nagasiling ako sa inyo, may daku pa nga kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol sangsa kasiaman kag siam ka matarong nga indi kinahanglan maghinulsol.  “Ukon sin-o nga babayi nga may napulo ka drakma* nga sensilyo, nga kon madula ang isa ka drakma, indi magsindi sang suga kag magsilhig sang iya balay kag magpangita sing maayo tubtob makita niya ini?  Kag sang makita niya ini, ginatawag niya ang mga babayi nga iya mga abyan kag mga kasilingan, nga nagasiling, ‘Magkasadya kamo upod sa akon, bangod nakita ko ang drakma nga sensilyo nga akon nadula.’ 10  Gani, nagasiling ako sa inyo, nagakalipay ang mga anghel sang Dios tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol.” 11  Nian nagsiling sia: “Ang isa ka tawo may duha ka anak nga lalaki. 12  Kag ang kamanghuran nagsiling sa iya amay, ‘Amay, ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga akon parte.’ Nian ginpartida niya sa ila ang iya palangabuhian. 13  Sang ulihi, pagligad sang pila ka adlaw, gintipon sang kamanghuran nga anak ang tanan nga butang kag naglakbay sa malayo nga kadutaan, kag didto gin-uyangan niya ang iya pagkabutang paagi sa patuyang nga pagkabuhi. 14  Sang nagasto niya ang tanan, natabo ang tuman nga tiggulutom sa amo nga kadutaan, kag nagpamigado sia. 15  Naglakat pa gani sia kag namilit nga magpamugon sa isa ka pumuluyo sa amo nga kadutaan, kag ginpadala niya sia sa iya kaumhan sa pagsagod sing mga baboy. 16  Kag ginhandum niya nga mabusog sang mga bunga sang kahoy nga algarroba nga ginakaon sang mga baboy, kag wala sang naghatag sa iya sang bisan ano. 17  “Sang nakamarasmas sia, nagsiling sia, ‘Kadamo gid sang ginasuhulan nga mga tinawo sang akon amay ang bugana sa kalan-on, samtang ako diri daw mapatay bangod sa gutom! 18  Matindog ako kag makadto sa akon amay kag isiling ko sa iya: “Amay, nakasala ako batok sa langit kag batok sa imo. 19  Indi na ako takus tawgon nga imo anak. Himua ako nga isa sang imo ginasuhulan nga mga tinawo.”’ 20  Gani nagtindog sia kag nagkadto sa iya amay. Samtang malayo pa sia, nakit-an sia sang iya amay, kag ang iya amay napahulag sang kaluoy kag nagdalagan kag nagsubsob sa iya liog kag mapinalanggaon nga naghalok sa iya. 21  Nian ang anak nagsiling sa iya, ‘Amay, nakasala ako batok sa langit kag batok sa imo. Indi na ako takus tawgon nga imo anak. Himua ako nga isa sang imo ginasuhulan nga mga tinawo.’ 22  Apang ang amay nagsiling sa iya mga ulipon, ‘Dali! dalha ninyo diri ang isa ka malaba nga panapton, ang pinakamaayo, kag ipasuksok ini sa iya, kag butangi sang singsing ang iya kamot kag isuksok ang mga sandalyas sa iya mga tiil. 23  Kag dalha ninyo ang pinatambok nga torite nga baka, ihawa ini kag magkaon kita kag magkinasadya, 24  bangod ining akon anak napatay kag nabuhi liwat; nadula sia kag nakita.’ Kag nagkinasadya sila. 25  “Karon ang iya kamagulangan nga anak didto sa uma; kag sang nag-abot sia kag naghinampot sa balay nabatian niya ang lanton kag sinaot. 26  Gani gintawag niya ang isa sa mga alagad kag ginpamangkot kon ano ang kahulugan sini nga mga butang. 27  Nagsiling sia sa iya, ‘Ang imo utod nag-abot, kag ang imo amay nag-ihaw sang pinatambok nga torite nga baka, bangod nagbalik sia sa iya nga maayo sing panglawas.’ 28  Apang nangakig sia kag indi luyag magsulod. Nian ang iya amay naggua kag nag-uloulo sa iya. 29  Bilang sabat nagsiling sia sa iya amay, ‘Tan-awa bala, tinuig na ako nga nagapaulipon sa imo kag bisan kis-a wala gid ako maglapas sa imo sugo, apang wala mo gid ako paghatagi bisan kis-a sing tinday nga kanding agod magkinasadya kami sang akon mga abyan. 30  Apang sang nag-abot ining imo anak nga nag-ubos sang imo palangabuhian upod sa makihilawason nga mga babayi, gin-ihawan mo sia sang pinatambok nga torite nga baka.’ 31  Nian nagsiling sia sa iya, ‘Anak, kaupod mo ako pirme, kag ang tanan nga butang nga akon imo; 32  apang dapat kita magkasadya kag magkalipay, bangod ang imo utod napatay kag nabuhi, kag nadula sia kag nakita.’”

Footnote

Lu 15:8 * Ang drakma isa ka sensilyo nga pilak sang mga Griego nga nagabug-at sang 3.40 ka gramo.