Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lucas 11:1-54

11  Sang nakatapos sia pangamuyo sang didto sia sa isa ka duog, ang isa sa iya mga disipulo nagsiling sa iya: “Ginuo, tudlui kami kon paano magpangamuyo, subong nga gintudluan man ni Juan ang iya mga disipulo.”  Nian nagsiling sia sa ila: “Kon magpangamuyo kamo, magsiling, ‘Amay, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian.  Hatagi kami karon nga adlaw sang amon pagkaon suno sa kinahanglan sa sini nga adlaw.  Kag patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad man namon ang tagsatagsa nga nakasala* sa amon; kag indi kami pagdalha sa pagsulay.’”  Dugang pa, nagsiling sia sa ila: “Sin-o sa inyo ang may abyan kag magakadto sa iya sa tungang-gab-i kag magasiling sa iya, ‘Abyan, pahulama ako sang tatlo ka tinapay,  bangod nag-abot ang akon abyan gikan sa pagpanglakaton kag wala ako sing mahanda sa iya’?  Kag ang yara sa sulod magasabat, ‘Untati ang paggamo sa akon. Ang ganhaan natrangkahan na, kag nagahigda na ako upod sa akon kabataan; indi na ako makabangon kag makahatag sa imo.’  Nagasiling ako sa inyo, Bisan pa indi sia magbangon kag maghatag sa iya bangod abyan niya sia, pat-od nga bangod sa iya padayon nga pagpamilit magabangon sia kag magahatag sa iya sang iya mga kinahanglan.  Gani nagasiling ako sa inyo, Padayon sa pagpangayo, kag hatagan kamo; padayon sa pagpangita, kag inyo makita; padayon sa pagpanuktok, kag pagabuksan kamo. 10  Kay ang tagsatagsa nga nagapangayo magabaton, kag ang tagsatagsa nga nagapangita makakita, kag ang tagsatagsa nga nagapanuktok pagabuksan. 11  Sa pagkamatuod, sin-o nga amay sa inyo nga kon pangayuan sang iya anak sang isda, hatagan niya sia sang man-ug sa baylo sang isda? 12  Ukon kon mangayo sia sang itlog, hatagan niya sia sang iwiiwi? 13  Busa, kon kamo bisan malaut makahibalo maghatag sang maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa gid nga ang Amay sa langit magahatag sang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!” 14  Sang ulihi gintabog niya ang demonyo gikan sa apa. Sang naggua ang demonyo, ang apa nga tawo naghambal. Kag natingala ang kadam-an. 15  Apang ang pila sa ila nagsiling: “Nagatabog sia sang mga demonyo paagi kay Beelzebub nga manuggahom sang mga demonyo.” 16  Apang agod sulayon sia, ang iban nagpangita sang tanda sa iya gikan sa langit. 17  Sang mahibaluan niya ang ila ginahunahuna, nagsiling sia sa ila: “Ang tagsa ka ginharian nga nabahinbahin mahapay, kag ang panimalay nga nabahinbahin mapukan. 18  Gani kon si Satanas nabahinbahin man, paano magatindog ang iya ginharian? Bangod nagasiling kamo nga nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebub. 19  Kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebub, paagi kay sin-o nagatabog sa ila ang inyo mga sumulunod? Bangod sini mangin hukom ninyo sila. 20  Apang kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi sa tudlo sang Dios, ang ginharian sang Dios nag-abot na sa inyo. 21  Kon ang makusog nga tawo nga lupit sa hinganiban nagabantay sang iya balay, wala sing matabo sa iya mga pagkabutang. 22  Apang kon salakayon sia kag lutuson sang isa nga mas makusog sangsa iya, kuhaon niya ang iya tanan nga hinganiban nga iya ginasaligan, kag bahinbahinon niya ang mga butang nga gin-ati niya gikan sa iya. 23  Sia nga indi dampig sa akon batok sa akon, kag sia nga wala nagapanipon upod sa akon nagapaaplaag. 24  “Kon ang di-matinlo nga espiritu makagua sa tawo, nagaagi sia sa wala sing tubig nga mga duog sa pagpangita sing duog-palahuwayan, kag sang wala sia sing makita, nagasiling sia, ‘Mabalik ako sa akon balay nga ginhalinan.’ 25  Kag pag-abot niya nasapwan niya nga matinlo ini nga nasilhigan kag napunihan. 26  Nian malakat sia kag mag-upod sang pito ka espiritu nga malaut pa sa iya, kag pagsulod nila, magapuyo sila didto; kag ang ulihi nga kahimtangan sini nga tawo mangin malain pa sa nahauna.” 27  Sang nahambal niya ini may isa ka babayi sa kadam-an nga nagpabaskog sang iya tingog kag nagsiling sa iya: “Malipayon ang taguangkan nga nagdala sa imo kag ang mga suso nga imo ginsusuhan!” 28  Apang nagsiling sia: “Indi, sa baylo, Malipayon ang mga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini!” 29  Sang nagtipon ang kadam-an, nagsiling sia: “Ini nga kaliwatan isa ka malaut nga kaliwatan; nagapangita ini sang isa ka tanda. Apang wala sing tanda nga ihatag sa sini luwas sa tanda ni Jonas. 30  Kay subong nga si Jonas nangin tanda sa mga taga-Ninive, mangin amo man ang Anak sang tawo sa sini nga kaliwatan. 31  Ang reyna sang bagatnan banhawon sa tion sang paghukom upod sa mga tawo sini nga kaliwatan kag magapakamalaut sa ila; bangod nagkari sia gikan sa mga ukbong sang duta agod pamatian ang kaalam ni Solomon, apang, yari karon! ang isa nga daku pa kay Solomon yari diri. 32  Ang mga tawo sang Ninive mabanhaw sa tion sang paghukom upod sini nga kaliwatan kag magapakamalaut sini; kay naghinulsol sila bangod sa ginbantala ni Jonas, apang, yari karon! ang isa nga daku pa kay Jonas yari diri. 33  Sa tapos magsindi sang suga, ginabutang ini sang tawo, indi sa talaguan ukon sa idalom sang sulukban, kundi sa tulungtungan, agod ang mga nagasulod makakita sang kapawa. 34  Ang suga sang lawas amo ang imo mata. Kon ang imo mata simple, ang imo bug-os nga lawas masanag man; apang kon ini malaut, ang imo lawas madulom man. 35  Busa, magbantay. Ayhan ang kapawa nga yara sa imo amo ang kadudulman. 36  Gani, kon ang imo bug-os nga lawas masanag kag wala gid sing bahin nga madulom, mangin masanag ini kaangay sa suga nga nagahatag sang kasanag sa imo.” 37  Sang nahambal niya ini, gin-agda sia sang isa ka Fariseo nga magkaon upod sa iya. Gani nagsulod sia kag nagsaliay sa lamesa. 38  Apang, nakibot ang Fariseo sang makita niya nga wala sia manghinaw antes magkaon. 39  Apang ang Ginuo nagsiling sa iya: “Karon kamo nga mga Fariseo, ginatinluan ninyo ang gua sang kopa kag pinggan, apang sa sulod ninyo puno sang inati kag kalautan. 40  Di-makatarunganon nga mga tawo! Sia nga naghimo sang nagua naghimo man sang nasulod, indi bala? 41  Apang, ihatag subong mga dulot tungod sa kaluoy ang mga butang sa sulod, kag, yari karon! matinlo ang tanan nga butang sa inyo. 42  Apang kailo kamo nga mga Fariseo, bangod nagahatag kamo sang ikanapulo sang hierbabuena kag sang ruda* kag sang tagsa ka utanon, apang ginapasapayanan ninyo ang katarungan kag ang gugma sa Dios! Ini nga mga butang dapat ninyo himuon, apang indi pagpatumbayai ang iban pa nga mga butang. 43  Kailo kamo nga mga Fariseo, bangod naluyagan ninyo ang yara sa atubangan nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag ang mga panamyaw sa mga tiendahan! 44  Kailo kamo, bangod kaangay kamo sa mga lulubngan nga indi makita, amo nga nagalakat ang mga tawo sa ibabaw sini apang wala sila makahibalo!” 45  Bilang sabat ang isa sa mga batid sa Kasuguan nagsiling sa iya: “Manunudlo, sa imo paghambal sini ginainsultuhan mo man kami.” 46  Nian nagsiling sia: “Kailo man kamo nga mga batid sa Kasuguan, bangod ginapapas-an ninyo ang mga tawo sang mga lulan nga mabudlay pas-anon, apang kamo mismo wala nagatandog sa mga lulan paagi sa isa sa inyo mga tudlo! 47  “Kailo kamo, bangod ginatukod ninyo ang mga lulubngan sang mga manalagna, apang ang inyo mga katigulangan amo ang nagpatay sa ila! 48  Pat-od nga mga saksi kamo sang mga hinimuan sang inyo mga katigulangan apang ginaugyunan ninyo sila, bangod ginpatay nila ang mga manalagna apang kamo ang nagatukod sang ila mga lulubngan. 49  Bangod sini, ang Dios sa iya kaalam nagsiling man, ‘Ipadala ko sa ila ang mga manalagna kag mga apostoles, kag patyon nila kag hingabuton ang iban sa ila, 50  amo nga ang dugo sang tanan nga manalagna nga naula kutob sa pagtukod sa kalibutan sukton gikan sa sini nga kaliwatan, 51  kutob sa dugo ni Abel tubtob sa dugo ni Zacarias, nga ginpatay sa ulot sang halaran kag sang balay.’ Huo, nagasiling ako sa inyo, sukton ini sa sini nga kaliwatan. 52  “Kailo kamo nga mga batid sa Kasuguan, bangod ginkuha ninyo ang yabi sa ihibalo; kamo mismo wala magsulod, kag ginabalabagan ninyo ang mga nagasulod!” 53  Gani sang naggua sia didto ang mga escriba kag ang mga Fariseo nagdugok gid sa iya kag nagpamangkot sa iya tuhoy sa iban pa nga mga butang, 54  nga nagabantay agod masiod sia sa iya hambal.

Footnote

Lu 11:4 * Sa literal, “nakautang.”
Lu 11:42 * Tanom ini nga ginagamit nga bulong kag panakot sa pagkaon.