Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Juan 9:1-41

9  Sang nagalakat sia nakita niya ang isa ka tawo nga bulag kutob sa pagkabun-ag.  Kag nagpamangkot ang iya mga disipulo sa iya: “Rabbi, sin-o ang nakasala, ini nga tawo ukon ang iya mga ginikanan, amo nga natawo sia nga bulag?”  Nagsabat si Jesus: “Indi ini nga tawo ang nakasala ukon ang iya mga ginikanan, kundi amo sini agod mapadayag sa iya kahimtangan ang mga buhat sang Dios.  Dapat naton himuon ang mga buhat sang nagpadala sa akon samtang adlaw pa; magaabot ang gab-i nga wala sing tawo nga makapangabudlay.  Samtang yari ako sa kalibutan, ako ang kapawa sang kalibutan.”  Sang nasiling niya ini, nagdupla sia sa duta kag naghimo sang lunang paagi sa laway, kag ginhamlitan niya sing lunang ang mga mata sang tawo  kag nagsiling sa iya: “Magkadto ka kag manghugas sa punong sang Siloam” (nga ginabadbad, ‘Ginpadala’). Kag gani naglakat sia kag nanghugas, kag nagbalik nga makakita na.  Gani ang mga kasilingan kag ang mga nakakita anay sa iya nga sia manugpakilimos nagsiling: “Indi bala amo ini ang tawo nga nagapungko kag nagapakilimos anay?”  Ang iban nagsiling: “Amo ina sia.” Ang iban naman nagsiling: “Indi, kundi kaanggid lang sa iya.” Ang tawo nagsiling: “Ako amo sia.” 10  Gani nagsiling sila sa iya: “Kon amo, paano nabuksan ang imo mga mata?” 11  Nagsabat sia: “Ang tawo nga ginatawag nga Jesus naghimo sang lunang kag naghamlit sini sa akon mga mata kag nagsiling sa akon, ‘Magkadto ka sa Siloam kag manghugas.’ Gani nagkadto ako kag nanghugas kag nakakita.” 12  Kag nagsiling sila sa iya: “Diin na ina nga tawo?” Nagsiling sia: “Wala ako makahibalo.” 13  Gindala nila ang bulag anay nga tawo sa mga Fariseo. 14  Natabuan nga Adlaw nga Inugpahuway sadto sang naghimo si Jesus sang lunang kag nagbukas sang iya mga mata. 15  Gani, nagpamangkot man sa iya ang mga Fariseo kon paano sia nakakita. Nagsiling sia sa ila: “Ginhamlitan niya sing lunang ang akon mga mata, kag nanghugas ako kag nakakita.” 16  Busa ang iban nga mga Fariseo nagsiling: “Ini nga tawo indi gikan sa Dios, bangod wala niya ginatuman ang Adlaw nga Inugpahuway.” Ang iban naman nagsiling: “Paano ang isa ka makasasala nga tawo makahimo sang mga tanda subong sini?” Gani nabahinbahin sila. 17  Nian nagsiling sila liwat sa tawo nga bulag: “Ano ang masiling mo tuhoy sa iya, kay ginbuksan niya ang imo mga mata?” Ang tawo nagsiling: “Isa sia ka manalagna.” 18  Apang, ang mga Judiyo wala magpati nga sia bulag anay kag nakakita, tubtob ginpatawag nila ang mga ginikanan sang tawo nga nakakita. 19  Kag ginpamangkot nila ang mga ginikanan: “Ini bala ang inyo anak nga ginasiling ninyo nga natawo nga bulag? Kon amo, paano nga nakakita sia karon?” 20  Bilang sabat ang iya mga ginikanan nagsiling: “Nakahibalo kami nga sia amon anak kag natawo sia nga bulag. 21  Apang kon paano sia nakakita karon wala kami makahibalo, ukon kon sin-o ang nagbukas sang iya mga mata wala kami makahibalo. Pamangkuta ninyo sia. Yara na sia sa husto nga edad. Dapat sia ang maghambal para sa iya kaugalingon.” 22  Ginsiling ini sang iya mga ginikanan bangod nahadlok sila sa mga Judiyo, kay naghisugot na ang mga Judiyo nga ang bisan sin-o nga magpahayag nga si Jesus amo ang Cristo, sikwayon sa sinagoga.* 23  Amo kon ngaa nagsiling ang iya mga ginikanan: “Yara na sia sa husto nga edad. Pamangkuta ninyo sia.” 24  Gani sa ikaduha nga tion ginpatawag nila ang tawo nga bulag anay kag nagsiling sa iya: “Himayaa ang Dios; nakahibalo kami nga ini nga tawo makasasala.” 25  Nian nagsabat sia: “Kon sia makasasala wala ako makahibalo. Isa lang ka butang ang akon nahibaluan, nga ako bulag anay apang makakita na karon.” 26  Gani nagsiling sila sa iya: “Ano ang ginhimo niya sa imo? Paano niya ginbuksan ang imo mga mata?” 27  Nagsabat sia sa ila: “Nasugid ko na sa inyo, apang wala kamo magpamati. Ngaa luyag ninyo mabatian ini liwat? Luyag man bala ninyo mangin mga disipulo niya?” 28  Bangod sini gintamay nila sia kag nagsiling: “Ikaw isa ka disipulo sina nga tawo, apang kami mga disipulo ni Moises. 29  Nakahibalo kami nga nagpakighambal ang Dios kay Moises; apang kon tuhoy sa sini nga tawo, wala kami makahibalo kon diin sia gikan.” 30  Bilang sabat ang tawo nagsiling sa ila: “Makatilingala gid nga wala kamo makahibalo kon diin sia gikan, apang ginbuksan niya ang akon mga mata. 31  Nahibaluan naton nga ang Dios wala nagapamati sa mga makasasala, apang kon ang isa ka tawo mahinadlukon sa Dios kag nagahimo sang iya kabubut-on, nagapamati sia sa sini nga tawo. 32  Kutob sang una wala pa gid mabatian nga may isa nga nagbukas sang mga mata sang isa nga natawo nga bulag. 33  Kon ini nga tawo indi gikan sa Dios, wala gid sia sing mahimo.” 34  Bilang sabat nagsiling sila sa iya: “Ikaw natawo sing bug-os sa sala, apang ginatudluan mo kami?” Kag gintabog nila sia! 35  Nabatian ni Jesus nga gintabog nila sia, kag nakita niya sia kag ginsilingan: “Nagatuo ka bala sa Anak sang tawo?” 36  Ang tawo nagsabat: “Kag sin-o sia, Ginuo, agod magtuo ako sa iya?” 37  Nagsiling si Jesus sa iya: “Nakita mo na sia kag sia amo ang nagapakighambal sa imo karon.” 38  Nian nagsiling sia: “Nagatuo gid ako sa iya, Ginuo.” Kag nagyaub sia sa iya. 39  Kag nagsiling si Jesus: “Kay nagkari ako sa sini nga kalibutan sa paghukom: agod ang mga indi makakita, makakita kag ang mga makakita mangin bulag.” 40  Ang mga Fariseo nga kaupod niya nakabati sini, kag nagsiling sila sa iya: “Mga bulag man bala kami?” 41  Nagsiling si Jesus sa ila: “Kon kamo mga bulag, wala kamo kuntani sing sala. Apang karon nagasiling kamo, ‘Makakita kami.’ Ang inyo sala nagapabilin.”

Footnote

Ju 9:22 * Tan-awa ang nota sa Mat 4:23.