Juan 7:53–8:59

Indi makita sa mga manuskrito nga Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, kag sa Sinaitic Syriac codex ang bersikulo 53 tubtob kapitulo 8, bersikulo 11, nga mabasa (nga may pila ka pagbag-o sa nanuhaytuhay nga Griegong teksto kag bersion) subong sang masunod: 53  Gani nagpalauli sila tanan. 8  Apang si Jesus nagkadto sa Bukid sang mga Olibo.  Sang nagpamanagbanag, nagbalik sia sa templo, kag ang tanan nga tawo nagpalapit sa iya, kag naglingkod sia kag nagpanudlo sa ila.  Nian ang mga escriba kag ang mga Fariseo nagdala sang isa ka babayi nga nadakpan nga nagpanghilahi, kag sang ginpatindog sia sa tunga nila,  nagsiling sila sa iya: “Manunudlo, nadakpan ini nga babayi nga nagapanghilahi.  Sa Kasuguan nagsugo si Moises sa aton nga batuhon ang amo sini nga mga babayi. Ano ang masiling mo?”  Sa pagkamatuod, ginsiling nila ini agod tilawan sia, agod may isumbong sila batok sa iya. Apang nagduko si Jesus kag nagsulat sa duta paagi sa iya tudlo.  Sang padayon sila nga nagpamangkot sa iya, nagtungkaaw sia kag nagsiling sa ila: “Ang wala sing sala sa inyo amo ang una nga maghaboy sang bato sa iya.”  Kag nagduko sia liwat kag padayon nga nagsulat sa duta.  Apang ang mga nakabati sini isaisa nga naglakat, sugod sa mga tigulang nga lalaki, kag sia na lamang ang nabilin, kag ang babayi sa tunga nila. 10  Nagtungkaaw si Jesus kag nagsiling sa iya: “Babayi, diin na sila? Wala bala sing nagpakamalaut sa imo?” 11  Nagsabat sia: “Wala, Ginuo.” Si Jesus nagsiling: “Wala man ako nagapakamalaut sa imo. Lakat ka; kutob karon indi ka na maghimo sang sala.” 12  Gani naghambal liwat si Jesus sa ila, nga nagasiling: “Ako ang kapawa sang kalibutan. Sia nga nagasunod sa akon indi gid magalakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi.” 13  Nian ang mga Fariseo nagsiling sa iya: “Nagapanaksi ikaw tuhoy sa imo kaugalingon; ang imo panaksi indi matuod.” 14  Si Jesus nagsabat sa ila: “Bisan pa kon magpanaksi ako tuhoy sa akon kaugalingon, ang akon panaksi matuod, kay nakahibalo ako kon diin ako naggikan kag kon diin ako makadto. Apang wala kamo makahibalo kon diin ako naggikan kag kon diin ako makadto. 15  Nagahukom kamo suno sa unod; wala ako sing ginahukman nga tawo. 16  Kag kon maghukom gid man ako, ang akon paghukom matuod, bangod wala ako nagaisahanon, kundi kaupod ko ang Amay nga nagpadala sa akon. 17  Subong man, sa inyo mismo Kasuguan nasulat, ‘Ang panaksi sang duha ka tawo matuod.’ 18  Nagapanaksi ako tuhoy sa akon kaugalingon, kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagapanaksi tuhoy sa akon.” 19  Gani nagsiling sila sa iya: “Diin ang imo Amay?” Si Jesus nagsabat: “Wala kamo makakilala sa akon ukon sa akon Amay. Kon nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon Amay.” 20  Ginhambal niya ini nga pinamulong sa duog sang bahandian, sang nagpanudlo sia sa templo. Apang wala sing nagdakop sa iya, bangod wala pa mag-abot ang iya tion. 21  Gani nagsiling sia liwat sa ila: “Malakat ako, kag pangitaon ninyo ako, apang mapatay kamo sa inyo sala. Kon diin ako makadto indi kamo makakadto.” 22  Nian ang mga Judiyo nagsiling: “Manginmatay bala sia? Bangod nagsiling sia, ‘Kon diin ako makadto indi kamo makakadto.’” 23  Gani nagsiling pa sia sa ila: “Gikan kamo sa mga duog sa idalom; gikan ako sa mga duog sa ibabaw. Gikan kamo sa sini nga kalibutan; indi ako gikan sa sini nga kalibutan. 24  Gani nagsiling ako sa inyo, Mapatay kamo sa inyo mga sala. Kay kon indi kamo magpati nga ako amo sia, mapatay kamo sa inyo mga sala.” 25  Gani nagsiling sila sa iya: “Sin-o ka?” Si Jesus nagsiling sa ila: “Ngaa nagapakighambal pa ako sa inyo? 26  Madamo ako sing butang nga ihambal tuhoy sa inyo kag pagahukman. Sa katunayan, sia nga nagpadala sa akon maminatud-on, kag ang mga butang gid nga nabatian ko sa iya ginahambal ko sa kalibutan.” 27  Wala sila makahangop nga nagahambal sia sa ila tuhoy sa Amay. 28  Gani nagsiling si Jesus: “Kon mabayaw na ninyo ang Anak sang tawo, nian mahibaluan ninyo nga ako amo sia, kag wala ako nagahimo sang bisan ano sa akon lamang kaugalingon; kundi ginahambal ko ini nga mga butang suno gid sa gintudlo sa akon sang Amay. 29  Kag sia nga nagpadala sa akon kaupod ko; wala niya ako ginpabay-an, bangod pirme ko ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya.” 30  Sang ginhambal niya ini, madamo ang nagtuo sa iya. 31  Gani nagsiling pa si Jesus sa mga Judiyo nga nagpati sa iya: “Kon magpabilin kamo sa akon pulong, mga disipulo ko gid kamo, 32  kag mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.” 33  Nagsabat sila sa iya: “Mga kaliwat kami ni Abraham kag wala pa gid kami maulipon ni bisan sin-o. Ngaa nagasiling ka, ‘Mangin hilway kamo’?” 34  Si Jesus nagsabat sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang tagsatagsa nga nagahimo sang sala ulipon sang sala. 35  Dugang pa, ang ulipon wala nagapabilin sing dayon sa panimalay; ang anak nagapabilin sing dayon. 36  Gani kon hilwayon kamo sang Anak, mangin hilway gid kamo. 37  Nahibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham; apang nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon, bangod wala ninyo ginabaton ang akon pulong. 38  Ginahambal ko ang mga butang nga nakita ko sa akon Amay; kag gani ginahimo ninyo ang mga butang nga nabatian ninyo sa inyo amay.” 39  Nagsabat sila sa iya: “Ang amon amay amo si Abraham.” Si Jesus nagsiling sa ila: “Kon mga anak kamo ni Abraham, himua ninyo ang mga buhat ni Abraham. 40  Apang karon nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon, ang tawo nga nagsugid sa inyo sang kamatuoran nga nabatian ko sa Dios. Wala ini ginhimo ni Abraham. 41  Ginahimo ninyo ang mga buhat sang inyo amay.” Nagsiling sila sa iya: “Wala kami gin-anak gikan sa pagpakighilawas; isa lang ang amon Amay, ang Dios.” 42  Si Jesus nagsiling sa ila: “Kon ang Dios ang inyo Amay, kuntani higugmaon ninyo ako, kay naggikan ako sa Dios kag yari ako. Wala gid ako magkari sa akon lamang kaugalingon, kundi ginpadala Niya ako. 43  Ngaa indi ninyo mahangpan ang akon ginahambal? Bangod indi kamo makapamati sa akon pulong. 44  Gikan kamo sa inyo amay nga Yawa, kag luyag ninyo himuon ang mga kailigbon sang inyo amay. Manugpatay sia sing tawo sang nagsugod sia sa iya kalautan, kag wala sia magpabilin nga malig-on sa kamatuoran, bangod ang kamatuoran wala sa iya. Kon maghambal sia sang kabutigan, nagahambal sia suno sa iya kinaugali, bangod butigon sia kag amay sang kabutigan. 45  Apang, bangod nagasugid ako sang kamatuoran, wala kamo nagapati sa akon. 46  Sin-o sa inyo ang makapamatuod nga ako makasasala? Kon nagahambal ako sang kamatuoran, ngaa wala kamo nagapati sa akon? 47  Sia nga gikan sa Dios nagapamati sa mga pinamulong sang Dios. Amo kon ngaa wala kamo nagapamati, bangod indi kamo gikan sa Dios.” 48  Ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Indi bala husto ang amon ginasiling, Isa ikaw ka Samaritano kag may demonyo?” 49  Si Jesus nagsabat: “Wala ako sing demonyo, kundi ginapadunggan ko ang akon Amay, kag kamo wala nagapadungog sa akon. 50  Apang wala ako nagatinguha sang himaya para sa akon kaugalingon; may Isa nga nagatinguha sini kag nagahukom. 51  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon ang bisan sin-o magtuman sang akon pulong, indi gid sia makakita sang kamatayon.” 52  Ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Karon nakahibalo kami nga ikaw may demonyo. Napatay si Abraham, kag ang mga manalagna; apang nagsiling ka, ‘Kon ang bisan sin-o magtuman sang akon pulong, indi gid sia mapatay.’ 53  Daku ka pa bala sa amon amay nga si Abraham, nga napatay? Napatay man ang mga manalagna. Sin-o ka sa banta mo?” 54  Si Jesus nagsabat: “Kon ginahimaya ko ang akon kaugalingon, wala pulos ang akon himaya. Ang akon Amay amo ang nagahimaya sa akon, sia nga ginasiling ninyo nga inyo Dios; 55  apang wala kamo makakilala sa iya. Apang nakilala ko sia. Kag kon magsiling ako nga wala ako makakilala sa iya, mangin kaangay ako sa inyo, nga butigon. Apang nakilala ko gid sia kag ginatuman ko ang iya pulong. 56  Si Abraham nga inyo amay nagkasadya sing daku sa paglaum nga makita ang akon adlaw, kag nakita niya ini kag nagkasadya sia.” 57  Gani ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Wala ka pa gani magkalim-an ka tuig, apang nakita mo na si Abraham?” 58  Si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sang wala pa matawo si Abraham, nagluntad na ako.” 59  Gani nagpulot sila sang mga bato agod habuyon sia; apang si Jesus nagpanago kag naggua sa templo.

Footnote