Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 6:1-71

6  Sa tapos sini, si Jesus nagtabok sa dagat sang Galilea,* ukon Tiberias.  Apang padayon nga nagsunod sa iya ang daku nga kadam-an, bangod nakita nila ang mga tanda nga ginhimo niya sa mga nagamasakit.  Gani, si Jesus nagtaklad sa bukid, kag naglingkod sia didto upod sa iya mga disipulo.  Karon malapit na ang paskua nga kapiestahan sang mga Judiyo.  Gani, sang nagtulok si Jesus kag nakita niya ang daku nga kadam-an nga nagapalapit sa iya, nagsiling sia kay Felipe: “Diin kita mabakal sang mga tinapay nga makaon nila?”  Apang, ginsiling niya ini agod tilawan sia, kay nahibaluan niya mismo kon ano ang iya himuon.  Si Felipe nagsabat sa iya: “Ang duha ka gatos ka denario* nga tinapay indi makaigo sa ila, bisan ang tagsatagsa magkuha sing tigdiutay.”  Ang isa sa iya mga disipulo, si Andres nga utod ni Simon Pedro, nagsiling sa iya:  “May bata nga lalaki diri nga may lima ka tinapay nga sebada kag duha ka gamay nga isda. Apang ano ang pulos sini sa tuman kadamo nga tawo?” 10  Si Jesus nagsiling: “Magsaliay ang mga tawo subong nga yara sa kalan-an.” Karon madamo sing hilamon sa amo nga duog. Gani nagsaliay sila. Sa sini nga kadam-an mga lima ka libo ang lalaki. 11  Gani ginkuha ni Jesus ang mga tinapay, kag sa tapos makapasalamat, ginpanagtag niya ini sa mga nagasaliay, kag amo man ang ginhimo niya sa gamay nga mga isda suno sa luyag nila. 12  Kag sang nabusog na sila, nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Tipuna ninyo ang mga tinipik nga nabilin, agod wala sing mausik.” 13  Gani gintipon nila ini, kag napuno nila ang napulog-duha ka alat sang mga tinipik gikan sa lima ka tinapay nga sebada, nga nabilin sang mga nagkaon. 14  Gani sang nakita sang mga tawo ang mga tanda nga iya ginhimo, nagsiling sila: “Amo gid ini ang manalagna nga magakari sa kalibutan.” 15  Gani, sang mahibaluan ni Jesus nga buot na sila magpalapit kag piliton sia nga mangin hari, naglikaw sia liwat pakadto sa bukid nga nagaisahanon lamang. 16  Sang sirom na, ang iya mga disipulo nagdulhog pakadto sa dagat, 17  nagsakay sila sa sakayan, kag nagtabok sa dagat pakadto sa Capernaum. Karon madulom na kag si Jesus wala pa mag-abot sa ila. 18  Kag nangin mabalod ang dagat bangod nagmadlos ang hangin. 19  Apang, sang nakabugsay sila sing mga lima ukon anom ka kilometro, nakita nila si Jesus nga nagalakat sa dagat kag nagapalapit sa sakayan; kag hinadlukan sila. 20  Apang nagsiling sia sa ila: “Ako ini; indi kamo magkahadlok!” 21  Gani nalipay sila sa pagpasakay sa iya sa sakayan, kag wala magdugay ang sakayan nagdungka sa duta nga ila kaladtuan. 22  Sang masunod nga adlaw nakita sang kadam-an nga nagatilindog sa tabok sang dagat nga may isa na lang ka gamay nga sakayan didto, kag nahibaluan nila nga si Jesus wala magsakay sa sakayan upod sa iya mga disipulo kundi ang iya mga disipulo lamang ang nagbiya; 23  apang ang mga sakayan gikan sa Tiberias nag-abot malapit sa duog diin nagkaon sila sang tinapay sa tapos makapasalamat ang Ginuo. 24  Gani sang nahibaluan sang kadam-an nga wala didto si Jesus kag ang iya mga disipulo, nagsakay sila sa ila gamay nga mga sakayan kag nagkadto sa Capernaum agod pangitaon si Jesus. 25  Gani sang nakita nila sia sa tabok sang dagat, nagsiling sila sa iya: “Rabbi, san-o ka nag-abot diri?” 26  Si Jesus nagsabat sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ginapangita ninyo ako, indi bangod nakakita kamo sang mga tanda, kundi bangod nakakaon kamo sang mga tinapay kag nabusog. 27  Pangabudlay kamo, indi tungod sa kalan-on nga nagakawala, kundi tungod sa kalan-on nga nagapadayon para sa kabuhi nga walay katapusan, nga ihatag sa inyo sang Anak sang tawo; kay ginbutangan sia sang Amay, ang Dios, sing pat-in sang iya kahamuot.” 28  Gani nagsiling sila sa iya: “Ano ang amon himuon agod mahimo namon ang buluhaton sang Dios?” 29  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa ila: “Amo ini ang buluhaton sang Dios, nga magtuo kamo sa iya nga ginpadala sinang Isa.” 30  Gani nagsiling sila sa iya: “Kon amo, ano ang ginahimo mo subong tanda, agod makita namon ini kag magpati kami sa imo? Ano nga buluhaton ang ginahimo mo? 31  Ang amon mga katigulangan nagkaon sang manna sa kahanayakan, subong sang nasulat, ‘Ginhatagan niya sila sing tinapay gikan sa langit agod kaunon.’” 32  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, Indi si Moises ang naghatag sa inyo sang tinapay gikan sa langit, kundi ang akon Amay ang nagahatag sa inyo sang matuod nga tinapay gikan sa langit. 33  Kay ang tinapay sang Dios amo ang isa nga nagpanaug gikan sa langit kag naghatag sang kabuhi sa kalibutan.” 34  Gani nagsiling sila sa iya: “Ginuo, hatagi kami pirme sini nga tinapay.” 35  Si Jesus nagsiling sa ila: “Ako ang tinapay sang kabuhi. Sia nga nagakari sa akon indi na paggutumon, kag sia nga nagatuo sa akon indi na gid pag-uhawon. 36  Apang nagsiling ako sa inyo, Nakita ninyo ako apang wala kamo magpati. 37  Ang tanan nga ginahatag sa akon sang Amay magakari sa akon, kag ang isa nga nagakari sa akon indi ko gid pagtabugon; 38  bangod nagpanaug ako gikan sa langit agod himuon, indi ang akon kabubut-on, kundi ang kabubut-on sang nagpadala sa akon. 39  Ang kabubut-on sang nagpadala sa akon amo nga wala ako sing madula gikan sa tanan nga ginhatag niya sa akon kundi banhawon ko sila tanan sa katapusan nga adlaw. 40  Kay amo ini ang kabubut-on sang akon Amay, nga ang tagsatagsa nga nakakita sa Anak kag nagatuo sa iya makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan, kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw.” 41  Gani ang mga Judiyo nagkumod sa iya bangod nagsiling sia: “Ako ang tinapay nga nagpanaug gikan sa langit”; 42  kag nagsiling sila: “Indi bala ini si Jesus nga anak ni Jose, nga ang iya amay kag iloy kilala naton? Ngaa nagasiling sia karon, ‘Nagpanaug ako gikan sa langit’?” 43  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa ila: “Untati ninyo ang pagkumod. 44  Wala sing tawo nga makakari sa akon kon indi sia pagbuyukon sang Amay nga nagpadala sa akon; kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw. 45  Nasulat na sa mga Manalagna, ‘Kag sila tanan pagatudluan ni Jehova.’ Ang tagsatagsa nga nagapamati sa Amay kag nagatuon gikan sa iya nagakari sa akon. 46  Indi nga may tawo nga nakakita sa Amay, luwas sa iya nga gikan sa Dios; ining isa nakakita sa Amay. 47  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sia nga nagapati makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan. 48  “Ako ang tinapay sang kabuhi. 49  Ang inyo mga katigulangan nagkaon sang manna sa kahanayakan apang nagkalamatay sila. 50  Ini ang tinapay nga nagpanaug gikan sa langit, agod ang bisan sin-o makakaon sini kag indi mapatay. 51  Ako ang buhi nga tinapay nga nagpanaug gikan sa langit; kon ang bisan sin-o magkaon sini nga tinapay magakabuhi sia sing dayon; kag, sa katunayan, ang tinapay nga akon ihatag amo ang akon unod para sa kabuhi sang kalibutan.” 52  Nian ang mga Judiyo nagbinaisay, nga nagasiling: “Paano mahatag sa aton sini nga tawo ang iya unod agod kaunon?” 53  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon indi kamo magkaon sang unod sang Anak sang tawo kag mag-inom sang iya dugo, indi kamo makatigayon sang kabuhi. 54  Sia nga nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan, kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw; 55  kay ang akon unod matuod nga kalan-on, kag ang akon dugo matuod nga ilimnon. 56  Sia nga nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo nagapabilin nga nahiusa sa akon, kag ako nahiusa sa iya. 57  Subong nga ang buhi nga Amay nagpadala sa akon kag nagakabuhi ako bangod sa Amay, sia man nga nagakaon sang akon unod, magakabuhi sia bangod sa akon. 58  Ini ang tinapay nga nagpanaug gikan sa langit. Indi ini kaangay sa ginkaon sang inyo mga katigulangan kag sa gihapon nagkalamatay sila. Sia nga nagakaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon.” 59  Ginsiling niya ini sang nagpanudlo sia sa dayag nga pagtinipon sa Capernaum. 60  Gani sang mabatian ini sang madamo niya nga disipulo, nagsiling sila: “Ini nga mga pulong makakilibang; sin-o ang makapamati sini?” 61  Apang, sang nahibaluan ni Jesus nga ang iya mga disipulo nagkumod tuhoy sini, nagsiling sia sa ila: “Nagapasandad bala ini sa inyo? 62  Nian, ano abi kon makita ninyo ang Anak sang tawo nga nagakayab sa diin didto sia anay? 63  Ang espiritu amo ang nagahatag sang kabuhi; ang unod wala gid sing kapuslanan. Ang mga pinamulong nga ginasiling ko sa inyo amo ang espiritu kag kabuhi. 64  Apang may iban sa inyo nga wala nagapati.” Kay si Jesus nakahibalo kutob sa ginsuguran kon sin-o ang wala nagapati kag kon sin-o ang magaluib sa iya. 65  Gani nagsiling pa sia: “Amo sini kon ngaa nagsiling ako sa inyo, Wala sing isa nga makakari sa akon kon indi ini pag-itugot sa iya sang Amay.” 66  Bangod sini madamo sa iya mga disipulo ang nagbalik sa mga butang nga ila ginbiyaan kag wala na maglakat upod sa iya. 67  Gani si Jesus nagsiling sa napulog-duha: “Indi man ninyo luyag nga magbiya, indi bala?” 68  Si Simon Pedro nagsabat sa iya: “Ginuo, kay sin-o kami makadto? Ikaw ang may mga pinamulong sang kabuhi nga walay katapusan; 69  kag nagapati kami kag nahibaluan namon nga ikaw ang Isa nga Balaan sang Dios.” 70  Si Jesus nagsabat sa ila: “Ginpili ko kamo nga napulog-duha, indi bala? Apang ang isa sa inyo mabinutangbutangon.”* 71  Sa katunayan, nagahambal sia tuhoy kay Judas nga anak ni Simon Iscariote; kay ining isa magaluib sa iya, bisan pa isa sa napulog-duha.

Footnote

Ju 6:1 * Tan-awa ang nota sa Mat 4:18.
Ju 6:7 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.
Ju 6:70 * Ukon, “isa ka yawa.”