Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Juan 21:1-25

21  Pagkatapos sini nagpakita liwat si Jesus sa mga disipulo sa dagat sang Tiberias; apang nagpakita sia sa sini nga paagi.  Mag-ulupod si Simon Pedro kag si Tomas, nga ginatawag Ang Kapid, kag si Natanael nga taga-Cana sang Galilea kag ang mga anak nga lalaki ni Zebedeo kag ang duha pa sa iya mga disipulo.  Nagsiling si Simon Pedro sa ila: “Mangisda ako.” Nagsiling sila sa iya: “Maupod man kami sa imo.” Naglakat sila kag nagsakay sa sakayan, apang sa sina nga gab-i wala sila sing nakuha.  Apang, sang mag-aga na, si Jesus nagtindog sa higad sang baybay, apang sa pagkamatuod, ang mga disipulo wala makakilala nga si Jesus yadto.  Kag si Jesus nagsiling sa ila: “Mga anak, may yara bala kamo makaon?” Nagsabat sila sa iya nga “Wala!”  Nagsiling sia sa ila: “Iladlad ang inyo pukot sa tuo nayon sang sakayan kag may makuha kamo.” Gani ginladlad nila ini, apang indi na nila masarangan nga batakon ini bangod sang madamo nga isda.  Busa ang hinigugma nga disipulo ni Jesus nagsiling kay Pedro: “Ang Ginuo ina!” Nian sang nabatian ni Simon Pedro nga ang Ginuo yadto, ginsul-ob niya ang iya pang-ibabaw nga panapton, kay nagauba sia, kag nagsugbo sa dagat.  Apang ang iban nga mga disipulo nag-abot sakay sa gamay nga sakayan, kay indi sila malayo sa pangpang kundi mga kasiaman ka metro lamang, nga nagaguyod sang pukot nga may mga isda.  Apang, sang nakapanaug na sila sa pangpang nakita nila didto ang nagabaga nga uling nga may mga isda nga natungtong sa sini kag may tinapay. 10  Nagsiling si Jesus sa ila: “Magdala kamo diri sang pila ka isda nga bag-o lang ninyo nakuha.” 11  Gani, si Simon Pedro nagsaka sa sakayan kag ginpatakas sa pangpang ang pukot nga puno sang dalagku nga mga isda, nga isa ka gatos kag kalim-an kag tatlo ka bilog. Apang bisan pa tuman kadamo ini, wala magisi ang pukot. 12  Nagsiling si Jesus sa ila: “Kari kamo, magpamahaw kamo.” Wala sing isa sa mga disipulo ang nangisog sa pagpamangkot sa iya: “Sin-o ka?” bangod nahibaluan nila nga sia amo ang Ginuo. 13  Nagpalapit si Jesus kag nagkuha sang tinapay kag ginhatag ini sa ila, kag amo man ang mga isda. 14  Ikatlo na ini nga pagpakita ni Jesus sa mga disipulo sa tapos sia mabanhaw gikan sa mga patay. 15  Karon, sang nakapamahaw na sila, nagsiling si Jesus kay Simon Pedro: “Simon anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sa sini?” Nagsiling sia sa iya: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Nagsiling sia sa iya: “Pakan-a ang akon mga kordero.” 16  Nagsiling sia liwat sa iya, sa ikaduha nga higayon: “Simon anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?” Nagsiling sia sa iya: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Nagsiling sia sa iya: “Bantayi ang akon gamay nga mga karnero.” 17  Nagsiling sia sa iya sa ikatlo nga higayon: “Simon anak ni Juan, ginapalangga mo bala ako?” Nagkasubo si Pedro nga ginsiling niya ini sa iya sa ikatlo nga higayon: “Ginapalangga mo bala ako?” Gani nagsiling sia sa iya: “Ginuo, nakahibalo ka sang tanan nga butang; nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Nagsiling si Jesus sa iya: “Pakan-a ang akon gamay nga mga karnero. 18  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Sang ikaw bataon pa, ikaw ang nagawagkus sa imo kaugalingon kag nagakadto kon diin mo gusto. Apang kon magtigulang ka na untayon mo ang imo mga kamot kag iban nga tawo ang magawagkus sa imo kag magadala sa imo kon diin indi mo gusto.” 19  Ginsiling niya ini agod ipakita kon ano nga sahi sang kamatayon pagahimayaon niya ang Dios. Gani, sang nahambal na niya ini, nagsiling sia sa iya: “Padayon ka nga magsunod sa akon.” 20  Sang nagbalikid si Pedro nakita niya nga nagasunod ang hinigugma nga disipulo ni Jesus, ang isa nga sang panihapon nagsandiay sa iya dughan kag nagsiling: “Ginuo, sin-o ang magaluib sa imo?” 21  Gani, sang nakita niya sia, si Pedro nagsiling kay Jesus: “Ginuo, ano ang himuon sini nga tawo?” 22  Nagsiling si Jesus sa iya: “Kon kabubut-on ko nga magpabilin sia tubtob magkari ako, ano ina sa imo? Padayon ka nga magsunod sa akon.” 23  Gani, ini nga pinamulong naglapnag sa mga kauturan, nga ina nga disipulo indi mapatay. Apang, wala nagsiling si Jesus sa iya nga indi sia mapatay, kundi: “Kon kabubut-on ko nga magpabilin sia tubtob magkari ako, ano ina sa imo?” 24  Ini ang disipulo nga nagapanaksi tuhoy sini nga mga butang kag nagsulat sini nga mga butang, kag nahibaluan naton nga ang iya panaksi matuod. 25  Sa katunayan, madamo pa nga butang ang ginhimo ni Jesus, nga kon isulat ini sing detalyado, sa banta ko indi makaigo sa kalibutan ang mga linukot nga ginsulat.

Footnote